Přijme Česko fašistickou totalitu?

dne 17.4. 2016

Senátorům ČR

Vážený pane senátore, Vážená paní senátorko,

Parlament ČR schválil návrh novely trestního zákona. Senát má o tomto návrhu jednat na následující schůzi.

Novela zavádí trestný čin hanobení životního stylu třídy i podněcování nenávisti k homo, trans a asexuálům. Fakticky to znamená zákaz říkat pravdu o homosexualitě a dalších nezdravých jevech, které donedávna byly nebo dodnes jsou (pedofilie) klasifikovány jako choroby a patologické jevy. K žádnému pronásledování z důvodu tzv. sexuální orientace ani příslušnosti k třídě u nás zatím nedochází! Hrozí ale, že vinou novely k němu docházet začne! Zákon nutí obyvatelstvo zařadit sebe i druhé do virtuální skupiny a třídy a podle toho se pak k lidem ve svém okolí chovat. Právě tím se bude šířit třídní nenávist a rozbroje! Této strategie využili už komunisté!

Stejně jako v komunismu, v nové „roztříděné“ společnosti už není místo pro křesťany! Bude už zřejmě trestné citovat na veřejnosti např. tato slova Bible: muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost“ (Řím 1,27), nebo: „Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2 Petr 2,6)

Pastýřský list Synodu biskupů UP HKC křesťanům Ukrajiny /2.část/

Lvov, 18. 4. 2014

Mluvit o slavném Kristovu vzkříšení bez pokání, bez přiznání si své viny je pokrytectvím a výsměchem Bohu. Pro Ukrajinu, pokud má být zachráněna, je dnes jen jedna jediná cesta – pravdivé pokání! Musí nazvat homosexualismus hříchem! Musí odsoudit sebevražedný systém, který je postaven na ideologii homosexualismu. Amerika veřejně vyhlásila homosexualismus jako prioritu své zahraniční politiky. EU na první místo postavila rovněž homosexualismus pod magickým termínem „gender“. Tím ničí všechny morální, duchovní i křesťanské hodnoty. Homosexualismus je nerozdílně spojen s kradením dětí a jejich morální a duchovní devastací. Když tuto nejprimitivnější pravdu Ukrajina nechce přiznat a chce skočit do propasti, tak ať pak za to neobviňuje Boha.

Pastýřský list Synodu biskupů UP HKC křesťanům Ukrajiny /1.část/

Lvov, 18. 4. 2014

Drazí věřící!

Ukončujeme dobu postní vrcholící Velkým pátkem, kdy si připomínáme Kristovu smrt na kříži. Ježíš na Golgotě zemřel za nás za všechny, tedy za každého z nás osobně. Tvoříme společenství, tvoříme ukrajinský národ. Kristovu ukřižování předcházela Jidášova zrada. Následoval nespravedlivý soud, jak církevní, tak i světský. V pozadí stála tehdejší církevní hierarchie, která se postavila proti Bohu i Božímu slovu a nechala Božího Syna usmrtit na potupném kříži. Když byl Ježíš odsouzen, podstoupil kruté bičování a bolestné a ponižující korunování trním. Následovala křížová cesta, spojená s několika pády, až Ježíš dospěl na místo popravy. Na Golgotě byl Ježíš připoután ke kříži, byly Mu probity ruce i nohy a pak byl kříž postaven. Tři hodiny největších bolestí, fyzických, duševních i duchovních, Ježíš trpí a umírá. Jeho utrpení je provázeno sedmi posledními slovy na kříži. V prvním slově, když Mu vrážejí do rukou hřeby, se Ježíš modlí za své nepřátele: „Otče, odpusť jim, oni nevědí, co činí.“ I v tomto je nám Ježíš příkladem.

Pravdivá revoluce začíná od sebe (28.2.2014)

Lvov, 28. 2. 2014

Události, které se odehrály na Ukrajině, znepokojují každého Ukrajince. Co přispělo k takovém stavu zbídačení Ukrajiny? Je možné hledat množství odpovědí, ale pravdivou příčinou jsou hříchy národa. Bůh to na nás dopustil. My, Ukrajinci, jsme se odvrátili od živého Boha! To je naše společná vina. Kolik je ještě třeba Božích bičů a trestů, aby národ poklekl na kolena?

 

Za roky nezávislosti Ukrajiny došlo k více než 40 milionům potratů, k rozšíření alkoholismu, narkomanie, nemorálnosti, rozvodů, manželské nevěry, obchodu s dětmi, homosexualismu, byl dovolen gay pride, korupce ve státě i v církvi, pohanské praktiky a věštění, alternativní medicína, magie, rocková hudba, kult satana, bezpráví, nespravedlnost, neodpuštění a tak dále. Politici prodávali Ukrajinu už od samého počátku.

Gender ideologie

Lvov, 1. 3. 2014

Členům zastupitelstev oblastních rad

Vážení členové zastupitelstev,

krátce vás chceme informovat o podstatě gender ideologie. Termín „gender“, tak, jak byl prezentován lobbyisty i masmédii, se zdál být něčím neškodným, dokonce pozitivním, ba přímo nutným.

Když se před několika lety začalo veřejně mluvit o „genderu“, všichni jsme si mysleli, že jde jen o to, aby byla zachovávána rovnoprávnost mužů a žen, a to ať už na politické, tak na pracovní či právní úrovni. Jenže postupem času jsme zjistili, že o to vůbec nejde. Genderová ideologie chce zničit tzv. „stereotypy“, které vycházejí z přirozeného morálního zákona. Například to, že rodinu tvoří otec (muž), matka (žena) a jejich děti.

Další eurostandard – pedofilie

Lvov, Ukrajina 19. 2. 2014

Celosvětová zdravotnická organizace WHO oficiálně potvrdila takzvanou gender-teorii. Na bázi gender ideologie vydala brožuru „Standardy sexuální výchovy v Evropě“. Pod rouškou takzvaných sexuálních práv jde o tvrdou propagaci pedofilie, a to dokonce počínaje novorozeňaty. Tímto „novým“ přístupem se zneužívání bezbranných dětí, které bylo vždy trestáno jako nejtěžší a nejpodlejší zločin, nazvalo sexuálním právem a tento zločin se stal beztrestným. Naopak, dnes už jsou na Západě dáváni do vězení ti, kteří chrání děti před sexuálním zneužitím pedofily. Proč? Protože na nejvyšší místa ve vládě se lobováním homosexuálů dostali i pedofilové.

Eurostandard – eutanazie pro děti

Lvov, Ukrajina 19. 2. 2014

Belgie legalizovala tzv. právo dospělých na eutanazii v roce 2002. V současné době senát odhlasoval rozšíření tohoto dovolení na děti. Návrh zákona byl belgickým senátem schválen 50 hlasy proti 17. V sousedním Holandsku je povolena eutanazie pro děti od 12 let. Jestliže belgický zákon o eutanazii schválí ještě i dolní komora parlamentu, Belgie se stane první zemí na světě, která zruší jakákoliv věková omezení pro použití eutanazie.

Nejprve byl podán návrh zákona, který zahrnoval děti s narušenou psychikou, děti s anorexií a děti, které se prostě unavily životem.

Odpověď arcibiskupu z Filadelfie ohledně euromajdanu

Lvov, Ukrajina, 12. 2. 2014
Charles J. Chaput
Arcibiskup Filadelfie
USA

Vážený pane arcibiskupe,

napsal jste výzvu americké vládě, aby potrestala ukrajinskou vládu za údajné zločiny na euromajdanu.

Citace z vašeho listu: „Dnes žádám všechny katolíky Velké Filadelfie, aby se vytrvale modlili za církev na Ukrajině a vytvářeli tlak… k zavedení finančních sankcí.“

Odpověď: Pokrytecky vyzýváte k modlitbám za církev na Ukrajině. Leadeři této církve, kardinál Huzar a mons. Ševčuk prosté věřící UHKC na majdanu zneužívají jako živý štít. Za nimi jsou vycvičení teroristé ze zahraničí, kteří usilují o státní převrat podle tzv. revolučních technologií USA. Svržení vlády by přineslo:

Odpověď na dopis řecko-katolického episkopátu Ukrajiny ohledně společensko-politické situace ve státě z 31. 1. 2014

Lvov, 2. 2. 2014

 

Drazí v Kristu!

Povinností biskupského synodu UP HKC je hlásat pravdu, která je vám zamlčována.

Dopis episkopátu UHKC končí pastýřskými návody ke společné modlitbě a postu za Ukrajinu a modlitbou metropolity Andreje Šeptického za ukrajinský národ. S výzvou k postu i k modlitbě plně souhlasíme! Půst i modlitba ale musí být spojeny s pravdivým pokáním. Nikdo se nemůže modlit a postit za to, co je zjevným zlem a vzpourou proti Bohu! Modlit se za euromajdan, který prosazuje euro-sodomu spojenou se systémem kradení dětí, je rouháním se Bohu! Modlit se a postit za to, aby na Ukrajině byla uzákoněna priorita USA a priorita EU, kterou je homosexualismus, je zločinem proti Bohu a evangeliu!

Hlava UHKC S. Ševčuk mluví o hodnotách, které euromajdan prosazuje, ale zamlčuje, že jde o homosexuální a pedofilní zločinnost. Kard. Huzar a jeho zednářská skupina „1. prosince“ spolu s Ševčukem usilují o prosazení euro-sodomy i za cenu bratrovražedné války!

Výzva ukrajinským zednářům a členům různých „řádů“

Lvov, 29. 1. 2014

 

Vážení Ukrajinci,

zvláště vy, kteří se pokládáte za patrioty, si uvědomte, že vaše členství buď přímo v zednářské organizaci anebo v různých „řádech“, je vám předkládáno jako pozitivum, které je k vašemu dobru i k dobru Ukrajiny. Toto tvrzení je však podvod. Realita je taková, že členství není ani k vašemu dobru ani k dobru Ukrajiny.

Když ďábel Kristu na poušti nabízel vládu, Kristus mu řekl: „Odejdi satane! Je psáno: Jedinému Bohu se budeš klanět.“ Je třeba si uvědomit, že v nejvyšším stupni zednářství, to je ve 30.-33. stupni, jde o výslovné zasvěcení satanu. Samozřejmě, v nižších stupních a „řádech“ se tato informace zamlčuje či zesměšňuje. Mluví se o humanismu, o prosazování pozitivních idejí, ale ve skutečnosti jde o pravý opak. Řadoví členové zednářských organizací slouží k dílčím úkolům. Například mají za úkol zablokovat na úřadech určité strategické programy a na druhé straně prosadit jiné programy, zdánlivě dobré, ale přinášející postupnou likvidaci morálních, duchovních, ale i ekonomických hodnot, a vedoucí k sebezničení národa. Zednář neslouží národu, ale slouží nadnárodní organizaci, která sleduje zneužití anebo přímo likvidaci ukrajinského národa.

Svátek Zjevení Páně 2014: Výzva k pokání /pastýřský list/

Lvov, 19. 1. 2014

Evangelium svědčí: Když byl Ježíš pokřtěn v Jordánu, hle, otevřela se nebesa a z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn“. Podstatou svátku „Bohojavlenia“ je zjevení, že Ježíš je pravý Bůh a slíbený Spasitel. Přijetí tohoto zjevení je z naší strany podmíněno pravdivým pokáním. Dnes to pro Ukrajinu znamená oddělit se od herezí, které ničí církev a oddělit se od euromajdanu, který připravuje sodomismus a sebevraždu církve i národa.

Farizeové nepřijali křest Janův, nekonali pokání a zmařili plán, který Bůh s nimi měl. Bohužel, dnes mnozí církevní farizeové rovněž odmítají pravdivé pokání, odmítají Krista i Jeho evangelium a schvalují sodomismus.

Svatý Petr v den seslání Ducha svatého volá: „Čiňte pokání, nechte se pokřtít a dostanete téhož Ducha, jako i my.“ (Sk 2) Když činíme pokání, Duch Boží nám zjevuje Krista a otvírá naše duchovní oči, abychom Ho přijali.

105. jubileum S. Bandery, očista kádrů Svobody

Lvov, 5. 1. 2014

Sekretariátu VO Svoboda

Haličané ve Lvově, v Ternopolu a v Kyjevě oslavili 105. výročí narozenin Stepana Bandery. On bojoval za nezávislou Ukrajinu. V jeho době bylo prakticky nemožné, aby se Ukrajina mohla stát samostatnou republikou. Fašistické Německo padlo a později se rozpadl i Sovětský svaz. Bůh učinil zázrak a Ukrajina se před 20 lety stala samostatným státem. Je tragedií, že dnes Haličina, zombovaná Huzarovci a americkými agenty, bojuje na euromajdanu za vlastní sebevraždu. Přijetím eurointegrace by Ukrajina ztratila svou nezávislost a stala by se kolonií EU a USA. Byla by to sebevražda všech morálních hodnot a křesťanství. Šlo by o totální krach ekonomiky. V EU je prioritou politiky prosazování homosexualismu, spojeného s kradením dětí. Co se týče patriotismu, je třeba vědět, že 9. 11. 2013 v Berlíně předseda Evropské rady Rompuy prohlásil, že v EU slovo „národ“ a „vlast“ patří na smetiště dějin!

Uvolnění z úřadu hlavy UHKC

Lvov, 30. 1. 2014

Prezidentu Ukrajiny

V. Janukovičovi

Vážený pane prezidente,

největší zodpovědnost za majdan a zločiny s ním spojené, nese hlava UHKC S. Ševčuk. Doposud vytváří tlaky k novému a novému rozvíjení puče proti vládě.

K dnešnímu dni je už více než 600 příslušníků vnitřních vojsk a „Berkutu“ v nemocnicích hospitalizováno na následky těžkých popálenin a traumat. Osm příslušníků „Berkutu“ a vnitřních vojsk, kteří hájili s holýma rukama Vás, zákonnou vládu i národ, zemřelo.

18letého příslušníka Berkutu ukřižovali na mříži u brány.

19letý příslušník Berkutu zemřel po týdnu v nemocnici na následek těžkého zranění hlavy na Bankové.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle“.

Ř 8,3 (6. 10. – 22. 10. 2019)