Svolávají vědmy na Rusko požehnání, anebo prokletí? (+ video)

25. 4. 2018

Dne 24. 3. 2018 probíhal v budově magistrátu Moskvy (Nový Arbat 36, sektor А) kongres vědem, léčitelů, čarodějů a mágů, kteří žádali o legalizaci své okultní činnosti.

Jaké ovoce přinášejí vědmy, potvrzuje historie i současnost. Vědma před konkrétním člověkem důvěrně a sugestivně očerní nevinného, jako by byl příčinou jeho neštěstí. Tím poštve lidi proti sobě navzájem, takže se bezdůvodně nenávidí. Často jedna vědma rozeštve i celé město a důsledkem jsou mnohdy vraždy a sebevraždy. Proto v minulosti byly vědmy k odstrašení ostatních upalovány.

Na pohřeb kard. Vlka nepůjdeme

21. 3. 2017

Svou účastí bychom jako gestem potvrdili hereze zemřelého, především, že veřejně vyhlásil lež a herezi, že náš Trojjediný Bůh je totožný s krvežíznivým bůžkem z Mekky, Alláhem!

Heretik, který popírá fundamenty křesťanství, zůstane-li v nekajícnosti, jeho duše je zavržena. Člověk se ale může ještě i v posledním okamžiku obrátit a litovat. V to doufáme – pro modlitby upřímných duší a také naše. Proto se za světlo věčné slávy pro zemřelého modlíme. 

Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 5. Hereze synkretismu

První Boží přikázání zní: „Já Hospodin jsem tvůj Bůh… Nebudeš mít jiných bohů mimo mne. Neučiníš sobě rytiny ani jakého podobenství těch věcí, které jsou na nebi svrchu, ani těch, které jsou na zemi dole, ani těch, které jsou u vodách v podzemí. Nebudeš se jim klanět, ani po nich toužit. Neboť já jsem Hospodin, Bůh tvůj…“ (Dt 5,6-9)

Na tomto základu stojí ostatní přikázání Dekalogu a všechna Boží přikázání i celé Písmo svaté jak Starého, tak Nového zákona. Pokud Izraelité místo úcty k jednomu Bohu, Hospodinu, začali uctívat pohanské modly, přicházely války a jiné tresty. Za tzv. úctu k pohanským bůžkům, spojenou s okultními praktikami, věštěním a magií, přišlo dokonce i vyhnání národa do Babylonu. Proroci nazývali synkretismus s pohanstvím duchovním smilstvem a vyzývali k pokání. I v Novém zákoně apoštol vyjadřuje tuto pravdu: „Jaké je srovnání Krista s Beliálem? … A jaké je společenství chrámu Božího s modlami?“ (2Kor 6,15) Modláři a čarodějníci budou mít účast v ohnivém jezeře (viz Zj 21,8).

Vědmy a okultisté proti Trumpovi – Odpověď!

25.2.2017

Zpravodajský web WND oznámil, že vědmy, okultisté i představitelé jiných magických skupin se rozhodli spojit v boji proti prezidentovi USA D. Trumpovi. V rituálech chtějí pokračovat tak dlouho, dokud – jak se vyjádřili – prezidenta neodstraní z úřadu. V podstatě jde o výzvu k organizovanému zločinu! Tato psychologická kampaň a démonické duchovno je spojeno s černou magií, tedy se satanismem. Satanismus a černá magie používají zločinné prostředky, k nimž patří i travičství a manipulace svými klienty jako nástroji těžkých zločinů. Tím, že se tito služebníci temnoty postavili proti prezidentovi, dali najevo, komu slouží oni a komu slouží prezident. Prezident prosazuje celospolečenské i morální dobro pro celý národ. Vědmy a mágové naopak celému národu škodí! Za své zločiny by měli být adekvátně trestáni státními zákony. Pokud jsou masmédia jejich hlásnými troubami, mají spoluúčast na zločinu a měla by být rovněž adekvátně trestána vysokými pokutami či zákazem činnosti. Jestli tyto spravedlivé zákony v USA doposud nejsou, je třeba, aby byly proti těmto zákulisním zločincům ustanoveny.

Nostra aetate – misie a antimisie

29. 1. 2017

Jaká je situace v církvi po 50 letech po II. vatikánském koncilu? Místo pravdivé misie nastala expanze pohanství na křesťanská území. Spolu s jógou se začaly šířit různé sekty s hinduistickým pozadím, jako Transcendentální meditace, sekta Hare Krišna… Zároveň s cílevědomou popularizací čínské kultury nastala invaze pohanských buddhistických praktik jako bojové umění, zenové meditace, různé masáže, okultní akupunktura, akupresura spojená s magií jin-jang, feng-šuej (výzdoba bytu spojená s pověrami: zvonečky, sloni, želvy, žáby).

Na druhé straně křesťané – už otrávení herezemi a ustavičnou propagací falešné úcty k pohanství, a de facto k jeho démonům, – přestali rozlišovat rozdíl mezi křesťanstvím a pohanstvím. Nabyli klamného přesvědčení, jakoby všichni uctívali stejného Boha! Jenže pohané uctívají démony, ne Boha! (srov. 1Kor 10,20) Internáboženský dialog není formou misie, ale antimisie. Je to plod herezí II. vatikánského koncilu.

Očistěte Kyjev od démonické infekce Halloweenu!

24.10.2016

Ukrajinským duchovním

 

Zpráva z tisku: „Největší pochod zombie a ohavností Zombie walk projde 30. října Kyjevem v souvislosti s oslavami Halloweenu. Ve 13:30 se u pomníku Jaroslava Moudrého (‚Zlatá brána‘) shromáždí množství zombie, přízraků, zrůd a jiných příšer, které tyto dny ožívají…“

Halloween je zasvěcen satanovi, ohavnosti a absolutnímu zlu. Přinesla ho s sebou módní vlna neopohanství spojená s kulturou smrti. Svátek čarodějníků a čarodějnic se rozšířil z USA.

Z historie: 300 roků před Kristem skupina pohanských žreců – druidů – držela pod svou vládou keltský svět. Každý rok 31. 10., v den Halloweenu, oslavovali na počest svého pohanského božstva „Samhain“ festival smrti. Žreci chodili od domu k domu a žádali dary. V některých rodinách vybírali děti či dospělé jako rituální oběť démonu smrti. V případě odmítnutí vyslovovali nad domem zlořečení smrti. Odtud pochází výraz „Trick or treat“ (zlořečení nebo dar). Na cestu si žreci svítili vydlabanými řepami, vyřezanými do tvaru tváře. Uvnitř hořela svíčka vyrobená z lidského tuku z předcházejících obětí. Řepy představovaly ducha, který dělal jejich zlořečení účinnými. V 18. a 19. století se tento obnovený pohanský ritus dostal do USA, kde řepy nahradili tykvemi. Slovo Halloween pochází z „All Hallows’ Eve“ (v překladu: předvečer Všech svatých). Je známo, že v USA, Austrálii a jinde satanisti v tuto noc páchají rituální vraždy.

Trojjediný Bůh není totožný s bohem půlměsíce

Pokud se pravověrného muslima zeptáte, zda tomu tak je či ne, jasně vám odpoví, že jejich bůh není totožný s Bohem křesťanů. Tvrdí to pouze heretičtí teologové, kteří už o této zdánlivé totožnosti vytvořili falešné veřejné mínění v církvi. Muslimský Alláh podle původní tradice uctívání 360 pohanských božstev v Mekce byl pokládán za nejvyššího z nich, proto tedy Alláhu akbar znamená: Alláh je mezi pohanskými bůžky Mekky nejvyšší. Tento pohanský kult boha Měsíce Alláha nakonec na daném území převládl a šířil se mečem a násilím dál.

Pohanským božstvům – démonům – byly přinášeny lidské oběti. Rituální řezání hlav křesťanům a ostatním „káfirům“ a pronášení během toho modliteb nemá nic společného s úctou k jedinému a pravému Bohu, který nám dal skrze Ježíše Krista své slovo – evangelium. Boží Syn, náš Spasitel, nám nepřikazuje podřezávat krky jinověrcům, ale naopak přikazuje, abychom po Jeho příkladu obětovali i svůj život za našeho bližního. Toto je nejmarkantnější rozdíl mezi islámem a křesťanstvím. Pokud by měsíční bůžek Alláh byl totožný s Bohem, Otcem našeho Spasitele, nepřikazoval by, aby byly jeho dětem rituálně odřezávány hlavy za recitace divných modliteb.

ČTYŘI SLOVA Z UKRAJINY (2., revidované vydání)

 

Kniha se skládá ze čtyř témat, která jsou mimořádně aktuální pro dnešní dobu a vedou k pokání a k uvědomění si své křesťanské identity.


Stáhnout: ČTYŘI SLOVA Z UKRAJINY (2., revidované vydání) (celá knížka)

Zoslanie Ducha Svätého (15.5.2016) a homeopatia

6. 5. 2016

Kňazom a rehoľníkom na Slovensku

Duch Svätý osvecuje rozum pre prijatie pravdy. Homeopatia rozum zatemňuje. Kiež v deň Zoslania Ducha Svätého skrze odvážnych kňazov, ale aj lekárov nastane na Slovensku duchovný zlom!

Čo je v skutočnosti homeopatia?

Homeopatia je propagovaná ako nový, neškodný a lepší liečebný systém. V skutočnosti však ide o zamaskovanú mágiu. Čo o homeopatii hovoria vedci?

Predseda Akadémie vied Českej republiky, prof. Dr. R. Zahradník, DrSc., charakterizuje homeopatiu takto: Je to svet iracionálna, výmyslov a povier“. Podobná charakteristika je v knihe „Alternatívna medicína, možnosti a riziká“ od 12 profesorov a doktorov vied z Karlovej univerzity.

Hledej pravdu! část 22.: Okultismus 3 /magnetismus, okultní psychologie, radiestéze, proutkařství, závěr/

Magnetismus

Tzv. magnetismus je spojený s magií a spiritismem. Proto není možné posuzovat ho izolovaně od ostatních okultních praktik. Magnetizéři často hovoří o vkládání rukou, a mají na mysli magnetizování. To uvádí do klamu, protože Ježíš a jeho apoštolové často vkládali ruce na hlavu chorého a žehnáním uzdravovali, ale to nemá s vkládáním rukou, jaké provádějí magnetizéři, absolutně nic společného (srov. Mk 16,18). Na otázku, zda jde v případě magnetismu o duchovní dar, současný znalec okultismu W. Dam píše: „Domnívají-li se křesťanští magnetizéři, že mají svůj ‚dar‘ od Boha, vyvstává otázka, od koho dostali svůj ‚dar‘ nekřesťanští magnetizéři. Nevěřící totiž nedostávají žádné dary Ducha Svatého… Magnetizér nevědomky přivádí své klienty do styku s démonickými silami.“

O. J. Verlinde píše: „Magnetizér se otevírá pro kosmické síly. Když se v něm pohybuje ‚nevítaný host‘, není vyloučeno, že předává dále i jeho. Mezi magnetizérem a magnetizovanou osobou je vytvořen stav vzájemné fúze. Mohl bych uvést celou řadu konkrétních příkladů, kdy se tak děje ještě měsíce potom, co navštívily magnetizéra. Tyto osoby pociťují nové negativní účinky: bolesti hlavy, nespavost, psychické poruchy. Totéž se projeví i po návštěvě u léčitele, hypnotizéra, vykladačky karet, jasnovidky apod.“

Hledej pravdu! Část 21.: Okultismus 2 /Silvova metoda, Reiki, Akupunktura, Hypnóza/

Silvova metoda

Silvova metoda kontroly mozkové činnosti je kurz sestavený z přednášek a mentálních cvičení. Neučí člověka jen to, jak se má duševně i tělesně uvolnit, ale i jak má v tomto uvolněném stavu používat své vědomí.

Metoda je založena na autosugesci během „relaxace“ („sestoupení do hladiny alfa“), která má ulehčit ovládání tělesných funkcí (vlastních či jiných lidí), předvídání budoucnosti a podobně. J. Silva je přesvědčen, že svět je řízený „Vyšší inteligencí“, která však není totožná s křesťanským Bohem. S touto „vyšší inteligencí“ je možné komunikovat prostřednictvím hemisféry mozku ve stavu „alfa“, ve frekvencích mozkových vln 7-14 Hz. S kým vchází adept Silvovy metody do styku v hladině „alfa“, když ne s Bohem, ale s jinou „vyšší inteligencí“? Odpověď pro křesťana není těžká, vždyť náš protivník „ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil“ (1Pt 5,8) a bere na sebe podobu anděla světla (srov. 2Kor 11,14).

Hledej pravdu! Část 20.: Okultismus 1 /úvod, homeopatie/

22. 1. 2016

Celá oblast okultismu má závažný dopad, protože jde o hříchy proti prvnímu přikázání. Přitom je natolik skrytá (okultní), že mnohé praktiky magie a věštění z neznalosti propagují i mnozí řeholníci a kněží. Zde platí zásada: Jestliže je v nějaké praktice skryta magie, věštění a spiritismus, potom už je církevně odsouzena i její novodobá forma!

V Dt 18, 9-12 je vyjmenováno 9 oblastí okultismu:

  1. Provedení ohněm – zasvěcení božstvům (démonům)
  2. (hebrejsky: kósem) – věštění (asi 200 forem)
  3. (mo‘nén) – astrologie (horoskopy, znamení zvěrokruhu…)
  4. (manaheš) – bílá magie (léčitel magnetizér, psychotronik…)
  5. (manašeb) – černá magie (čaroděj…)
  6. (hóber haber) – lidová magie (zaklínání, odklínání, odlévání vosku, házení uhlíků…)
  7. (šóel ob) – spiritismus jako věštění
  8. (jiddóni) – jasnovidectví
  9. (dóreš el hamatím) – spiritismus jako magie

„Kdo tyto věci činí, dopouští se ohavnosti před Bohem.“ (v. 12)

Hledej pravdu část 19.: Hinduismus

Hinduismus je pohanské náboženství, které uctívá zvířata jako bohy, věří v reinkarnaci, tedy převtělování lidí i do zvířat, hadů či hmyzu, zavádí kastovnický systém, v němž páriové mají menší cenu než nějaké zvíře či hmyz! Z důvodu reinkarnace je zakázáno jíst maso. Co se týče vztahu k člověku, v Indii uvidíte ležet nemocné lidi na ulici a nikdo si jich ani nevšimne, protože prý to je jejich karma, a kdo by je ošetřoval, tak jim vlastně podle hinduismu škodí. Z důvodu reinkarnace se nesmí zabíjet ani komáři, ani krysy, ani žádná jiná zvířata, ale na druhé straně mnozí hinduisté před několika léty napadli křesťanské vesnice, které vymordovali. Toto je konkrétní příklad tzv. hinduistického „nenásilí“, o kterém ctitelé Gándhího mlčí. Zde už nemají úctu k živému – k člověku. Zvláštní úctě se těší naopak kráva, která je pokládána za bohyni. Známý hinduistický vůdce Gándhí, napsal ódu na krávu, která je mu z pěti důvodů dražší než jeho vlastní matka. Dokonce tvrdí, že z krávy je posvátné i její lejno. Proto se mnozí guruové tímto lejnem mažou.

Hledej pravdu! část 18.: Bojové umění

Křesťanství nemá nic proti sportu a zdravému pohybu. Bohužel, východní bojová umění nejsou pouhým sportem. Tato realita je nám, Evropanům, úmyslně zamlčována. Judo, aikido, taekwondo, jsou cestou, životním stylem. Slovo „do“ znamená cesta. Není to cesta spásy, ale zavržení. Pro křesťana jde o cestu duchovní apostaze, neboť tato bojová umění jsou neoddělitelně spojena s orientální meditací a s orientálními náboženskými systémy a praktikami.

V čínském buddhismu se hovoří o tzv. všeobecném kosmicko-morálním pořádku obsaženém v pojmu „tao“. Orientální pseudomystika se opírá o falešnou myšlenku (ideu) směřování člověka k „harmonii“ s tzv. vesmírným pořádkem. (Rovněž pojmy „jing“ a „jang“ i s celou filosofií vedou křesťana k apostazi!)

Jednou z cest vedoucích k údajnému „překročení sebe samého“ a probuzení v sobě dřímajících potenciálních možností je tzv. cesta bojovníka. Po ovládnutí vlastní duše i těla (psyché a soma) dosahují prý nejvyšších poznání! Jaký je to podvod! Jen „v Kristu je plnost veškeré moudrosti a poznání…“ (Kol 2,3-4)

Hledej pravdu! část 17.: Buddhismus

Sami buddhisté souhlasí s charakteristikou buddhismu, která říká, že buddhismus je religií bez Boha, bez duše, neboli ateizmus.

Buddhisté považují za krajně ponižující, že by měli přijmout, že existuje vyšší bytost, která je nad svým stvořením a zasahuje do lidských životů. Buddhisté dovolují uctívat různé množství bůžků, ale berou je tak, že i oni podléhají rozkladu a jsou nižší než člověk a nesrovnatelně nižší než Budha ve své „dokonalosti“ a ti, kteří se k jeho dokonalosti blíží. Je ironií, že jistý láma vyzval „všechny ‚osvícené‘ pravé učedníky Budhy, aby přivedli na cestu spasení křesťanské barbary v Evropě, kteří ještě vězí v hlubinách propasti náboženské nevědomosti“.

Buddhismus rozhodně bojuje proti pravdě o Bohu jako Stvořiteli světa a neuznává učení o tom, že Bůh dal světu spasení. Na rozdíl od křesťanství hlásá buddhismus absolutní nepřijetí světa. Jeho ideálem je úplné zničení světa, a především zničení osobní existence – sebezničení.

Cílem buddhisty je uvidět, že není nic cenného a hodného lásky a nabýt přesvědčení, že všechno bytí existuje jedině v závislosti na toku vědomí a musí být radikálně zničeno cestou sebezničení osoby.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!“

Gal 5, 13-14 (16. 6. – 30. 6. 2019)