Anathema za Synodu o Amazonii na 26 kardinálů, 134 biskupů a 99 kněží

29.9.2019

Synonymum termínu anathema je exkomunikace, prokletí, vyloučení z Těla Kristova – církve. Tento nejtěžší trest je stanovený samotným Bohem. Vyjadřuje duchovní realitu, která se vztahuje na heretiky, kteří opustili Kristovo evangelium a Kristova Ducha (Ř 8). Místo toho přijali ducha hereze a hlásají antievangelium. Sami se tím vyloučili z Tajemného Těla Kristova a jsou na cestě do zavržení, i když zastávají nejvyšší úřady v církvi.

Anathema – ochrana evangelia a trest za hereze

20. 6. 2019

Co je dle Písma anathema? Je to vyloučení z Tajemného Těla Kristova – církve – za hlásání jiného evangelia (Gal 1,8-9). Jiné evangelium jsou hereze, které ničí podstatu spasitelné víry.

Pod termínem církev se myslí zevnější struktura, tedy církevní organizace, a zároveň i vnitřní organismus – Tajemné Tělo Kristovo.

Anathema na metropolitu B. Gudziaka

11.3. 2019

Byzantský katolický patriarchát dne 11. 3. 2019 v autoritě prorocké a apoštolské vyhlásil anathemu – vyloučení z církve – na Borise Gudziaka. František ho dne 18. 2. 2019 ustanovil za metropolitu do Filadelfie v USA.

B. Gudziak nejen jako prezident UKU ve Lvově (Ukrajina) prosazoval amorální gender, který je vzpourou proti Bohu a Božímu zákonu. Dotyčný okupuje církevní úřad nezákonně. Pokud odmítá pokání a v tomto stavu zemře, bude jako kacíř věčně zavržen.

Anathema na biskupskou synodu (+video)

28.10.2018

Ve dnech 4.-28. 10. 2018 proběhla v Římě biskupská synoda o mládeži. Závěrečným dokumentem ze dne 27. 10. 2018 církevně legalizovala LGBTQ. Zrušila tím hřích, Boží přikázání a zavedla antimorálku. Odmítla základní podmínku spásy – pokání – a plivla do tváře našemu Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu! Taková církev přestala být církví Krista a stala se církví antikrista a nevěstkou satanovou!

Byzantský katolický patriarchát tímto v autoritě apoštolské a prorocké vyhlásil dne 28. 10. 2018 anathemu: Všichni členové biskupské synody, kteří schválili závěrečný dokument, jsou dle Gal 1,8-9 vyloučeni z církve! (anathema sit!). Dle věroučné buly Pavla IV. „Cum ex apostolatus officio“ je závěrečný dokument synody neplatný!

Anathema na 161 řeckých poslanců (+ video)

11. 5. 2018 

Řecký parlament schválil 9. května 2018 legislativu, která umožní homosexuálům tyranizovat děti a obohacovat se na jejich utrpení. Krycí název: adopce. Navíc jde většinou o děti ukradené milujícím rodičům zločinným systémem juvenilní justice.

Zákon prosadilo 161 poslanců. Za tento zločin proti Bohu, svědomí a lidskosti na sebe uvrhli Boží trest – anathemu – prokletí. Vyloučili se z Tajemného Těla Kristova – církve! 

Vyhlášení exkomunikace na pseudopapeže Františka (+ video)

14. 2. 2018

František Bergoglio, jezuita, byl několikrát napomenut, varován, aby se oddělil od herezí. Přesto zatvrzele odmítá jakýkoliv projev pokání. Nadále dává mimořádně velké pohoršení nejen věřícím římskokatolické církve, ale i všem křesťanům a nevěřícím. Zneužitím nejvyšší církevní autority skrze hereze intenzivně prosazuje sebezničení církve, a to ve věroučné i morální oblasti.

Jde o tyto hereze:

František Bergoglio

1) v exhortaci Amoris laetitia popřel objektivně platné morální normy.

2) neoddělil se od herezí synkretismu s pohanstvím, které Kristovu spasitelnou smrt staví na stejnou rovinu s obětmi pohanským bůžkům, de facto démonům. Tím likviduje pravdivou misii.

Poláci kontra islamizace (+ video)

21.10.2017

V kritickém momentu v bitvě u Vídně roku 1683 zasáhl polský král se svým vojskem a Evropa byla zachráněna od vlády půlměsíce!

V současné islamizaci se Poláci obrátili s prosbou o pomoc k Bohu modlitbou růžence. Vláda následně odmítla půjčku MMF a islamizační kvótu! V téže chvíli však arcibiskup Wojciech Polak hrubou lží zneužil svou pastýřskou autoritu a postavil se proti autoritě Boha! Vyhrožoval vyloučením každému knězi, který chrání víru a svůj národ. Trest, kterým hrozí, ať dopadne na něho. On ať je vyloučen!

Pokud se odvolává na apostatu Františka, faktem je, že František Bergoglio dle Gal 1,8-9 a věroučné buly Pavla IV. byl a je neplatným papežem!

Poláci, zůstaňte věrni Kristu a národu!

Vyhlášení anathemy na papeže Jana XXIII. a Pavla VI. / Vyhlášení II. vatikánského koncilu za heretický a neplatný (+ video)

1. 5. 2016

Při pohřbu Jana XXIII. jistý biskup pronesl: „Nyní má církev dva vzdoropapeže jménem Jan XXIII.“. Tento takzvaně svatořečený arciheretik Jan XXIII. vytýčil heretickou linii koncilu pod heslem „aggiornamento“ neboli přizpůsobení se světu. Toto je ale zrada Kristova evangelia a vyhnání Ducha svatého z církve! Dnes, po 50 letech, žneme katastrofální ovoce tohoto aggiornamenta. Koncil neřešil aktuální problém vymícení herezí modernismu, které odsoudil v dogmatické bule svatý papež Pius X. Naopak, papež aggiornamenta Jan XXIII. dal na pseudokoncilu plnou vládu heretickým teologům – falešným prorokům. Ve své encyklice Pacem in Terris pod frázemi o lidských právech, de facto otevřel dveře degenerační a zločinné ideologii genderu. Dnes ji prosazuje OSN, rovněž frázemi o lidských právech.

Ovoce II. Vatikána po 50 letech / 2.část: Citace z Nostra aetate a vyhlášení anathemy (+ video)

1.část – Kryptofašismus na II. Vatikánu

2.část – Citace z Nostra aetate a vyhlášení anathemy

3.část – Největší neštěstí 20. století

2.část

Citace z Nostra aetate a vyhlášení anathemy

V roce 50. jubilea II. Vatikána je rozumné dělat bilanci a pravdivě ukázat na zhoubné, katastrofální ovoce. Ježíš říká: „Po ovoci se pozná strom: špatný strom nemůže nést dobré ovoce“ (Mt 7,18). V souvislosti s tím zdůrazňuje: „Varujte se falešných proroků (heretických teologů). Přicházejí k vám v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou to draví vlci.“ (v.15) „Po ovoci je poznáte.“ (v.16)

Realizováním dokumentu II. vatikánského koncilu, především pod heslem „úcta k jiným religiím“, došlo k masovému rozšíření pohanství nejen v Evropě. Mnozí řeholní představení začali zvát buddhisty a hinduisty do svých klášterů. Nostra aetate tím vytvořila půdu pro invazi asiatského pohanství. To popírá jediného Boha Stvořitele a Spasitele Ježíše Krista.

Euromajdan – zrada Boha i národa

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Apostata František

V Rio de Janeiro se uskutečnilo setkání mládeže s představitelem katolické církve Františkem. Na tzv. setkání mládeže vládl duch nečistoty, neopohanství a homosexualismu. Svědectvím toho byla i hudba a tanec biskupů i gesta a proslovy. Mládež dostala zlým příkladem a slovy apostaty Františka schválení na všechny destruktivní vlivy současnosti, tedy na praktikování homosexualismu, okultismu a nečistoty. Toto je viditelný znak ducha antikrista. Na setkání nebylo jasné slovo, kterým by mládež byla varována před nebezpečím autogenocidy, která je spojena s homosexualismem, juvenilní justicí, narkotiky, dekadentní hudbou, čipizací a euthanasií.

Stáhnout: Vyhlášení anathemy na Františka Bergoglia

 

Vyhlášení anathemy na Františka Bergoglia (+video)

Lvov, Ukrajina, 2. 8. 2013

 

Dnes, 2. srpna 2013, východní křesťanská církev slaví svátek svatého proroka Eliáše. V tento den Byzantský katolický patriarchát v autoritě Trojjediného Boha vyhlašuje Boží prokletí – anathemu (dle Gal 1,8-9) na římského biskupa Františka Bergoglia. Důvodem je, že zneužil církevní autoritu k rušení Božích zákonů. Prosazuje amorální myšlení homosexualismu, který je proti podstatě evangelia a ničí všechny morální hodnoty.

František Bergoglio je tímto vyloučen z neviditelného Kristova Těla. Úřad ve viditelné církevní organizaci zastává nezákonně.

Apostaze patriarcha Kyrila (+ video)

Lvov, 31.5.2012

Prezident Ruské Federace

Vladimír Putin

Vážený pane prezidente!

Dne 30.5. 2012 se patriarcha Cyril zúčastnil synkretistického setkání v Astaně, které bylo popřením evangelia (Gal 1,8-9) i celé tradice pravoslavné církve. Dokonce přijal členství v tzv. „Radě náboženských leaderů“, a tím vytvořil jednotu ducha s buddhisty, hinduisty, šintoisty, zoroastristy a jinými pohany, kteří uctívají démony. Pro tuto zradu Krista a církve od něj odstoupila Boží milost. Pravoslavní věřící jsou povinni se od něj oddělit.

Anathema na patriarchu Jeruzaléma a žádost o trest pro tři arcibiskupy (+ video)

Lvov, 3. 5. 2012
Patriarcha Pravoslavné církve
moskevského patriarchátu Cyril
Metropolita Pravoslavné církve
moskevského patriarchátu Vladimír

Ctěný patriarcho Cyrile!

Ctěný metropolito Vladimíre!

Beatifikací 1. 5. 2011 papež Benedikt XVI. legalizoval ducha Assisi – ducha antikrista. Je to zrada Krista a evangelia. „Kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet (anathema sit).“ (srov. Gal 1, 6-9)

Vyhlášení anthemy na Teofila III. (+ video)

Lvov, 3. 5. 2012

Teofil III.

Pravoslavný patriarcha Jeruzalémský

Byzantský katolický patriarchát tímto před celým křesťanským světem zveřejňuje Boží anathemu na Teofila III., pravoslavného patriarcha Jeruzaléma. Důvod: zločin proti víře dle Gal 1,6-9, hlásání jiného evangelia.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle“.

Ř 8,3 (6. 10. – 22. 10. 2019)