Rozjímání o Zjevení Páně

„Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: ‚Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.’ …tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít.“ (Mt 3, 1-6) Přicházel tam nejenom prostý lid ale také farizeové a saduceové.

Ti si nalhávali, že uniknou Božímu trestu, a to proto, že sebe považovali za duchovní elitu. Mýlili se však. Jan jim řekl, že Božímu trestu neunikne nikdo. Přísně k nim promluvil: „Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“ (Mt 3,10-12)

„Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale Jan mu bránil a říkal: ‚Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?’ Ježíš mu odpověděl: ‚Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.’

Slovo života – Gal 2,16 (14. 1 – 28. 1. 2018)

„Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků

přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili

v Ježíše Krista,  abychom došli spravedlnosti z víry v Krista,

a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona ‘nebude nikdo ospravedlněn’.“

Rozjímání nad Gal 2,16

“Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků

přikázaných zákonem,  nýbrž vírou v Krista Ježíše.

I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, 

a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona ‘nebude nikdo ospravedlněn’.”

Apoštol Pavel v listě Římanům, ale i v listě Galaťanům, ukazuje na hlubokou pravdu, která se týká našeho ospravedlnění od hříchů. Říká, že víme, že člověk se nestává spravedlivým, tedy ospravedlněným před Bohem, na základě skutků, ale vírou v Krista Ježíše. Zdůrazňuje, že ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. My, kteří jsme uvěřili v Ježíše Krista, došli jsme ospravedlnění od svých hříchů vírou v Něho.

Když budeme opakovat 7× za den při modlitebním zastavení toto Boží slovo, po tom, co jsme vzývali Boží jméno spojené s úkonem lítosti do pěti ran Kristových, skutečně tím budeme pokaždé realizovat spasitelnou víru. Stůjme chvíli v té víře a nepochybujme, že skutečně mně, který jsem teď uvěřil v Krista Ježíše, jsou odpuštěny hříchy, a kdybych nyní zbaven hříchů zemřel, vešel bych do věčné slávy.

Rozjímání nad Ř 4,13

„Zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho potomstvu na základě zákona,
nýbrž na základě spravedlnosti z víry.“

Co vyjadřuje slovo dědictví? Boží slovo říká, že když jsme děti, jsme i dědici. A jak se stáváme Božími dětmi? Přijetím Ježíše. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J1,12)

Spásu, kterou Ježíš krvavě vybojoval na Golgotě, my dostáváme zdarma jako dědictví skrze víru. Máme vyprošovat i pro jiné lidi milost, aby Ježíše přijali a rovněž měli účast na tomto dědictví věčného života po smrti.

Co znamená dostat svět za dědictví? Nejde o nastolení jakési své nadvlády nad světem pro své fyzické potomky, jak si to dodnes nesprávně vysvětlují někteří židé. Jde o získání duší pro Boha! V době Abrahámově byly lidské duše pod vládou démonských sil v celosvětovém pohanství uctívajícím různé bůžky. Dnes jsme v podobné situaci.

Slovo života – Ř 4,13 (31. 12. 2017– 14. 1. 2018)

„Zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho

potomstvu na základě zákona, nýbrž na základě spravedlnosti z víry.

Slovo života – Ř 4,9-10 (17. 12. – 31. 12. 2017)

„Platí toto blahoslavenství jen pro ty, kdo jsou obřezáni,

či také pro ty, kdo nejsou obřezáni?

Čteme přece: ‚Abrahamovi byla víra počítána za spravedlnost.‘

Kdy mu byla započtena? Byl už obřezán, nebo ještě nebyl?

Nebylo to po obřízce, nýbrž ještě před ní.“

Rozjímání nad Ř 4,9-10

«Platí toto blahoslavenství jen pro ty, kdo jsou obřezáni, či také pro ty, kdo nejsou obřezáni? Čteme přece: ‚Abrahamovi byla víra počítána za spravedlnost.‘ Kdy mu byla započtena? Byl už obřezán, nebo ještě nebyl? Nebylo to po obřízce, nýbrž ještě před ní.»

Apoštol klade otázku: „Platí toto blahoslavenství, které vychází z víry, pro ty, kdo jsou obřezáni, či také pro ty, kdo nejsou obřezáni? Židé si zakládali na obřízce a s ní spojovali celý náboženský systém určitých obřadů. Nebezpečím bylo a je, že zdůrazňováním druhořadých věcí se vyřadí podstata – zde podstata spásy – která je v osobním vztahu k Bohu.

Slovo života – Ř 4,3-4 (3. 12. – 17. 12. 2017)

„Co říká Písmo? ‚Uvěřil Abraham Bohu,

a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘ Kdo se vykazuje skutky,

nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti.“

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona ‘nebude nikdo ospravedlněn’.“

Gal 2,16 (14. 1. 2018– 28. 1. 2018)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině […]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě […]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je […]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední […]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto […]