Ježíšova Matka – testament z kříže

Jaký je vztah našeho patriarchátu k Ježíšově Matce?

Plně biblický, ve shodě s celou církevní tradicí. Ježíš je pravým Bohem a Maria je matkou Boha – Bohorodičkou – Theotokos. Tak to vyhlásil koncil v Efezu r. 431. Plně si od každého, kdo přijal Ježíše, zaslouží zvláštní úctu, jak stanoví Písmo: „Budou mě blahoslavit všechna pokolení.“ (Lk 1,48)

Kněžím

24. 3. 2018

Drahý bratře v kněžské službě,

není podstatné, zda mě osobně znáš či neznáš, podstatné je, abys znal svého Pána, který za Tebe zemřel na kříži a který Tě povolal podobně jako apoštoly slovy: „Pojď za mnou!“ Ty jsi šel: gymnázium, seminář, kněžské svěcení a pastorační služba. Uprostřed všech starostí si polož otázku: Kde je Ježíš? Ty pro Něho pracuješ, ale jaký je Tvůj osobní vztah k Němu? V knize Zjevení Ježíš napomíná: „Vrať se k první lásce! Nejsi studený ani horký.“

V cestě následování našeho Pána musíme počítat s denním křížem, se slinami do obličeje, s trnovou korunou, ale i s pády. Zadívej se v této postní době Ježíšovi do očí a řekni Mu, kolik to bylo pádů po prvním nadšení v kněžské službě. Ježíš se na Tebe dívá, jako se podíval na kajícího Petra nejen v tu noc, kdy Ho zapřel a kdy pak zakokrhal kohout, ale také když se na něj zadíval s láskou u Genezaretského jezera. Tehdy mu položil jednu otázku, kterou třikrát zopakoval: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ „Romane, syne Pavlův, miluješ mne?“ Se slzami v očích apoštol Petr odpovídá: „Pane, Ty víš všechno, Ty víš, že Tě miluji.“ Po tomto vyznání Ježíš svému apoštolu předpověděl mučednickou smrt. Polož si otázku: A co já dnes? A kde je Ježíš v mém osobním životě? Miluji Ho opravdu? Jsem ochoten Ho následovat, tedy hledat a plnit Jeho vůli? Co chce Bůh dnes ode mne? Pane, buď Tvá vůle – konkrétně v čase a v situaci, ve které jsem dnes, v sobotu večer. Ty víš, Pane, kolik všedních starostí přes týden bylo.

Je potřebné dnes papežství? (+ video)

16. 2. 2018

Někteří němečtí teologové nepokládají dnes papežství za potřebné. Tito teologové rovněž už prosazují nejen gender deviace, ale i církevní sňatky homosexuálů.

Začíná postní doba. Každý křesťan by se měl zastavit a znovu si uvědomit nejzákladnější věci týkající se jeho života a spásy. Pokud člověk uvěřil lži a přijal hereze, i kdyby to bylo v dávné minulosti, musí činit pokání. To znamená postavit se pod Kristův kříž, oddělit se od herezí a cesty hříchu a dát se na cestu pokání, pravdy a následování Krista.

Emeritní papež – 90 let – příklad pokání

19.3.2017

Kard. Josef Ratzinger

Emeritní papež

Vaše Emimence,

v neděli 16. dubna, kdy církev slaví Kristovo vzkříšení, si připomeneme i Vaše 90. narozeniny. Přejeme Vám nejen zdraví, ale především milost k duchovnímu vzkříšení pro Vás a skrze Vás i pro celou církev! Duchovní vzkříšení závisí na jedné podmínce, která se nazývá pokání. Staňte se paralyzované církvi příkladem pokání!

Co od Vás Bůh i trpící církev konkrétně v tomto čase vyžaduje?

Postavte se odvážně proti mýtu II. Vaticana a nazvěte herezi obsaženou v deklaraci Nostra aetate (NA) pravým jménem. Výrok o úctě k pohanským kultům – tzv. náboženstvím, je spojen s úctou k jejich démonům. A to je nejen hereze, ale i cesta k masové apostazi, která likviduje pravdivou misii a otevírá dveře antimisii pohanských kultů katolíkům oklamaným II. Vatikánem!

Bartoloměj I. trestá ochránce pravoslaví

20. 3. 2017

Jeden z nejznámějších teologů Řecka, čestný profesor bohoslovecké fakulty Soluňské univerzity, protojerej Teodor Zisis odmítl přijmout rozhodnutí Krétského sněmu a přerušil eucharistické společenství s řeckou pravoslavnou církví.

Citace: Otec Teodor 5. 3. 2017, první neděli postní, tzv. neděli pravoslaví, od ambonu v chrámu, v němž mnoho let sloužil, oznámil, že už nebude v liturgii zmiňovat metropolitu soluňského Antima.

Komentář: Toto je hrdinský čin. Kéž je precedentem pro všechny pravoslavné mnichy, biskupy a kněze Řecka. Tímto gestem otec Teodor, sebe i ty, kteří jsou s ním sjednoceni, oddělil od prokletí spočívajícího na Bartolomějovi a Antimovi, od nichž už odstoupila Boží milost.

Citace masmédií: „Otec Teodor dostal na příkaz konstantinopolského patriarchy Bartoloměje zákaz sloužit liturgii, protože dokumenty krétského sněmu podrobil kritice.“

Komentář: Podstatná otázka zní: Obsahují dokumenty krétského sněmu hereze? Ano, obsahují zjevné i skryté hereze! Dokumenty krétského sněmu nejsou v souladu s literou ani s Duchem Písma ani s pravověrnými koncily, svatou Tradicí a kánony církve! Každý pravověrný teolog je před Bohem i před církví povinen heretický koncil kritizovat a odsoudit!

Postní výzva katolíkům ČR a SR

8. 3. 2017

Vážení biskupové, kněží a věřící,

někteří kardinálové už dnes usilují o Františkovo odstoupení z papežského úřadu. To, že je František odpadlík a ničí nejen podstatu křesťanství, ale i křesťanství samotné, je evidentní. Dokonce to vidí už i ateisté a právem se katolíkům vysmívají. Ničení morálních hodnot a prosazování islamizace bude však skrze Františka dál pokračovat, dokud nebude vytvořen tlak k jeho odstoupení nejen z řad kardinálů, ale i z řad věřících, kněží a biskupů.

Ať každý biskup podle svědomí i bez ohledu na názory ČBK a KBS vyzve kněze své diecéze, ať jméno apostaty Františka v liturgii už nezmiňují. Tím dá biskup najevo, že se od jeho herezí oddělil.

Kněz ať ale na rozhodnutí biskupa nečeká a co nejdřív přestane jméno tohoto papeže apostaty vzpomínat.

Výzva kardinálu Vlkovi k pokání před smrtí

25. 1. 2017

Kard. Miloslavu Vlkovi

Vážený konseminaristo Miloslave,

před třemi měsíci, 25. 10. 2016 jsem Ti napsal dopis, ve kterém jsem Tě vybízel k veřejnému pokání. Přednedávnem jsem se dozvěděl, že máš rakovinu plic s metastázemi v kostech a že jsi „diagnózu přijal v klidu. Když Ti ji sdělovali páni profesoři, byl jsi to prý Ty, kdo je podepíral a ujišťoval, že jsi na správné cestě, protože už vícekrát se Ti zdálo, že odejít ‚tam‘, je to nejsprávnější řešení. Páni profesoři byli trochu překvapeni…“

I já jsem překvapen – jak si můžeš myslet, že jsi na správné cestě, když jsi jako Kristův služebník sloužil antikristu, prosazoval jsi hereze synkretismu a liberalismu popírající podstatu křesťanství a spásy. Ty ses vyjádřil, že máš stejného boha s vyznavači krvežíznivého bůžka Alláha. Tys podporoval homosexualismus, likvidoval jsi pravověrné kněze a věřící, uctíval jsi podvodníka, který se pokládá za převtělené božství – dalajlámu, a přitom všem tvrdíš, že jsi na správné cestě a prý jdeš „tam“, jakoby to bylo do nebe. Obávám se, že ve stavu nekajícnosti, v jakém jsi teď, to „tam“ rozhodně není nebe.

Smrt není strašná, ale stav, ve kterém jsi, je strašný, a to, co po něm bude, je ještě strašnější. Ty cynicky odmítáš pravdivé pokání, ale bez něho nikdo spasen nebude (Lk 13,3).

Otevřený dopis čtyřem kardinálům /W. Brandmüller, R. Burke, C. Caffarra a J. Meisner/

25.11.2016

Vážení monsignoři,

napsali jste a zveřejnili dopis Františku Bergogliovi. Velmi decentně jste od něj vyžadovali nutné minimum, totiž vysvětlení, jestli jeho výroky v exhortaci Amoris laetitia neprotiřečí v konkrétních bodech exhortaci Jana Pavla II. Veritatis splendor. František vám dodnes nedal žádnou odpověď a zřejmě ani nedá.

Je třeba veřejně ocenit vaši odvahu vymanit se z církevní korektnosti. Je vymaněním se z falešné poslušnosti, která nekriticky přijímá i nejhrubší hereze protiřečící Písmu a svaté Tradici. (srov. Sk 4,19) Vy jste udělali tento hrdinský krok na obranu Božího zákona a církve. V současné době probíhá proces masového sebezničení církve herezemi, internáboženským dialogem, islamizací, schvalováním amorálnosti (František líbá nohy transsexuálům) … Ve skutečnosti jsou tak na hlavu postaveny jak evangelium, tak apoštolská tradice i celé křesťanství. Faktem zůstává, že František je panheretik a že dle věroučné encykliky Cum ex apostolatus officio Pavla IV., je neplatným papežem! Poslouchat ho a podřizovat se mu více než Božímu slovu a svaté Tradici je znakem jednoty s herezí. Každý, kdo ho poslouchá a tvoří s ním vnitřní jednotu, je pod Boží anathemou dle Gal 1,8-9.

Vánoční pastýřský list Ukrajině

Vánoce 2016

Drazí věřící a občané ukrajinského národa!

Žijeme v historické době, v níž se rozhoduje o budoucnosti nejen Ukrajiny, ale i celé Evropy a celého světa. Ježíš je úhelným kamenem, kdo Ho přijme, bude zachráněn, kdo Ho odmítne, bude zavržen. Vánočním svátkům předcházely události, které mají vliv i na Ukrajinu: teroristický útok v Paříži, letecký teroristický útok nad Egyptem, při němž zahynulo 224 ruských i několik ukrajinských občanů, z nichž bylo 27 dětí. Poslední měsíce se do Evropy hrne silná vlna imigrantů z různých islámských zemí.

Připomeňme si, že minulé roky právě o vánočních svátcích křesťané v Káhiře i v Iráku nepřežili teroristické útoky, které byly spáchány v čase bohoslužeb, a přešli tak do Boží slávy. Z chrámů se už do svých domovů nevrátili.

Podíváme-li se do západní Evropy, ve Francii bylo dle statistik ukradeno více než 2 miliony dětí juvenilní justicí. V Norsku páchá ročně sebevraždu 59 z těchto ukradených dětí. Státy západní křesťanské Evropy uzákoňují sňatky homosexuálů, kterým pak jsou tyto ukradené děti dávány. Rusko je jediným státem, který zakázal homosexualismus a jeho propagaci. Ukrajina má už v roce 2017 uzákonit homosexuální partnerství. V této vánoční době se s obavami mluví o mobilizaci. Před 70 lety, právě v čase vánočních svátků, byli tehdejším režimem vaši dědové i se svými dětmi deportováni na Sibiř.

Výzva patriarchu Bartolomějovi k vyznání víry a odřeknutí se herezí

21.10.2015
Jeho Svatost Bartoloměj
Patriarcha Istanbulu a celého Turecka
se sídlem v Ženevě a v Istanbulu

 

Vážený patriarcho Bartoloměji,

Vy vystupujete jako hlavní organizátor plánovaného Všepravoslavného koncilu 2016, který v současné době krize křesťanství nemá bohužel za cíl obnovu církve, ale pravý opak. Dne 28. 11 .2013 jste prohlásil, že nejste zednář, což vzbudilo velké podezření, že jím ve skutečnosti jste, protože přesně plníte program zednářů k likvidaci pravověrných a k vytvoření anticírkve New Age.

Bude Všepravoslavný koncil 2016? – 2. část /II. vatikánský koncil a ovoce za 50 let (1965-2015)

25. 9. 2015

V období po 2. světové válce byla duchovní atmosféra ovlivněna mnohými vlivy a rovněž technickou revolucí. Na počátku 60. let nastupuje masový vliv televize, která formuje myšlení celých národů. V témže čase nastává průlom rockové hudby prostřednictvím skupiny Beatles, která ovlivňuje mladou generaci na celém světě. Kořeny této dekadentní hudby vycházejí ze satanského voodoo. Za několik let už tady máme různé směry této hudby, která disponuje mladou generaci k cynismu, drogám, zvrácené sexualitě, okultismu a satanismu. Na začátku 60. let nastává propagace hinduismu prostřednictvím takzvaně nevinné jógy, jakoby šlo jen o gymnastiku či relaxační metodu. Za jógou je kult hinduistických guru. Celá tato invaze neopohanství byla transponována z Indie do Ameriky, kde byla zpopularizována a nabrala masový charakter. Na tyto negativní duchovní proudy katolická církev vůbec nereagovala a dodnes mlčí. V té době ovlivňují Západ psychologie ateisty Freuda a okultisty Junga, a k tomu církev rovněž mlčí. Místo pravdivé diagnózy a hledání léků proti duchovní otravě, legalizují hereze modernismu, které byly bulou Pascendi Domonici Gregis (1907) zakázány. Vystupují v nové síle, už ne pod názvem modernismus, ale skrytě, jen jako pouhá historicko-kritická metoda v teologii. Ta znovu vtěluje všechny odsouzené hereze. Jan XXIII. vyhlašuje II. vatikánský koncil pod heslem „aggiornamento“ – přizpůsobení se světu.

Bude Všepravoslavný koncil 2016? 1. část / Žaloba na patriarchu Kirilla a požadavek vyznání víry od pravoslavných biskupů

1. část – Žaloba na patriarchu Kirilla a požadavek vyznání víry od pravoslavných biskupů

2. část – II. vatikánský koncil a jeho ovoce za 50 let (1965-2015)

3. část – Diagnóza

4. část – Prognóza: obnova církve skrze pravdivé pokání

1. část

Žaloba na patriarchu Kirilla k Nejvyššímu soudu RF za narušení stability a bezpečnosti RF

Byzantský patriarchát, který je v duchovní jednotě s právoplatným, internovaným jeruzalémským patriarchou Irenejem, podává žalobu na moskevského patriarchu Kirilla (Vladimira Michajleviče Gunďajeva). Byzantský patriarchát požaduje, aby V. M. Gunďajev byl pro zločin narušování bezpečnosti a stability Ruské federace sesazen z církevního úřadu.

Z duchovního hlediska na patriarchu Kirilla dopadla anathema dle Gal 1,8-9 za zločiny proti Božímu zákonu a evangeliu, a úřad už okupuje nezákonně. Gunďajev skrze tzv. ekumenismus (mezináboženský dialog), který je součástí strategie Nového světového řádu (NWO), postupně globalizuje pravoslavnou církev v Rusku a převádí ji na duchovní základ jedné celosvětové religie New Age. Ta je duchovní bází NWO.

Poděkování Maďarsku

28.9.2015

Byzantský katolický patriarchát se obrací k maďarskému národu, a to ke všem složkám společnosti, k politické vládě, k církevním představitelům, k mužům a ženám, k mládeži. Především děkujeme představitelům vlády, jménem Patriarchátu i jménem všech upřímných křesťanů za to:

1) že odmítli gender zvrácenosti a sňatky homosexuálů a že v Konstituci vyznali za manželství pouze svazek jednoho muže a jedné ženy tak, jak to v křesťanské Evropě vždy bylo,

2) že uzákonili zákaz nedělního prodeje v supermarketech. Zabránili tak znesvěcení svátečního dne, a tím i destabilizaci rodinného společenství.

3) že se vláda i národ účinně postavily proti islamizaci národa, kterou prosazují globalizátoři USA. Maďarsko se tím stalo příkladem i ostatním, hlavně Slovensku a Česku.

2. část: Metanoein (změna myšlení) /Výzva katolíkům/

8.9.2015

Svatý Bazil volá v době, kdy je církev vnitřně ničena bludem arianismu: „…Veškerá inteligence těch, kdo jsou učení ve slově, je naplněna klamem falešných a polopravdivých tvrzení tak, jako je oko naplněné prachem. … Všichni tito lidé jsou poraženi nevyléčitelnou epidemií bláznivé lásky ke slávě, takže každý touží být výše než druhý, ale ve skutečnosti v tom samém čase, se jejich loď potápí na dno strašné hlubiny. … Každý hraniční znak (dogma) zasazený otci církve je pohnut, každý základ, každá tvrz zdravého pohledu pravé víry je otřesena … jestliže náš nepřítel první neudeří na nás, to nás raní druh po našem boku…“ Takový stav je i dnes, ale mnozí to už nevidí – duchovně oslepli!

Pokání, pokání, pokání /Výzva katolíkům/

1. část: Diagnóza a první krok

2. část: Metanoein – změna myšlení

3. část: Metastrofein – změna životního stylu

1. část: Diagnóza a první krok

Už na počátku 20. století započal Vatikán proces autogenocidy církve. Modernismus postavený na ateistické filosofii pronikl ve jménu vědeckého výkladu Bible do mnohých seminářů a jeho zastánci se dostali až na nejvyšší místa v církvi.

Svatý papež Pius X. podal církvi záchranný lék před smrtonosnou infekcí účinnou encyklikou Pascendi Dominici Gregis (1907). Muselo být vyloučeno velké procento profesorů i studentů teologie. Pak přišla I. a II. světová válka. V roce 1943 papež Pius XII. nejasnou formulací zasazenou do své encykliky otevřel dveře tzv. vědeckému bádání v Bibli. Liberální duchové neomodernismu začali zneužitím jeho autority konat tajné kroky k sebezničení církve.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle“.

Ř 8,3 (6. 10. – 22. 10. 2019)