Zastavte sa, bratia biskupi! Slováci ožijú! (+ audio)

4. 5. 2018

Vážení biskupové Slovenska!

Veřejnost potřebuje znát, oč se konkrétně jedná v Istanbulské smlouvě. Smlouva umožňuje tak, jako např. ve Finsku a Norsku, sociálním službám vloupat se do domů a bez soudu na bázi tzv. „prevence“ krást děti z jakékoliv rodiny, školy či školky jenom např. proto, že užívají výrazy jako „máma“ a „táta“, a ne „rodič 1“ „rodič 2“. Ukradené děti potom kočují mezi tzv. adoptivními rodinami homosexuálů a sadomasochistů. Současně existuje přísný zákaz medializace rodinných tragédií, sebevražd a tyranizování dětí ukradených těmito sociálními službami. V Norsku stoupl počet sebevražd ukradených dětí z 59 ročně na více než 100! Matky ukradených dětí ze zoufalství propadají alkoholu, narkotikům a páchají sebevraždy.

Každá rodina, která má děti, bude dle Istanbulské úmluvy kontrolována. Takzvané GREVIO bude rodiče držet pod terorem hrozby preventivního odnětí dětí, když z nich nebudou chtít dělat zdemoralizované gender schizofreniky. Toto je programovaná satanizace křesťanských národů s cílem jejich genocidy.

Rusko se musí distancovat od sebevražedného krétského sněmu (+ video)

24. 4. 2018

Rusko je v současnosti vystaveno velkému tlaku Nového světového řádu, který sleduje redukci, de facto genocidu lidstva. K prosazení svého systému používá i křesťanskou hierarchii, jak to dnes vidíme na Vatikánu. Snahou globalistů je, aby i pravoslavná církev přijala skryté hereze. Před 100 lety ve Fatimě svatá Bohorodička oznámila: „Jestliže se Rusko obrátí, nebude světová katastrofa.“

Stane se Brno požehnáním, nebo prokletím? (+ video)

 24. 4. 2018

Tímto se obracím na všechny upřímné Brňany, a zvlášť na katolíky. Postavte se proti veřejnému rouhání, které hrozným způsobem tupí našeho Pána a Spasitele! A nejen křesťanství je likvidováno, ale zneuctěním vlajky je tupen i český národ. De facto jde o pohřební představení křesťanství i národa. Za ním pak má podle scénáře následovat islamizace a gender amoralizace.

Dopis ex-papeži Benediktu XVI. (+ video)

7. 4. 2018

Tlumočím tento dopis, který napsal patriarcha Byzantského katolického patriarchátu, protože mu jde o obnovu církve.

Citace:

Vážený ex-papeži Benedikte,

Byzantský katolický patriarchát se na Vás obrací s prosbou, jejímž cílem je obroda církve. Jde především o otázku II. vatikánského koncilu a jeho ovoce, které dnes sklízíme. V rozhovoru s Messorim, devatenáct let po ukončení koncilu, jste vnesl několik kritických pohledů na koncil a pokoncilního ducha.

Pokání křesťanů V4 před Letnicemi

Poděkování patří všem, kteří v Česku a na Slovensku drželi v pondělí velikonoční stráž. Stáli na náměstích s transparentem:  Stop kradení dětí! (Istanbul) ,  Stop islamizaci! (Dublin IV.),  S.O.S.: Ježíši, zachraň nás!

Pokání a modlitba – biskupům zemí V4 (+ video)

25. 3. 2018

Postní doba vrcholí, vstupujeme do svatého týdne. Připomínáme si Kristovu vykupitelskou smrt a Jeho slavné vzkříšení.

Byzantský katolický patriarchát se na vás, vážení biskupové zemí V4, obrací s prosbou. Povzbuďte k velikonočnímu procesí na 2. dubna 2018. Tato manifestace za rodinu a národ pak proběhne v každé vesnici a v každém městě.

Když Slovensko ohrozil majdán, mnozí věřící dali Bohu slib. Modlí se dvě hodiny denně až do Velikonoc za záchranu Slovenska. Jednu hodinu se modlí od 20-21:00 večer, každý ve své rodině. Druhou hodinu si každý k osobní modlitbě vybral v čase, který mu nejvíc vyhovuje. Mnozí se postí v pondělí, středu a pátek tak, že teplou stravu jedí až večer. Bůh vyslyšel úpěnlivé volání. Tím ale duchovní boj neskončil. Dále zemím V4 hrozí naplánovaná sebevražda skrze Dublin IV. a Istanbulskou úmluvu. Je to jako boj Davida s Goliášem.

Opakovaná výzva arcibiskupovi Zvolenskému

20. 3. 2018

Vážený pane arcibiskupe,

Byzantský katolický patriarchát se na Vás znovu obrací s výzvou, abyste v této historické chvíli činil pravdivé pokání za své jidášské gesto, kterým jste započal proces protistátního převratu (majdanu). Dodnes podstatu protivládních manifestací vědomě kryjete. Jejich cílem bylo využít sakrální oběti ke svržení premiéra a teď i vlády a nastolit takovou, která ratifikuje Istanbulskou úmluvu a podepíše Dublin IV. To ale znamená sebevraždu křesťanství i národa! Uvědomujete si svou zodpovědnost?

Vy místo toho, abyste se oddělil od systému lži, zaštiťujete různé farizeje a Jidáše, kteří se nyní pod vznešenými hesly podílejí na vlastizradě.

Zastavme sa, bratia… Slováci ožijú!

14. 3. 2018

Zastavme sa, bratia, v modlitbe pred Bohom. Ujasnime si, o čo tu ide. Ide či nejde tu o plánovanú vraždu s cieľom zvrhnúť vládu, ktorá dnes bráni národ pred islamizáciou (kvóty, Dublin IV) a Istanbulským dohovorom s genderom a kradnutím detí skrze GREVIO? Odpoveď je jasná. Vražda s cieľom získania sakrálnej obete je súčasťou technológie majdanových revolúcií. Vražda má skrze masmédiá a sieť neziskoviek vyvolať emócie nenávisti k nevinným a výsledkom je samovražda národa.

Prečo túto primitívnu pravdu nevidíme? V duchovnej atmosfére je duch lži a démonské sily a v nás hriech – ložisko zla. Jediným východiskom je modlitba a pokánie. Priznaj si: bol som oklamaný – a potom príde svetlo.

Výzva k pokániu pre biskupa Forgáča /otvorený list/

14. 3. 2018

Vážený pán biskup,

Vy viete, že vražda novinára je súčasťou technológií k zvrhnutiu zákonnej vlády (majdanu). Ide o tzv. sakrálnu obeť, prostredníctvom ktorej masmédiá vyvolajú emócie nenávisti voči vláde s cieľom jej zvrhnutia. Vy ste sa ostentatívne zúčastnili pohrebu a vyzvali ste k manifestáciám s cieľom zvrhnutia vlády.

Ako by dopadol biskup v Nemecku, ktorý by ostentatívne pochoval obeť islamského terorizmu a vyzval národ k zvrhnutiu vlády Merkelovej? To by bolo skutočné hrdinstvo! Vaše gesto však nebolo hrdinstvom, ale zradou Krista, Cirkvi a národa. Z Vašej strany to bol skutočne „kopanec do osoby Ježiša“, ako ste sa pokrytecky vyjadrili o druhých. Prečo? Pretože súčasná vláda bráni kresťanstvo a Slovensko pred islamizáciou (kvóty a Dublin IV) a bráni aj pred gender-samovraždou s kradnutím detí za tzv. násilie v rodine – ako dnes nazývajú aj zdravú kresťanskú výchovu. Váš skutok je skutočne mimoriadne veľkým zločinom pred Bohom a národom.

Bude Zvolenský konat pokání?

14. 3. 2018

Vážený pane arcibiskupe,

zneužil jste smrt a pohřeb k očernění a vyzval k svržení vlády. Byl jste upozorněn, že jde o sakrální oběť revolučních technologií – majdánu. Vy jste ale naopak národ vyzval k účasti na demonstracích za svržení zákonné vlády. Tato vláda ale hájí národ před sebezničením, které přináší islamizace (migrační kvóty, Dublin IV.) a Istanbulská smlouva s genderem.

Čiňte alespoň nyní pokání, omluvte se a vyzvěte národ i masmédia k ukončení sebevražedných manifestací. Pak čestně odstupte z úřadu.

Otevřený dopis Danu Drápalovi

27.2.2018

Chvála Kristu!

Drahý Dane,

v roce 1989, tři roky po svém obrácení a křtu Duchem Svatým, jsem odešel z VŠ a vstoupil do 1. ročníku kněžského semináře v Litoměřicích. Bylo mi tehdy 21 let. Vůbec ne všichni v semináři milovali Pána Ježíše, a proto mi tam nebylo lehko. Při vycházce jsem si ve městě přečetl plakát, který zval na Tvou evangelizaci do místního sboru. Mnoho dobrého jsem o Tobě slyšel, především od P. Antonína (dnes Patriarcha Eliáš). Byl jsem tím povzbuzen a s radostí jsem na evangelizaci přišel. Velmi pěkně jsi tehdy mluvil o Pánu Ježíši a potom ses s živou a upřímnou vírou modlil za uzdravení. A zázrak se opravdu stal. Podstatné však bylo Tvoje svědectví prosté víry v Boží slovo. Dodnes si vzpomínám na náš společný rozhovor, který potom následoval.

Pokání v postní době 2018 (26.2.2018)

26.2.2018

Koncept pastýřského listu pro české biskupy

My, čeští biskupové, se v tomto historickém roce, kdy si připomínáme 100. výročí vzniku České republiky, chceme účinně zapojit do jejího duchovního rozvoje. Pokládáme to za svůj prvořadý úkol před Bohem i před českým národem.

Je doba postní. Vybízíme proto věřící, aby ji využili ke své duchovní obnově modlitbou a kajícími skutky. Jako duchovní otcové se řídíme starým příslovím: „Slova povzbuzují, příklady táhnou. Cítíme proto ve svém svědomí velkou povinnost dát vám, svým duchovním synům a dcerám, příklad v sebekritickém přiznání si vlastní viny, tedy v pokání.Po zralých úvahách i přijetí bolestné kritiky jsme došli k závěru učinit radikální kroky pokání.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří.“

Gal 3,22 (20. 5 – 3. 6. 2018)