Mučednická smrt svatého Adriana a Natálie

(1. část)

Komentář: Svatí mučedníci Adrian a Natálie byli manželé rodem z Nikomedie. Po roce prožitém v ctnostném manželství, odvážně vyznali svou víru v Krista. Adrián se stal krvavým mučedníkem a Natálie dovršila hrdinský čin nekrvavého mučednictví spoluutrpením s pronásledovanými křesťany, když jim odvážně sloužila ve vězení a vystavovala svůj život smrtelnému nebezpečí. Odehrálo se to tak:

Za panování krutého císaře Maxmiliána se krev křesťanů lila řekami. Císař přišel i do Nikomedie. Vydal rozkaz, aby vyhledali křesťany a vydali je na muky. Tamější pohané udali veliteli vojska 23 mužů – křesťanů, ukrytých v jeskyni. Křesťané tam celou noc zpívali a modlili se k Bohu. Byli vysláni vojáci, zajali je, zakovali do železných řetězů a odvedli do města, aby je císaři vydali. Císař jel právě v tom čase na svém voze do pohanského chrámu, aby přinesl oběť. Na cestě jej potkali vojáci, kteří vedli zakované křesťany, a vykřikli:

Pronásledování křesťanů ve městě Nagran – ІІІ. část

Komentář: V té době slavný král Elezvoj, naplněn horlivostí, shromáždil všechno své vojsko a vyšel do boje proti bezzákonnému Dunajanovi. Byl to krutý boj za Omyritskou zem. S Kristovou pomocí Elezvoj porazil Dunajanovy pluky. Zničil všechno jeho vojsko a rozšířil slávu jména našeho Pána Ježíše Krista. Mnoho z židů i jiných národů se chtěli nechat pokřtít, ale nebylo tam v té době biskupa ani kněze ani jáhna, neboť všechno duchovenstvo Omyritské země nečestný Dunajan vyhubil. Blahoslavený Elezvoj proto poslal posly k Alexandrijskému patriarchovi Asteriovi. Se vším jej důkladně obeznámil. Pověděl, jak mu Bůh pomohl a prosil jej, aby vybral moudrého muže, vysvětil jej na biskupa a poslal k nim do Omyritské země. Před blaženého Asteria, proto přiváděli mnohé, ale ani jeden z nich nebyl hodný. Patriarcha se v úpěnlivé modlitbě v celonočním bdění obrátil na Pána a prosil Jej, aby On sám vybral a ukázal, koho chce poslat. Pán se mu zjevil ve vidění a nařídil mu, aby dal hledat jáhna Řehoře, který před nedávnem přišel do města; toho je třeba vysvětit a poslat ke králi Elezvojovi.

Pronásledování křesťanů ve městě Nagran – ІІ. část

Komentář: Zlý král Dunajan rozpoutal velké pronásledování křesťanů v celé Omyritské zemi. Upaloval a stínal tisíce Kristových věrných. Město Nagran zůstalo snad už jediné, v němž křesťané zůstali neoblomní ve víře a odhodlaně kladli životy za Ježíše Krista, svého Pána. Žila tam i vdova, Syklitíkie, vznešená, ctnostná. V mladém věku ovdověla. Spolu se svými dvěma dcerami žila ve svém domě na modlitbách a v postech. Po smrti manžela se zasnoubila Kristu. Sloužila Mu dnem i nocí. Když se o ní dozvěděl krutý Dunajan, nařídil, aby ji se ctí přivedli k němu i s oběma jejími dcerami.

Dunajan: Slyšel jsem o tobě, ctnostná ženo, že jsi ze slavného rodu, že jsi cudná a rozumná. Nechtěj následovat ty nemoudré ženy, které jsem zahubil pro jejich bláznovství. Nechtěj nazývat Bohem toho, jenž byl ukřižován na kříži. Neboť to byl nenajeda a pijan vína, přítel mýtníků a hříšníků, protivil se zákonům otců. Ale učiň to, co je hodno tvé vznešenosti, zřekni se Nazaretského a buď s námi zajedno. Budeš spolu s královnou v královských komnatách všemi uctívána, a tak budeš žít šťastněji než doposud.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.“

Ř 3,25 (19. 11. – 3. 12. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině […]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě […]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je […]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední […]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto […]