Slovo života – Ř 6,16 (2. 12 – 16. 12. 2018)

„Nevíte snad, že když se někomu vydáváte za služebníky,

abyste ho poslouchali, pak jste služebníky toho,

koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti,

nebo poslušnosti ke spravedlnosti?“

Rozjímání nad Ř 6,16

„Nevíte snad, že když se někomu vydáváte za služebníky, abyste ho poslouchali, pak jste služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti?“

Tento verš z Písma ukazuje na hlubokou pravdu o poslušnosti, jejímž ovocem je věčný život v nebi, anebo věčná smrt v pekle.

V tomto verši je kromě slova poslušnost zdůrazněno i slovo sluha, v řeckém originále otrok, otroctví (řec. dúlos). Náš překlad už používá jen slova „sloužit“ a „sluha“. Podle originálu by verš měl znít vlastně takto: Nevíte, že jste otroky toho, komu se v poslušnosti vydáváte za otroky? Buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k ospravedlnění od hříchu a k životu. 

Žádný člověk, který neslouží cele Bohu, není svobodný, ale je otrokem dědičného hříchu, který je v něm. Dědičný hřích neboli ložisko lži a zla ve svém nitru poslouchá automaticky. Zatemňuje mu rozum a oslabuje vůli, takže člověk nesnáší pravdu o sobě, odmítá skutečné dobro a nechce sloužit Bohu ani zachovávat Jeho přikázání.

Epikléze /4. část: Epikléze – chrám a ikonostas/

26.11.2018

Biblickým modelem pro křesťanský chrám je vize daná Bohem (Mojžíšovi). Byla zrealizovaná na Jeruzalémském chrámu. Základní strukturu tvoří velesvatyně, kde je zvláštním způsobem přítomen Bůh, svatyně, kde kněží přinášeli oběti Bohu, a místo pro lid.

Východní chrám s ikonostasem, oltářem i svatostánkem uchovává tuto biblickou strukturu chrámu dodnes. I v západní církvi tomu tak bylo do II. Vatikánského koncilu, než nastala absurdní reforma. Kněz, který zastupuje lidi a přináší za ně na oltáři oběť Bohu, se po reformě otočil zády k centru chrámu, kterým je svatostánek, v němž je neustálá přítomnost Boha. Na mnohých místech byl navíc svatostánek z centra chrámu odstraněn. Rovněž byly odstraněny mřížky, které vymezovaly prostor pro kněze a pro ty, kteří přisluhovali při liturgii.

Slovo života – Ř 6,13 (18. 11 – 2. 12. 2018)

„Také nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti,

ale vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých

a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti.“

Rozjímání nad Ř 6,13

„Také nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti, ale vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti.“

Jaký verš tomuto verši předchází? Ať tedy ve vašich smrtelných tělech nevládne hřích, tak abyste ho poslouchali v jeho žádostech.“  

Jaký verš následuje po 13. verši? „Neboť hřích nad vámi nebude panovat, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“

Šestá kapitola listu Římanům vyjadřuje hlubokou pravdu našeho osvobození od hříchu. V 3. a 4. verši se mluví o křtu, kterým jsme ponořeni do tajemství Kristovy smrti a zároveň se nám dostalo nového života: „Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni do Krista Ježíše, jsme pokřtěni do jeho smrti? Jsme s ním tedy skrze křest pohřbeni do smrti, abychom tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novosti života. 6. verš ukazuje na duchovní realitu, že kořen zla v nás – dědičný hřích – starý člověk, byl s Kristem ukřižován. V 11. verši je řečeno, že máme ve víře vzít realitu duchovní smrti a zároveň i realitu nového života: „Tak se i vy považujte za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Zde je vyžadována víra, která je spojena s duchovním bojem.

Rozjímání nad Ř 6,11

„Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu
v Kristu Ježíši.“

Tento verš z 6. kapitoly listu Římanům je opět tajemstvím. Podmínkou jeho odhalení je živá víra a chození ve víře, tedy realizování pravdy víry. Hluboká biblická víra, která je základem pravdivého poznání, je vyjádřena slovy: „počítejte s tím“ – zde je řecké slovo „logidzomai, což znamená: 1) počítat; 2) být přesvědčen; 3) mít za to.

V matematice se toto slovo používá pro naprosto přesné vyjádření: 2×2=4, a to platí jak v Americe, tak v Africe a všude. To je něco, o čem se nepochybuje. A Písmo nás vybízí, že taková má být naše víra – bez sebemenší pochybnosti: jsme mrtvými pro hřích, pro sílu hříchu! Zároveň jsme živými pro Boha, a to v Kristu Ježíši našem Pánu!

Slovo života – Ř 6,11 (4. 11 – 18. 11. 2018)

„Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu,

ale živi Bohu v Kristu Ježíši.“

Slovo života – Ř 6,7-8 (21. 10 – 4. 11. 2018)

„Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu.

Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít.“

Rozjímání nad Ř 6,7-8

„Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu. Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít.“ 

 Co znamená výrok „kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu“? V tomto textu se nemyslí fyzická smrt, ale duchovní zemřítí síle hříchu, která ovládá člověka. Proto je řečeno, že takový člověk je od hříchu osvobozen. Řecké slovo „dikaiosiné“ (ospravedlněn), které je zde použito, v biblické řeči znamená 1) naplnění vůle Boží, toho, co žádá Bůh; 2) osvobození od hříchu; 3) ospravedlnění člověka Bohem, smíření člověka s Bohem.

ad 1) Bůh žádá, abychom skrze víru a poslušnost Božím přikázáním naplnili vůli Boží.

ad 2) Pokud jsme vírou aktuálně sjednoceni s Ježíšem a plníme Boží přikázání, jsme osvobozeni od hříchu.

ad 3) Ospravedlnění – dikaiosiné – vede ke svobodě a k naplnění vůle Boží, ale znamená i ospravedlnění člověka od jeho hříchů a smíření s Bohem.

Slovo života – Kol 3,1-3 (7. 10. 2018 – 21. 10. 2018)

„Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi,

kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.

Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.“

Rozjímání nad Kol 3,1-3

„Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.“

Je zde pro pokřtěné řečeno jako samozřejmost, že „spolu s Kristem byli vzkříšeni“ – Kdo to chápe a kdo to prožívá? Co to znamená? Opět jde o tajemství víry, o hlubokou pravdu, do níž uvádí Duch svatý maličké, tedy pokorné.

Kristus byl vzkříšen jen jedenkrát, a to v neděli po Velkém pátku, kdy byl ukřižován. Zde hraje roli tajemství víry, kterou nám dává Bůh, a také zaslíbení, které je s ní spojeno. Víra přechází do spojení s Ježíšem, do duchovního spojení, a přechází v agapé, to je v Boží lásku, která nám byla vlita do srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán (Ř 5,5).

Prorokuj nad Amerikou! (+ video)

1.10.2018

Arcibiskup Carlo Maria Viganò, bývalý nuncius v USA, statečně odhalil zločiny homosexuální sítě na nejvyšších místech v církvi. Jeho odvážný krok pohnul ledy.

Dále však probíhá zákulisní psychologický a duchovní boj s cílem sebezničení Ameriky i ostatních národů podle programu tzv. redukce lidstva. Písmo uvádí: „Náš boj … je proti démonským silám, které vykonávají světovládu v ovzduší“. (Ef 6,10n)

Byzantský katolický patriarchát tímto předává horlivým křesťanům Spojených států zkušenosti z prorocké modlitby, jejímž základem je 37. kapitola proroka Ezechiela. Celé znění prorocké modlitby je uvedeno na webových stránkách patriarchátu (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=34134). Vysvětlení nyní zaměřím jen na závěrečná slova: „Prorokuj, Synu člověka, prorokuj k Duchu…“

Slovo života – Ř 6,6 (23. 9. 2018 – 7. 10. 2018)

 „Víme přece, že starý člověk náš byl spolu s ním ukřižován,

aby bylo umrtveno tělo hříchu, a my už hříchu neotročili.

Rozjímání nad Ř 6,6

„Víme přece, že starý člověk náš byl spolu s ním ukřižován, aby bylo umrtveno tělo hříchu, a my už hříchu neotročili.“

V prvních pěti kapitolách listu Římanům se mluví o hříších. V 6. kapitole se mluví o hříchu v jednotném čísle, tedy jako o kořenu, z něhož vycházejí ostatní hříchy. Tím kořenem hříchu je ložisko zla v nás, tedy dědičný hřích či porušená lidská přirozenost, která byla u prvních lidí v ráji infikována hadem, to je ďáblem. Místo toho, aby ve zkoušce stáli věrně v Božím slově, odmítli ho a uvěřili slovu ďáblovu, lži. Tak vešlo ďábelské semeno do lidské přirozenosti. Tím semenem je dědičný hřích, který programuje člověka, aby podlehl postupné entropii, sebezničení morálnímu i duchovnímu, a uvrhl ho do věčné záhuby. To vidíme markantně v dnešní době, kdy lidstvo jako by ztratilo zdravý rozum a masově koná svou vlastní sebevraždu: gender demoralizace spojená s kradením dětí rodičům, technologie bratrovražedných válek, škodlivé vakcíny pro děti, které působí narušení imunitního systému a plodnosti, geneticky modifikované potraviny, léky, které způsobují vyvolání jiných chorob, rozšíření rakoviny, AIDS, destruktivní kultura, jejímž následkem je systematická amoralizace, nezodpovědnost, nárůst zločinnosti, narkomanie.

Slovo života – Ř 6,4

„Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt,

abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce –

i my vstoupili na cestu nového života.“

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Nevíte snad, že když se někomu vydáváte za služebníky, abyste ho poslouchali, pak jste služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti?“

Ř 6,16 (2. 12 – 16. 12. 2018)