Habemus papam

dne 14. 10. 2019

Vážení kardinálové a biskupové!

Na synodě Byzantského katolického patriarchátu v klášteře u Olomouce v ČR byl dne 14. 10. 2019 mimořádnou volbou zvolen a vyhlášen za právoplatného papeže arcibiskup Carlo Maria Viganò.

František Bergoglio je veřejný heretik a apostata, tedy neplatný papež. Důsledkem byl stav sede vacante. Před mimořádnou volbou nového papeže patriarcha Eliáš vyhlásil anathemu – opětovné zveřejnění – vyloučení z církve na zjevného heretika Františka Bergoglia (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=42035).

Pohanský rituál s Bergogliem ve Vatikánu

9.10.2019

Papež se 4. října zúčastnil pohanského rituálu při sázení stromu. Domorodci se přitom klaněli soškám nahých žen a jiným magickým předmětům, rozloženým na zemi.

Proč zve Bergoglio do centra křesťanství, do Vatikánu, a přímo na Synodu vůdčí pohanské čaroděje, kteří uctívají satana a démony? Pokud je už pozval, byl povinen jim hlásat Krista, aby se obrátili od cesty, která vede do záhuby, na cestu, která vede ke spáse. Proto je ale on nepozval. Pozval je k tomu, aby skrze magické obřady vnesli na Synodu ducha pohanství a nejen na Synodu, ale i do celé církve.

Papež heretik – 3 varianty

11.10.2019

Od 6. do 27. 10. 2019 probíhá ve Vatikánu Synoda o Amazonii. Pseudopapež František má za cíl prosadit ducha pohanství do centra církve. Vyhnáním Ducha svatého způsobí ukončení každodenní oběti (srov. Mt 24,15, Dan 11,30). Místo Ducha svatého má v liturgii zavládnout duch pohanství. Za pohanskými rituály je skrytá úcta k ďáblu. Tím se otevře cesta přechodu katolické církve na anticírkev New Age.

Skončí každodenní oběť

8.10.2019

„…uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na svatém místě…“ (Mt 24,15)

Ježíš upozorňuje na Danielovo proroctví, které se vztahuje na dobu masového vnitřního odpadu: „… znesvětí svatyni, vymýtí každodenní oběť a dá tam ohyzdnou modlu.“ (Dan 11,31)

Je znesvěcena Boží svatyně, ne pouze nějaký zevnější chrám, ale vnitřní svatyně – živý chrám Ducha svatého, Tajemné Tělo Kristovo. Čím byl tento chrám znesvěcen? Duchem antikrista.

Anathema za Synodu o Amazonii na 26 kardinálů, 134 biskupů a 99 kněží

29.9.2019

Synonymum termínu anathema je exkomunikace, prokletí, vyloučení z Těla Kristova – církve. Tento nejtěžší trest je stanovený samotným Bohem. Vyjadřuje duchovní realitu, která se vztahuje na heretiky, kteří opustili Kristovo evangelium a Kristova Ducha (Ř 8). Místo toho přijali ducha hereze a hlásají antievangelium. Sami se tím vyloučili z Tajemného Těla Kristova a jsou na cestě do zavržení, i když zastávají nejvyšší úřady v církvi.

Loupežnická synoda o Amazonii

29.9.2019

V Efezu v roce 449 proběhla loupežnická synoda. Letos má být opět, a to ve Vatikánu – o Amazonii.

Cílem je prosazení ducha pohanství, okultních praktik, čarodějnictví, magie, věštění a spiritismu, a to dokonce i do liturgie. Svědčí o tom přípravný dokument Instrumentum Laboris. Jde o zjevné hereze, především panteismu, které ničí nejen podstatu katolické víry, ale plně protiřečí i celému křesťanství.

Je pseudo-papež František schizmatik?

19.9.2019

Novinář The New York Times se Bergoglia ptal: Během letu do Maputa jste uznal… že existují silné kritiky některých biskupů a kardinálů, velice kritické jsou katolické televize a internetové portály… proti vám. Máte strach ze schismatu…?

Dříve, než podáme komentář, je třeba si uvědomit základní rozlišovací kritéria týkající se Františka Bergoglia:

1) Je Bergoglio platný papež, anebo je heretik?

Odpověď: Je heretik, a proto neplatný papež!

Hereze pseudopapeže Františka

30.8.2019

2013

− V květnu 2013 ve svém kázání z domu sv. Marty František prohlásil, že i ateisté mohou být spaseni, pokud budou činit dobro.

Odpověď: Touto polopravdou Bergoglio záměrně zamlžuje základní podmínky spásy, kterými je pokání, víra v spravedlivého Boha a implicitně víra v Ježíše Krista jako jediného Spasitele.

František Bergoglio a interreligijní dialog

4.9.2019

Neuplyne ani jeden den, v němž by Bergoglio nepropagoval interreligijní dialog. Tím cílevědomě likviduje církev.

V současné době je jediným a správným řešením toto: interreligijní dialog zrušit a otevřít dveře pravdivé reevangelizaci a misii.

Otázka: Co je hlavním posláním církve?

Odpověď: Hlásat evangelium (Mt 28,19n), aby duše byly spaseny. Pán Ježíš Kristus nás nevybízel k interreligijnímu dialogu s pohany a se světem, ale přikázal nám otevírat lidem oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od moci satanovy k Bohu (srov. Sk 26,18). Interreligijní dialog je zrada poslání církve.

František Bergoglio a homosexualismus

2.9.2019

V horské řeči Ježíš zdůraznil morální čistotu: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ Dále řekl: „Kdo hledí na ženu žádostivě, už s ní zcizoložil ve svém srdci“ a dodal: „Pohoršuje-li tě tvá pravá ruka, usekni ji…“ Pán Ježíš v této oblasti vyžaduje radikální postoj. Před homosexualitou Písmo varuje: „Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda 1,7) František Bergoglio naproti tomu homosexualismus systematicky prosazuje, zneužívá tím papežský úřad a stahuje prokletí na celou církev.

Úcta k Matce Boží

7.8.2019

Otázka: Jaká je pravá úcta k Panně Marii?

Odpověď: Pravá úcta k Panně Marii je ta, která je plně biblická a vede ke Kristu. Falešná úcta je protibiblická a od Krista odvádí.

Panna Maria o sobě řekla: „Jsem otrokyně Pána“ – Hé dúlé Kyriú (Lk 1,38.48). Z přirozenosti jsme jako děti Evy otroky hříchu. Jako děti Marie se stáváme otroky Pána. Apoštol říká: „Jsme otroky toho, koho posloucháme.“ (Ř 6,16) Být otrokem Pána přináší svobodu od hříchu.

Štrasburské memorandum a Synoda o Amazonii

9.8.2019

Štrasburské memorandum z roku 2014 i letošní Synoda o Amazonii mají stejného ducha a stejný program, a to postupnou likvidaci křesťanství.

Memorandum v oblasti vzdělávání

Citace:

čl. 1: Zavedení multikulturního vzdělávání ve všech vzdělávacích institucích ve státě (od 11. 9. 2016)

čl. 10: Vyřazení křesťanského vzdělávání na všech úrovních vzdělávání (od 11. 9. 2016) a zavedení religionistiky (od 12. 9. 2016)

Odpověď: Křesťanské vzdělání je vyřazeno a skrze religionistiku je popularizováno pohanství.

Otázka papežství

2. 8. 2019

Podstata papežství spočívá v obraně víry a mravů před herezemi a v povzbuzování bratří ve víře a v následování Krista. Petr i ostatní apoštolové pro Krista a Jeho evangelium obětovali jako mučedníci své životy. Dali nám příklad pravdivé ztráty své duše pro Krista. Vždyť jedině v Ježíši Kristu máme život věčný! I v našem životě je nejdůležitější jedno, a to osobní vztah k Ježíši! Také tebe se Ježíš ptá: „Za koho mě pokládáš ty?“ Na tvé odpovědi závisí celá tvá věčnost.

U Genezaretského jezera Spasitel řekl Petrovi: „Pas beránky mé… pas ovce mé.“ (J 21,15nn) Před svou smrtí ho pověřil službou: „… až se obrátíš, posiluj své bratry.“ (Lk 22,32)

Otázka Amazonie a celibát

1. 8. 2019

Pseudopapež František v současné době, zvlášť skrze synodu o Amazonii, plánuje spustit takový chaos, že se z něj církev ani za dalších 50 let nedostane!

Synoda o Amazonii nejenže otvírá duchu pohanství, ale chce ho už transplantovat přímo do svaté liturgie. Zároveň pod frázemi o obohacení domorodými tradicemi usiluje o legalizaci čarodějnictví, tedy satanismu, v katolické církvi. Naproti tomu v Africe napsali biskupové pastýřský list proti čarodějnictví a zednářům. Tím se pravověrní afričtí křesťané dostali do kontroverzního postoje vůči Bergogliovi. Přitom v Africe problém s celibátem nemají a kněží je dostatek.

Dědičný hřích a osvobození v Kristu – 2. část

1.8.2019

Tajemství dědičného hříchu je možné pochopit jenom ve vztahu ke Kristově smrti a vzkříšení. Boží slovo nám ukazuje na dvě protichůdné polarity – na Adama a na Krista. Kdo zůstává v Adamovi, je ve smrti a otroctví. Kdo vchází do Kristovy smrti, ten má nový život a pravou svobodu.

My jsme se narodily jako děti Adamovy bez Božího života. Pokud se znovu nenarodíme a zůstaneme v tomto stavu duchovní smrti, budeme věčně zavrženi. Ježíš řekl: „Musíte se znovu narodit. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.“ (J 3,6n) Jak se máme znovu narodit? Jde o přijetí Pána Ježíše do svého života skrze metanoiu a víru! „Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle“.

Ř 8,3 (6. 10. – 22. 10. 2019)