Dopis členům biskupské konference USA

Lvov, Ukrajina, 7.7.2011

Členům biskupské konference USA

 

Vážení biskupové USA,

žijeme v době, kterou můžeme nazvat dobou antikrista. Cílevědomě se používají pozitivní pojmy, za kterými se skrývá pravý opak. V církvi se tento duch antikrista vtělil skrze historicko-kritickou teologii, která pod vznešenými frázemi, že je třeba lépe poznat a pochopit podstatu Písma svatého, ve skutečnosti zapříčinila pravý opak – popření Božího slova jako Božího slova. Tato ideologie popřela inspiraci Písma svatého, hřích, jedinečnost spásy darované Kristovou smrtí na Golgotě, Kristovo vzkříšení a všechny zázraky.

Dopis Mons. I. Vozňakovi

Lvov, 16.6.2011
Mons. I. Vozňak
Archiepiskop UHKC
Lvov

Vážený vladyko,

ve své kampani proti biskupům UPHKC, se dopouštíte zločinu rozpalování náboženské nesnášenlivosti (st.4 ZU „O svobodě svědomí a náboženských organizacích“). Lživě o nás tvrdíte, že jsme nepřátelé ukrajinského národa, agenti Moskvy a nebezpečná sekta (viz. pastýřský list březen 2011).

Ne my, ale spíše Vy jste nepřítelem ukrajinského národa! My už dva roky otevřeně vystupujeme proti propagandě homosexuality na Ukrajině, proti zavádění juvenilní justice a všech zvrácených forem schizofrenní genderní ideologie. Vy jste, přestože jsme Vás mnohokrát vybízeli, nenapsal ani jeden pastýřský list, ani jste k těmto nejzávažnějším problémům neřekl jediné jasné slovo.

Výzva před Svátkem seslání Ducha svatého 2011

Lvov, Ukrajina, 21.5.2011

 

Biskupům, kněžím a věřícím UŘKC

Drazí biskupové, kněží a věřící UŘKC,

dne 1.5. 2011 papež Benedikt XVI. sám sebe exkomunikoval, protože tzv. beatifikací Jana Pavla II. postavil na oltář církve ducha Assisi, ducha antikrista. Tento krok popírá podstatu samotného evangelia a jedinečnost spasení v Kristu (srov. Sk 4,12). Ničí podstatu pravdivé misie, která vytrhuje pohany z vlády temnoty a přenáší je do Božího království (srov. Kol 1,13). Falešnou  beatifikací zavázal každého katolíka k přijetí falešného evangelia a ducha antikrista! Toto je zrada Krista a Jeho evangelia. Tato zrada protiřečí nejen podstatě evangelia, ale i celé církevní tradici a poslání všech papežů. Apoštol Petr ani žádný jeho nástupce se nemůže sjednotit s apostatickým učením a s duchem antikrista, kterého do církve vtělil apostata Jan Pavel II. a beatifikoval Benedikt XVI.

Výzva ex-kardinálům a ex-biskupům římskokatolické církve

Lvov, Ukrajina 5.5.2011

 

Monsignore,

obrací se na Tebe Patriarchát Byzantské katolické církve. V této krizové situaci vyloučil papež-apostata sám sebe z církve tím, že beatifikoval ducha Assisi – ducha antikrista a vyvýšil jej na oltář církve. Jestliže se stávající církevní struktura oddělí od papežovy apostaze, může proces obnovy katolické církve začít skrze ni. Pokud ne, pak bude muset započít obnova založením nové církevní struktury pod názvem „Pravověrná katolická církev“. Tato obnovená katolická církev dá prostor k pravdivému obrácení, pokání, následování Krista i k radikálnímu oddělení se od ducha Assisi, ducha antikrista. Upřímní katolíci budou moci být spaseni v pravověrné struktuře. Oddělení od apostaze není rozkolem, ale záchranou církve. Petr ve svém letničním kázání řekl: „Oddělte se od tohoto zlého pokolení.“ Toto oddělení bylo nutné tehdy a je nutné i dnes. Bez něho není spasení, protože „není jednota mezi Kristem a Beliálem“, jako není jednota mezi apostazí a spasitelnou vírou.

Dopis hlavě UHKC, Svatoslavu Ševčukovi

Lvov, 29.4.2011

Svatoslav Ševčuk

Hlava UHKC

Monsignore,

byl jste vybrán za hlavu UHKC. Co se týče Vašeho biskupského svěcení, sám dobře víte, že je dubius. Světili Vás biskupové, kteří, jak je Vám rovněž známo, jsou od roku 2008 pod Boží anathemou. Tedy už světí biskupy a kněze neplatně. Dne 1.5. 2011 bude v Římě slavnostní intronizace ducha Assisi, ducha antikrista na oltář církve. Představitelé církve, kteří se této akce zúčastní, dávají najevo jednotu s touto intronizací ducha antikrista, tedy s odpadem od Krista a přijetím jiného ducha než je Duch svatý, Duch Pravdy.

Výzva Byzantského katolického patriarchátu vedení UHKC

Lvov, 7.4.2011

 

Synod biskupů UPHKC se obrátil na každého biskupa UHKC osobně. Dopisem z 1.4.2011 vám zdůraznil mimořádnou závažnost doby, v níž se mění ukrajinské zákonodárství. Je zaváděna homodiktatura a juvenilní justice, která bere řádným rodičům jejich děti.

V dopise vám bylo připomenuto, že v roce 2008 jste na sebe uvrhli Boží anathemu z důvodu jednoty s duchem herezí ex-kard. L. Huzara. Kromě jiných herezí L.Huzar veřejně schvaluje homosexualitu. Každého z vás jsme proto vybídli, aby vyznal pravou katolickou víru, a to před Bohem i svědky. Potom, aby v pastýřském listu každý z vás vyzval všechny věřící dané řeckokatolické diecéze, aby se zúčastnili manifestace v diecézním městě.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)