Mučednická smrt svatého Adriana a Natálie

(1. část)

Komentář: Svatí mučedníci Adrian a Natálie byli manželé rodem z Nikomedie. Po roce prožitém v ctnostném manželství, odvážně vyznali svou víru v Krista. Adrián se stal krvavým mučedníkem a Natálie dovršila hrdinský čin nekrvavého mučednictví spoluutrpením s pronásledovanými křesťany, když jim odvážně sloužila ve vězení a vystavovala svůj život smrtelnému nebezpečí. Odehrálo se to tak:

Za panování krutého císaře Maxmiliána se krev křesťanů lila řekami. Císař přišel i do Nikomedie. Vydal rozkaz, aby vyhledali křesťany a vydali je na muky. Tamější pohané udali veliteli vojska 23 mužů – křesťanů, ukrytých v jeskyni. Křesťané tam celou noc zpívali a modlili se k Bohu. Byli vysláni vojáci, zajali je, zakovali do železných řetězů a odvedli do města, aby je císaři vydali. Císař jel právě v tom čase na svém voze do pohanského chrámu, aby přinesl oběť. Na cestě jej potkali vojáci, kteří vedli zakované křesťany, a vykřikli:

Pronásledování křesťanů ve městě Nagran – ІІІ. část

Komentář: V té době slavný král Elezvoj, naplněn horlivostí, shromáždil všechno své vojsko a vyšel do boje proti bezzákonnému Dunajanovi. Byl to krutý boj za Omyritskou zem. S Kristovou pomocí Elezvoj porazil Dunajanovy pluky. Zničil všechno jeho vojsko a rozšířil slávu jména našeho Pána Ježíše Krista. Mnoho z židů i jiných národů se chtěli nechat pokřtít, ale nebylo tam v té době biskupa ani kněze ani jáhna, neboť všechno duchovenstvo Omyritské země nečestný Dunajan vyhubil. Blahoslavený Elezvoj proto poslal posly k Alexandrijskému patriarchovi Asteriovi. Se vším jej důkladně obeznámil. Pověděl, jak mu Bůh pomohl a prosil jej, aby vybral moudrého muže, vysvětil jej na biskupa a poslal k nim do Omyritské země. Před blaženého Asteria, proto přiváděli mnohé, ale ani jeden z nich nebyl hodný. Patriarcha se v úpěnlivé modlitbě v celonočním bdění obrátil na Pána a prosil Jej, aby On sám vybral a ukázal, koho chce poslat. Pán se mu zjevil ve vidění a nařídil mu, aby dal hledat jáhna Řehoře, který před nedávnem přišel do města; toho je třeba vysvětit a poslat ke králi Elezvojovi.

Pronásledování křesťanů ve městě Nagran – ІІ. část

Komentář: Zlý král Dunajan rozpoutal velké pronásledování křesťanů v celé Omyritské zemi. Upaloval a stínal tisíce Kristových věrných. Město Nagran zůstalo snad už jediné, v němž křesťané zůstali neoblomní ve víře a odhodlaně kladli životy za Ježíše Krista, svého Pána. Žila tam i vdova, Syklitíkie, vznešená, ctnostná. V mladém věku ovdověla. Spolu se svými dvěma dcerami žila ve svém domě na modlitbách a v postech. Po smrti manžela se zasnoubila Kristu. Sloužila Mu dnem i nocí. Když se o ní dozvěděl krutý Dunajan, nařídil, aby ji se ctí přivedli k němu i s oběma jejími dcerami.

Dunajan: Slyšel jsem o tobě, ctnostná ženo, že jsi ze slavného rodu, že jsi cudná a rozumná. Nechtěj následovat ty nemoudré ženy, které jsem zahubil pro jejich bláznovství. Nechtěj nazývat Bohem toho, jenž byl ukřižován na kříži. Neboť to byl nenajeda a pijan vína, přítel mýtníků a hříšníků, protivil se zákonům otců. Ale učiň to, co je hodno tvé vznešenosti, zřekni se Nazaretského a buď s námi zajedno. Budeš spolu s královnou v královských komnatách všemi uctívána, a tak budeš žít šťastněji než doposud.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení: ‚V tobě dojdou požehnání všechny národy.‘“

Gal 3,8 (11. 3 – 25. 3. 2018)