Hledej pravdu část 19.: Hinduismus

Hinduismus je pohanské náboženství, které uctívá zvířata jako bohy, věří v reinkarnaci, tedy převtělování lidí i do zvířat, hadů či hmyzu, zavádí kastovnický systém, v němž páriové mají menší cenu než nějaké zvíře či hmyz! Z důvodu reinkarnace je zakázáno jíst maso. Co se týče vztahu k člověku, v Indii uvidíte ležet nemocné lidi na ulici a nikdo si jich ani nevšimne, protože prý to je jejich karma, a kdo by je ošetřoval, tak jim vlastně podle hinduismu škodí. Z důvodu reinkarnace se nesmí zabíjet ani komáři, ani krysy, ani žádná jiná zvířata, ale na druhé straně mnozí hinduisté před několika léty napadli křesťanské vesnice, které vymordovali. Toto je konkrétní příklad tzv. hinduistického „nenásilí“, o kterém ctitelé Gándhího mlčí. Zde už nemají úctu k živému – k člověku. Zvláštní úctě se těší naopak kráva, která je pokládána za bohyni. Známý hinduistický vůdce Gándhí, napsal ódu na krávu, která je mu z pěti důvodů dražší než jeho vlastní matka. Dokonce tvrdí, že z krávy je posvátné i její lejno. Proto se mnozí guruové tímto lejnem mažou.

Hledej pravdu! část 18.: Bojové umění

Křesťanství nemá nic proti sportu a zdravému pohybu. Bohužel, východní bojová umění nejsou pouhým sportem. Tato realita je nám, Evropanům, úmyslně zamlčována. Judo, aikido, taekwondo, jsou cestou, životním stylem. Slovo „do“ znamená cesta. Není to cesta spásy, ale zavržení. Pro křesťana jde o cestu duchovní apostaze, neboť tato bojová umění jsou neoddělitelně spojena s orientální meditací a s orientálními náboženskými systémy a praktikami.

V čínském buddhismu se hovoří o tzv. všeobecném kosmicko-morálním pořádku obsaženém v pojmu „tao“. Orientální pseudomystika se opírá o falešnou myšlenku (ideu) směřování člověka k „harmonii“ s tzv. vesmírným pořádkem. (Rovněž pojmy „jing“ a „jang“ i s celou filosofií vedou křesťana k apostazi!)

Jednou z cest vedoucích k údajnému „překročení sebe samého“ a probuzení v sobě dřímajících potenciálních možností je tzv. cesta bojovníka. Po ovládnutí vlastní duše i těla (psyché a soma) dosahují prý nejvyšších poznání! Jaký je to podvod! Jen „v Kristu je plnost veškeré moudrosti a poznání…“ (Kol 2,3-4)

Hledej pravdu! část 17.: Buddhismus

Sami buddhisté souhlasí s charakteristikou buddhismu, která říká, že buddhismus je religií bez Boha, bez duše, neboli ateizmus.

Buddhisté považují za krajně ponižující, že by měli přijmout, že existuje vyšší bytost, která je nad svým stvořením a zasahuje do lidských životů. Buddhisté dovolují uctívat různé množství bůžků, ale berou je tak, že i oni podléhají rozkladu a jsou nižší než člověk a nesrovnatelně nižší než Budha ve své „dokonalosti“ a ti, kteří se k jeho dokonalosti blíží. Je ironií, že jistý láma vyzval „všechny ‚osvícené‘ pravé učedníky Budhy, aby přivedli na cestu spasení křesťanské barbary v Evropě, kteří ještě vězí v hlubinách propasti náboženské nevědomosti“.

Buddhismus rozhodně bojuje proti pravdě o Bohu jako Stvořiteli světa a neuznává učení o tom, že Bůh dal světu spasení. Na rozdíl od křesťanství hlásá buddhismus absolutní nepřijetí světa. Jeho ideálem je úplné zničení světa, a především zničení osobní existence – sebezničení.

Cílem buddhisty je uvidět, že není nic cenného a hodného lásky a nabýt přesvědčení, že všechno bytí existuje jedině v závislosti na toku vědomí a musí být radikálně zničeno cestou sebezničení osoby.

Hledej pravdu! část 16.: Křesťanství a islám

31. 12. 2015

Tyto dny jsme se dozvěděli, že Rusko bombardovalo vojenská centra Islámského státu. Zároveň už několik týdnů probíhá masová islamizace Evropy, kterou prosazují Spojené státy americké spolu s Vatikánem. Tok běženců finančně podporují hlavně USA a Německo. To, co vidíme v dnešních zprávách je něco, co má 1400letou historii, tedy není to nic nového. Jde o třetí invazi muslimů do Evropy. První byla v roce 711, druhá v roce 1453 a třetí dnes. Islámský svět vedl proti klasické civilizaci 548 bitev. Mohamed byl schopen za posledních 9 let svého života vždy průměrně během 6ti týdnů uskutečnit aspoň jeden džihádistický útok nebo bitvu. V průběhu těchto bitev byl jeden milión Evropanů vzat do otroctví. Poté, co padla Konstantinopol, se islám přesouvá do východní Evropy. Mohamed vyučoval religii islámu 13 let a za tu dobu se pouze 150 Arabů stalo muslimy. Pak emigroval z Mekky do Medíny, a stal se z něho politik a džihádista. Když zemřel, každý Arab v Arábii byl muslimem. Kázání religie islámu bylo neefektivní, kdežto džihád mu přinesl naprostý úspěch. Všude, kudy prošel džihád, byla původní kultura naprosto vykořeněna – Turecko, severní Afrika, Egypt, Irák, Sýrie – všechny tyto země byly křesťanské. Afghánistán byl buddhistický, Pákistán hinduistický…

Feng šuej – pohanská výzdoba bytu

Celý tento systém feng šuej je spojen s pohanskými magickými praktikami a s falešnou vírou, která je zaměřena na mnohé nesmysly, skrze něž je člověk klamán, svazován a je mu slibováno falešné štěstí i falešná prosperita. O věčnosti, o svědomí, o morálce zde není ani slovo. Hovoří se jen o duchovnu, o harmonii s tzv. energií čchi, a to podle filosofie jinu a jangu. Jde zde o celý systém lži. Určitým předmětům se připisuje duchovní síla. Lidé, kteří jsou povrchními křesťany se těmito praktikami, propagovanými v masmédiích, nechávají klamat.

Kořenem pohanství je snaha naklonit si „božstvo“ či se harmonizovat s tzv. energiemi – démony. Kdo se však setká s Kristovým evangeliem, toho život se od základu mění. Změní myšlení a věří evangeliu (srov. Mt 1,15).

Pohanství dnes dělá účinnou misii v Evropě, která odpadla od živého křesťanství.

Celoukrajinské pokání z pohanství

28. 4. 2015

Všem křesťanům Ukrajiny

Dne 30. dubna 2015 má být v Kyjevě na Michajlovském náměstí masové shromáždění více než 2000 mágů, senzibilů, léčitelů, věštkyň. Registrace všech věštkyň, čarodějů a satanistů má být na morovém hřbitově. Tvrdí, že následující noc je pohanský, křesťanský a satanistický svátek. Toto je ale drzá lež! Další lží je tvrzení, že svým rituálním obřadem vnášejí mír a harmonii na Ukrajinu! Ve skutečnosti čarodějové a věštkyně spolupracují s negativními – démonskými – energiemi a přinášejí disharmonii a sebezničení celému národu.

Bible ukazuje, že celá historie izraelského národa je spojena s bojem s duchem smrti a s těmito služebníky lži! Když národ opustil jediného Boha, zradil svůj vztah k Němu a obracel se k okultním energiím a k pohanským rituálům, vždy za to přišla disharmonie, války, a nakonec i vyhnání do Babylonu.

Aby se dnes co nejvíce lidí zapojilo do stažení prokletí na ukrajinský národ, současní senzibilové, mágové a věštkyně vymysleli akci s národními amulety. Lidé je mají sami vyrobit a mágové a současní čarodějové je rituálně zasvětí démonům a pak pošlou na místa bojů na východě. Zde nejde o dosažení míru, ale o rozpoutání světového požáru, který už těžko bude možné zastavit.

Kristus, nebo Budha, život, nebo smrt? /Pravoslavným biskupům RF/

18. 1. 2015

Pravoslavným biskupům RF

Přeosvícení vladykové,

obracím se na vás s prosbou, abyste požádali vládu RF o zastavení budování buddhistického centra v Moskvě. Rovněž varujte věřící, hlavně mládež, před invazí buddhismu skrze bojové umění.

Celosvětová propagace bojového umění, a s ním i buddhismu, má za cíl paralyzovat pravoslavné křesťanství. Katolíky s protestanty, kteří vyhnali Ducha Božího, usiluje sjednotit v antikristově náboženství New Age! Patriarcha moskevský a celé Rusi Kyrill dával při návštěvě Japonska pravoslavným křesťanům za vzor ne svaté a mučedníky, ale samuraje, tedy bojové umění s duchem pohanství. Sám pozval představeného pohanského kláštera Šaolin do Moskvy a setkal se s ním v hlavním chrámu Božského Spasitele. Podle jeho gesta by měl každý kněz pozvat učitele bojového umění do každého pravoslavného chrámu, a tak otevřít dveře pohanskému buddhismu. Toto je ale duchovní sebevražda!

Novoroční výzva českým křesťanům a lidem dobré vůle (+ video)

Lvov, Ukrajina, 1.1.2013

 

Drazí katolíci, křesťané a lidé dobré vůle!

Bývalé Československo je územím, na které v roce 863 přišla byzantská misie vedená svatým Cyrilem a Metodějem. Letos si připomínáme 1150. výročí! Území Velké Moravy tenkrát už nebylo pohanské, neboť zde konali svou misii iroskotští mniši. Ti však dovolovali synkretismus křesťanství s pohanstvím. Síla pohanství byla zakořeněna v magii a věštění, které praktikovali takzvaní „volchvy“.

Otevřený dopis patriarchu Cyrilovi (30.9.2012)

Lvov, 30.09.2012

Cyril, patriarcha Rusi

Patriarcho Cyrile,

pravoslavná církev i celý ruský národ stojí na prahu historického přelomu. Vy máte v tomto čase, jako hlava církve, představovat Kristova apoštola a hájit Kristovo evangelium tak, jako apoštol Petr či Ondřej – i za cenu mučednické smrti. Jeden z nich byl ukřižován v Římě, druhý v kavkazských horách.

Petr třikrát zapřel svého Pána, ale činil pokání. I Vy jste v tomto roce třikrát veřejně zapřel Krista a jeho evangelium. Stalo se to v Astaně, kde jste svým gestem postavil Kristovo evangelium na úroveň lidských a démonských religií. K druhému zapření došlo ve Varšavě, kde jste vytvořil jednotu s apostatickou hierarchií katolické církve, která přijala ducha Assisi – ducha antikrista. Společným vyhlášením jste vytýčili směr ruskému a polskému národu v tomto antikřesťanském duchu. Potřetí jste zapření Krista dovršil v Tokiu, kde jste pohanskou duchovní cestu samurajů dal za vzor křesťanům. Boží slovo naproti tomu svědčí: „Není jednota mezi světlem a tmou, mezi Kristem a Beliálem.“ (viz 2 Kor 6,14-15) Pohané slouží a přinášejí oběti ne Bohu, ale démonům (viz 1 Kor 10,20). Úcta a služba Bohu skrze Ježíše Krista je cestou pravdy, která vede do věčného života!

Odpověď na článek „Charakter magického myslenia…“

Lvov, 18.7.2012

 

Na vědecké konferenci v Badíně 2011 měl Sarka Róbert přednášku s názvem: „Charakter magického myslenia v súčasnej kultúre a naznačenie základnej línie, ako naň odpovedať.“ Součástí této přednášky je oddíl s názvem: „Prípad Eliáš Dohnal a magické myslenie.“ Tento článek připisuje bývalému knězi, současným Vatikánem nevyznanému biskupovi, jednostrannou duchovnost proto, že upozornil na aktuální problém, kterým je renesance okultních a magických praktik v současné společnosti. Autorův příspěvek je neobjektivní.

V roce 1983, už jako kněz olomoucké diecéze, P. Antonín, veřejně vystoupil proti činnosti kněze P. Ferdy. Ferda dokonce na dálku léčil Brežněva, ruské důstojníky, kteří okupovali Česko, přednostně léčil a dělal „zázračné“ diagnózy kněžím, řeholníkům a dětem. Jeho činnost zasáhla asi 100 000 lidí. Jaké měla kořeny?

Výzva k pokání pro LGBT

Lvov, 15.2.2012

 

Byzantský katolický patriarchát je před Bohem, před všemi křesťany i před ukrajinským národem povinen říci vám jasné slovo k vaší záchraně i k záchraně Ukrajiny.

Je velkou tragedií a pohoršením, že ex-hlava UHKC L. Huzar ve své knize „Besedy s bl. L. Huzarem o postkonfesijním křesťanství“ (str. 67-68) tvrdí kolosální lež, která popírá Písmo svaté i církevní tradici: „(Homosexuálové) mohou žít spolu, jestli chtějí. Samozřejmě mohou vést sexuální aktivitu všeho druhu.“ Tento výrok je vzpourou proti Bohu a proti celému Božímu zákonu! Huzar schvaluje a propaguje těžký hřích a ohavnost! Boží slovo naproti tomu říká: Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je velmi těžký“. (Gn 18,20)

Boží zákony contra antizákony

Lvov, 17.2.2012

Představitelům vlády Ukrajiny

 

Bůh dal řád celému vesmíru i naší Zemi, která je jen zrníčkem v ohromném kosmu s nekonečnými galaxiemi. Země se točí okolo své osy a i ta nejmenší živá buňka svědčí o moudrosti Nejvyššího Zákonodárce. Bůh vložil zákony do mrtvé i živé hmoty. On dal člověku rovněž i morální zákony.

Co se týče morálních zákonů, Bůh dal nejen přikázání „Nezabiješ!“, ale také „Nezesmilníš!“ a „Cti otce svého i svou matku!“. Prvním a největším přikázáním Desatera je: „Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, nebudeš mít jiné bohy – (démony).“

Zákon zakazuje reklamu věštění

Lvov, 14.1.2012

Poslancům Parlamentu Ukrajiny

 

Parlament Ukrajiny schválil zákon, kterým se zakazuje vysílání programů a televizních přenosů, které divákům nebo posluchačům poskytují tzv. služby věštění a předpovídání, jakož i placené služby ve sféře národní nebo alternativní medicíny.

Tento zákon je velmi užitečný, protože co se týká okultismu, nejde jen o nečestný byznys, ale hlavně o manipulaci s lidskou psychikou sugestivními výroky, které mnohé lidi dostaly pod negativní vliv okultních duchovních sil. Někteří za to zaplatili dokonce životem.

Celosvětové náboženství (Otevřený dopis všem křesťanům) (+ video)

Lvov, 2.11.2011

Boží varování

Několik hodin před započetím duchovního Babylonu a veřejného odpadu Vatikánu od apoštolského učení i dvoutisícileté tradice nastaly v Itálii nečekané povodně, které způsobily velké hmotné škody. Zahynulo při nich dokonce i několik lidí. Bohužel, nikdo nechtěl veřejně přiznat, že tato tragédie byla ovocem prokletí, které na sebe stáhl Vatikán.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)