Kristova smrt a vzkříšení

 

Stáhnout: Kristova smrt a vzkříšení (kontemplativní modlitba)

Stáhnout: Doplněná verze modlitební brožurky ke svěcení neděle – formát doc ,      formát pdf

 

Úvod

Duchovní vzkříšení církve nastane skrze obnovené svěcení dne vzkříšení – neděle.

První křesťané měli tyto čtyři základní duchovní pilíře: a) apoštolské učení, b) bratrské společenství (koinonia), c) společné modlitby, d) eucharistie (viz Sk 2,42). Všechny tyto čtyři prvky je třeba realizovat v den, který je cele zasvěcený Bohu. Nestačí pouze navštívit chrám (eucharistie), ale je třeba i setkání v malých společenstvích (buňkách). Rovněž jsou nám v tom vzorem apoštolové a první křesťané. Oni navštěvovali chrám, ale také se setkávali po domech.

Zde předkládáme modlitební modely nejen svěcení dne vzkříšení, ale zpočátku rozjímání nad utrpením a smrtí našeho Pána a Spasitele.

Poslední večeře a Getsemany (rozjímání) (video)

Poslední večeře

 

a) 5 minut – úvod

Ve čtvrtek večer je Ježíš spolu s apoštoly ve večeřadle. Velikonoční svátky jsou spojeny s obřadem obětování beránka a s velikonoční večeří. Tyto svátky vyjadřují vyjití Izraele z otroctví egyptského faraóna. Ježíš přišel, aby vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu a ďábla.

Na počátku Ježíš umyl apoštolům nohy. Tím jim dal jim příklad pokory a lásky. Varuje je před zradou, za níž je ďábel.

Dále Ježíš mluví o lásce: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá život za své bratry.“

Ježíš mluví o Duchu svatém: „Ještě bych vám měl mnoho mluvit, ale nesnesli byste to nyní. Až přijde Duch svatý, On vás uvede do plné pravdy.“

Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta) (video)

 

a) 5 minut – úvod

Zatčení: Apoštol zrádce přivedl do Getsemane vojáky a chrámovou stráž s pochodněmi. Přistoupil k Ježíši a zrádně Ho políbil. Vojáci se pak Ježíše zmocnili.

Před Annášem: Přivedli Ho k veleknězi Annášovi. Ten se Ho vyptával na mnohé. Jeden ze strážců udeřil Ježíše do tváře.

Před Kajfášem: Annáš poslal spoutaného Ježíše k veleknězi Kaifášovi. Kaifáš řekl: „Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, Syn Boží“. Ježíš odpověděl: „Ty sám jsi to řekl.“ Velekněz roztrhl svá roucha a zvolal: „Rouhal se!“ Zástup začal křičet: „Hoden je smrti!“ Začali Ježíšovi plivat do obličeje a bít Ho po hlavě.

Zapření Krista: Petr seděl venku na nádvoří. Zde třikrát zapřel Krista s přísahou: „Neznám toho člověka.“ Když kohout zakokrhal, vyšel ven a hořce plakal.

Golgota

Sedm slov z kříže – І. slovo z kříže: “Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!” (Lk 23,34) (video)

 

a) 5 minut – úvod

Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, kte se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: ‚Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.‘“ (Lk 23,32-34)

„Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej…“

Smrt ukřižováním byla nejkrutějším a nejpotupnějším trestem. Když přišli na místo, rozkázali Šimonovi z Kyrény složit kříž, který nesl. Ježíš pak byl sražen pozpátku na zem, rameny na dřevo. Voják – kat – nahmatal na přední straně zápěstí důlek, vložil naň čtyřhranný železný hřeb a udeřil kladivem. Hřeb protrhl kůži, vedl místem, kde se nachází nerv, který ovládá pohyby palce a signalizuje bolest. Bolest způsobená probodnutím v tomto místě je ukrutná. Cévy byly roztrženy a rána silně krvácela. Další údery kladivem přibily ruku k dřevu kříže. Podobně byla přibita i druhá ruka a obě nohy. V těchto hrozných bolestech Ježíš s vypětím pronesl slova: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“

Sedm slov z kříže – ІІ. slovo z kříže: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,43) (video)

 

a) 5 minut – úvod

Lk 23,39-43: „Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“ A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

„Ježíši,…“ lotr se zadíval do ztrýzněné Ježíšovy tváře: rána způsobená palicí přes nos a pravou tvář, na očních víčkách a obočích odřeniny, opuch-lina na jařmovém oblouku, krvácení z nosu, pohmožděniny a poranění kůže, tvář se zalévá krví z cév na hlavě, které propíchly ostny. Z Jeho ran na rukou a nohou teče krev. Lotr slyší posměch a rouhání vojáků, i druhého zločince visícího na kříži. Slyší rouhání zpupné hierarchie. On se však, vědom si vlastního hříchu, zadíval Ježíšovi do očí, uvěřil v Něho a s vírou vyslovil: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Tímto zároveň vyznal veřejně před všemi, že Ježíš je opravdu Boží Syn, který odpouští hříchy a dává účast v Božím království. Bylo to slavné a veřejné vyznání Ježíše před Jeho nepřáteli, kteří se Mu posmívali.

Sedm slov z kříže – ІІI. slovo z kříže: „Hle, tvá matka!“ (J 19,26) (video)

 

a) 5 minut – úvod

J 19,25-27: U Ježíšova kříže stály jeho matka … Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: ‚Ženo, hle, tvůj syn!‘ Potom řekl tomu učedníkovi: ‚Hle, tvá matka!‘ V tu hodinu ji onen učedník přijal v sebe.

„U Ježíšova kříže stála jeho matka…“ vidí Jej ukřižovaného, ztrýzněného, všude po těle stopy ran. Zvláště Mu působí obrovskou bolest trnová koruna na Jeho hlavě. Celou hlavu má sevřenu ostrými trny, které se zarývají do hlavy a způsobují bolestné krvácení. Viděla, jak několikrát upadl na tvář, když nesl kříž, jak silně má odřená kolena z pádů na křížové cestě. Když se tam s Ním setkala, byl to jen zlomek času, teď stojí pod křížem. Ježíš ji znovu uviděl. Dívá se na ni – Maria zde stojí v dokonalé duchovní jednotě, ukřižovaná spolu s Ním. Vedle ní je učedník Jan. Když ho Ježíš uviděl, řekl své matce: „Ženo, hle, tvůj syn.“ Učedník plně nechápe, jak hluboce se uskutečňuje tajemství jeho znovuzrození. Dívá se na Ježíše, pro kterého opustil všechno a Ježíšovo slovo ho zasahuje až do nejhlubšího nitra. Sem duchovně přijímá Ježíšovu matku, která se stala i jeho matkou.

Sedm slov z kříže – ІV. slovo z kříže: „Žízním!“ (J 19,28) (video)

 

a) 5 minut – úvod

J 19,28-29: „Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce naplnilo Písmo, řekl: ‚Žízním.‘ Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům.”

Ježíš visí na kříži a žízní. Kruté bičování rozdrásalo jeho svaté tělo a ztratil mnoho krve. Bič tvořily tři řemínky s kovovými hroty. Při bičování se nejprve objevily silné podlitiny a potom biče prosekávaly kůži, zařezávaly se čím dál hlouběji a vytrhávaly svalstvo až na kost. Tělo se změnilo v jednu krvavou ránu. Dva kati ze všech sil bičovali Ježíše. Údery bičů dopadaly na záda, ruce, nohy nejprve ze zadu, ale potom i zepředu. Žádnou část těla, ani hlavu a tvář neušetřili. Kůže visela dlouhými pásy ze zad a celé tělo se změnilo k nepoznání na masu rozedrané krvácející tkáně. Když byl Ježíš už na pokraji smrti, bičování bylo zastaveno. Pak ho polomrtvého odvázali a nechali klesnout na kamenné podlaze do kaluže Jeho vlastní krve. Náhlá ztráta velkého množství krve způsobila zrychlení tlukotu srdce, zemdlení a velkou žízeň. Obrovská bolest otevřených ran a silná žízeň mučila Pána Ježíše i během Jeho křížové cesty. Teď na kříži prožívá ještě palčivější žízeň. Jeho rty jsou suché, popraskané, jazyk přisedl k patru.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení: ‚V tobě dojdou požehnání všechny národy.‘“

Gal 3,8 (11. 3 – 25. 3. 2018)