Adventní výzva biskupům ČR /otevřený list/

Vážení biskupové ČR,

většinu z vás osobně znám ještě z dob studií z Litoměřic a pak i ze společné práce na cyrilometodějské vinici v období komunismu. Téměř všichni už máte sedmdesát let. Stojíme na prahu věčnosti a už brzy budeme skládat účty před Bohem. V hodině své smrti každý zodpoví za to, zda skutečně sloužil Kristu, anebo Ho zapíral a nakonec definitivně zradil.

Vžívám se do situace každého z vás. Nyní dozrál čas, kdy musíte učinit radikální krok, abyste se jasně postavili za Krista, Jeho evangelium i za duše, které vám byly svěřeny. Možná je to pro vás už poslední šance, abyste se navždycky nestali Jidáši, kteří skončí ve věčném zavržení. Jako mladí kněží jsme odsuzovali kolaboraci kněží „Pacem in terris“. Ale vy se dnes dopouštíte mnohonásobně větší kolaborace! Stojíme tváří v tvář systematické globalizaci NWO, která skrze islamizaci likviduje v kořeni křesťanství i český národ. Vy, jako pastýři, nejenže mlčíte k sérii zločinů, které vedou k sebezničení, ale co je paradoxem, vy jste se stali nejúčinnějšími nástroji tohoto naprogramovaného suicidu. Přijali jste jidášskou sumu 200 milionů, abyste prosadili islamizaci a prodali Krista, duše i český národ! Proberte se z tohoto deliria! Uvědomte si realitu, kterou selským rozumem chápe každý prostý člověk!

Svatováclavská manifestace – i s českými biskupy? /veřejná výzva biskupům ČBK/

23.9.2015

Byzantský katolický patriarchát k otázce islamizace napsal:

Odpověď na výzvu pseudopapeže Františka (8. 9. 2015)

Budou biskupové Česka a Slovenska činit pokání? (12. 9. 2015)

Kardinál Duka – falešný samaritán (13. 9. 2015)

Každý normální člověk ví, že v situaci, která nastala, nejde o milosrdenství k uprchlíkům, ale o rafinovanou islamizaci českého národa. Přirozený a oprávněný strach už dozrál do konkrétních, opakovaných demonstrací. Co ale v tento rozhodný moment dělají církevní služebníci? Dělají totéž, co někteří zrádní politici: kopou Čechům hrob. Dnes se katolická hierarchie stává nástrojem sebezničení křesťanství a opiem českého národa! Tvoří jednotu ducha s globalizační špičkou a věrně jí slouží. Proto musí konat pokání!

Kard. Duka – falešný samaritán /otevřený dopis kard. D. Dukovi/

13.9.2015
Kard. D. Duka
Arcibiskup Pražský
Předseda ČBK

Dne 12. 9. 2015 časopis Bild uveřejnil návrh maďarského premiéra V. Orbána k řešení krize s běženci – dát potřebnou finanční pomoc zemím, které sousedí se Sýrií a v utečeneckých táborech poskytují uprchlíkům bezpečí. Potřebná suma je přibližně 3 miliardy euro, případně vyšší. Jde o státy Turecko, Libanon, Jordánsko. Až se situace v Sýrii stabilizuje, mohou se uprchlíci z těchto táborů vrátit do svých domovů.

Toto řešení je moudré a reálné. Ty ale máš, jako český kardinál, jiný názor: „Kdo se chce uchýlit k nám, chceme ho pozvat, aby se stal součástí naší demokratické společnosti.“

Jakým právem mluvíš za českou společnost, která proti kvótám na usídlení muslimů protestuje, včetně katolíků? Nemáš právo zvát muslimy natrvalo do farností či klášterů, a pak hodit ekonomickou, zdravotní a sociální zodpovědnost na českou „demokratickou společnost“, v jejímž jménu zde neseriózně vystupuješ.

Budou biskupové Česka a Slovenska činit pokání?

12.9.2015

„Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

Byzantský katolický patriarchát kategoricky odsuzuje papežovu likvidační výzvu národům Evropy z 6. 9. 2015, (viz Odpověď na výzvu pseudopapeže Františka http://vkpatriarhat.org/cz/?p=31389).

Patriarchát se tímto obrací na každého biskupa Česka a Slovenska osobně.

Vážení čeští a slovenští otcové biskupové!

Co znamená realizace výzvy papeže je zřejmé každému prostému občanu Čech a Slovenska. Jde o sebevraždu křesťanství i křesťanských národů, které se nacházejí v srdci Evropy. Kéž je vám postoj biskupů Maďarska příkladem:

Proti výzvě papeže otevřeně zaprotestoval biskup Laszlo Kiss-Rigo: „Papež nezná reálnou situaci! Mnoho utečenců se chová cynicky a povýšenecky. Odmítají nabízené jídlo. To nejsou uprchlíci. To je skutečný přepad naší země. Přicházejí s křikem ‚Alláhu akbar‘ a chtějí získat vládu nad našim územím.

Odpověď na výzvu pseudopapeže Františka

8.9.2015

 

Jaký cíl sleduje výzva pseudopapeže k přijetí imigrantů? Jde tu o islamizaci Evropy! Nejdříve manipulačně vzbudil dojem, že v otázce imigrantů jde o záchranu křesťanských rodin v nouzi. Když realita ukázala, že nejde o křesťany, klerikálové hned vymysleli vysvětlení, že křesťanům má být jedno, komu pomáhají. Mají prý být, podle kard. Duky, jako milosrdný samaritán a pomáhat komukoliv. Cílevědomě zatajili, že ovocem bude sebezničení – vlastní i svých nejbližších.

Vpravdě vlastenecký postoj k uměle vyvolané vlně imigrantů má český prezident: „Ani jednoho imigranta, protože jinak se spustí lavina!“ Chtít rozlišovat, komu pomoci a komu ne, jak to sugestivně tvrdí klerikálové, je pastí a prohrou. Teoreticky se dá rozlišit mezi utíkající rodinou a zabijákem teroristické islámské skupiny, ale prakticky je jakékoliv rozlišování utopií. Imigranti jsou bez pasů a je vytvářen nekontrolovatelný tlak. Statistiky uvádějí, že 90 % imigrantů jsou mladí muslimové. Spolu s nimi přicházejí zamaskovaní teroristé, jak svědčí policie. V kořeni islámu je princip krvavé likvidace jinověrců (džihád), svědčí o tom i tisíciletá historie.

Otevřený dopis arcibiskupovi Graubnerovi

Dne 6.8.2015

 

Vážený arcibiskupe Jane,

v těchto dnech jsi vystoupil s takzvaně ostrým odsouzením homosexualismu. Jen málokdo vnímá, že je to jen promyšlený tah na šachovnici. Ve všech zemích probíhá informační a psychologická válka, která má za cíl prosazení autogenocidních systémů, kde je hlavní pákou homosexualismus. Církev měla být v tomto čase prorockým hlasem, který v pravý moment ukáže na podstatu problému a vyvodí účinné důsledky k záchraně křesťanství i národa. Ty, Halík i kard. Duka máte plnou ideologickou jednotu s celosvětovými globalisty, přestože promyšleně vystupujete jakoby každý na jiném břehu. Halík si vzal za úkol udělat provokační akci, a tím se dostat na vrchol žebříčku pozornosti masmédií. Sám to v televizním vystoupení komentuje. Po domluvě s kard. Dukou mu byly tyto akce v chrámu Nejsv. Salvátora formálně zakázány, ale účel už byl splněn a mediální propagace homosexualismu skrze církev vyvolána. Halík se pak sám vyjádřil, že prakticky mu ještě Duka vytvořil píár, ale že se na věci nic nemění, ba naopak: „mši svatou“ bude mít v protestantském chrámu a propagaci homosexualismu ve svém katolickém chrámu zastavit nemíní.

Anti gay pride /veřejný dopis/

dne 31.7.2015

Biskupům ČBK

 

Byzantský katolický patriarchát se tímto obrací na české biskupy:

1) Exkomunikovaný kněz Tomáš Halík oznámil, že se i se svou akademickou farností aktivně zapojí do festivalu homosexuálů, transsexuálů, pedofilů, sadomasochistů a představitelů jiných sexuálních deviací pod názvem Prague Pride. Halík poskytne ke dvěma akcím propagace amorálnosti prostory chrámu Nejsvětějšího Salvátora.

Dne 15. 8. je svátek Nanebevzetí Panny Marie. Tento den má být v Česku zneuctěn amorálním pochodem gay pride. Proto ať ten samý den vedení české katolické církve zorganizuje v Praze anti gay pride, který půjde po stejné trase, pouze o jednu hodinu později. K tomu ať jsou celý týden ve všech farnostech věřící aktuálním Božím slovem připravováni.

Otázka restitucí /otevřený dopis biskupům ČBK/

Dne 29.7.2015

Biskupům ČBK

Byzantský katolický patriarchát navrhuje České biskupské konferenci, aby znovu, moudře, ale i z hlediska víry, přehodnotila celou záležitost restitucí. Je třeba vzít v úvahu i hledisko dobrého či špatného příkladu věřícím i hledisko pravdivé diagnózy morálních a duchovních tlaků na církev i potřebu pravdivé evangelizace a budování zdravých křesťanských rodin.

Vzpomínám několik pohoršení, které jsem slyšel z úst starých kněží.

Kněz z Kašavy mluvil o tom, jak šla prostá žena do lesa, který byl majetkem arcibiskupství, aby si nasbírala trochu roští. Když ho nesla v otýpce na zádech, arcibiskupský správce ji tvrdě napadl a nemilosrdně pokutoval. Rodina pak odpadla od katolické církve.

Výzva všem biskupům – pravoslavným i katolickým – a představitelům církve na Ukrajině

4.7.2015

Vážení biskupové a představitelé křesťanských církví!

Každému křesťanu je jasné, že homosexualismus vede k morální devastaci jedince, rodiny i společnosti. Je Bohem zakázaný jako těžký hřích a je nazván odpuzujícím slovem „ohavnost“. Boží slovo na několika místech varuje všechny generace před touto zvráceností. Duch Boží skrze apoštola Petra a apoštola Judu zdůrazňuje, že trest zničení Sodomy a Gomory ohněm je výstražným znamením pro celé lidstvo i všechna pokolení (srov. 2 Pt 2,6; Jud 7).

Co se týče tzv. antidiskriminačních zákonů a práv sexuálních menšin, tyto pozitivní termíny jsou velkým podvodem. Ve skutečnosti jde o diskriminaci 99 % obyvatel zvrácenými lidmi, nejen homosexuály, ale i pedofily, sadomasochisty, nekrofily a jinými devianty, kteří se nazývají sexuálními menšinami. Podle tzv. standardů Západu dostanou právo diskriminovat a morálně ničit všechno obyvatelstvo Ukrajiny, zvláště mladou generaci. Devianti i ti, kdo je zneužívají, mají úpravou Konstituce dostat plnou vládu započat morální i fyzickou autogenocidu Ukrajiny.

Restituce, pokání a Jan Hus /veřejný dopis do Vatikánu/

19. 6. 2015

Státní sekretariát Vatikánu

Ve svátek sv. Cyrila a Metoděje i ve svátek Mistra Jana Husa ve dnech 5.-6. července 2015 vyvrcholí celonárodní pokání.

Byzantský katolický patriarchát tímto veřejně navrhuje Vatikánu, aby byla na Velehradě učiněna tři historická gesta pokání:

1)   Ať se církev v ČR vzdá nároku na restituce

2)   Ať je učiněno gesto pokání odřeknutím se herezí, synkretismu a amorálnosti

3)   Ať je český mučedník Jan Hus vyhlášen za svatého

Pastýřský list pro maďarské biskupy

18. 5. 2015

Vážení biskupové Maďarska!

Žijete v historické době, kdy vlivem ideologie konzumu, který je spojen s amorálními zvrácenostmi, nastává postupná autogenocida národů. Jde o preferování homosexualismu, pedofilie, zoofilie, narkotik, eutanazie i pro děti a zdravé lidi, kradení lidských orgánů. Tato doba je tvrdě antikřesťanská a antikatolická. Jde o narušení identity jedince, formování jakýchsi biorobotů pomocí ideologie genderu. Ta lživě stírá Bohem daný rozdíl mezi mužem a ženou a plodí de facto psychicky narušená individua, která se stávají hříčkou nejrůznějších nejen nečistých, ale i sadistických démonů. Tato individua jsou pak cílevědomě prosazována na klíčová místa, aby normální lidi terorizovala nastolením antizákonů, sankcemi a vězeními. V současné době je v EU prioritou nejen legalizace, ale přímo privilegování homosexualismu a sexuálních zvráceností spojených s kradením dětí milujícím rodičům, a to ne z narušených, ale z dobrých rodin. Umělou záminkou pro kradení dětí je tzv. „násilí v rodině“, „udušující láska“, kterým se v tomto systému nazývá zdravá křesťanská a morální výchova.

Celoukrajinské pokání z pohanství

28. 4. 2015

Všem křesťanům Ukrajiny

Dne 30. dubna 2015 má být v Kyjevě na Michajlovském náměstí masové shromáždění více než 2000 mágů, senzibilů, léčitelů, věštkyň. Registrace všech věštkyň, čarodějů a satanistů má být na morovém hřbitově. Tvrdí, že následující noc je pohanský, křesťanský a satanistický svátek. Toto je ale drzá lež! Další lží je tvrzení, že svým rituálním obřadem vnášejí mír a harmonii na Ukrajinu! Ve skutečnosti čarodějové a věštkyně spolupracují s negativními – démonskými – energiemi a přinášejí disharmonii a sebezničení celému národu.

Bible ukazuje, že celá historie izraelského národa je spojena s bojem s duchem smrti a s těmito služebníky lži! Když národ opustil jediného Boha, zradil svůj vztah k Němu a obracel se k okultním energiím a k pohanským rituálům, vždy za to přišla disharmonie, války, a nakonec i vyhnání do Babylonu.

Aby se dnes co nejvíce lidí zapojilo do stažení prokletí na ukrajinský národ, současní senzibilové, mágové a věštkyně vymysleli akci s národními amulety. Lidé je mají sami vyrobit a mágové a současní čarodějové je rituálně zasvětí démonům a pak pošlou na místa bojů na východě. Zde nejde o dosažení míru, ale o rozpoutání světového požáru, který už těžko bude možné zastavit.

František I. schvaluje transsexualismus

19. 4. 2015

Státní sekretariát Vatikánu

 

Lisabonská smlouva, která je společnou ústavou pro odpadlou křesťanskou Evropu, uzákoňuje tzv. práva sexuálních menšin. Jde o homosexuály, pedofily, transsexuály, sadomasochisty, zoofily a jiné. Prioritou zahraniční politiky USA byl už otevřeně vyhlášen homosexualismus. Národy, které jej nepřijímají, jsou postiženy sankcemi.

Tyto sexuální zvrácenosti jsou ovocem nového myšlení vycházejícího z odpadlého křesťanství masově schvalujícího hereze, které popírají podstatu Kristova učení i samotnou inspiraci Písma a schvalují úctu k pohanům a jejich démonům. Boží slovo proti tomu na mnoha místech jasně vystupuje a zdůrazňuje, že právě tento hřích zapříčinil války a babylonské vyhnanství! Tedy ovocem herezí neomodernismu je úcta k pohanům a jejich démonům a důsledkem je sexuální zvrácenost. „Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli… Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní… muži s muži provádějí hanebnosti“ (Ř 1,25n) „Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.“ (viz František I.) (Ř 1,32-2,1)

Manifest Evangelii Gaudium (EV)

1. 4.  2015

Katolickým i nekatolickým křesťanům

 

Papež František vyhlašuje jiné evangelium. Za ně dopadá Boží anathema! „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet – anathema!“ (Gal 1,8-9) František píše: „Sním o misijním rozhodnutí, které bude schopné všechno proměnit, aby se zvyklosti, styly, harmonogramy, slovník i všechny církevní struktury staly přiměřenou cestou k evangelizaci současného světa spíše než k sebezáchově.“ Jde o hrubou manipulaci! Co to znamená: „všechno proměnit“? Ve skutečnosti jde o dokončení procesu vyhnání Ducha Božího i z posledního katolíka a o přijetí ducha tohoto světa. Církevní struktury, slovník, styly, harmonogramy, budou proměněny, tedy dány plně do služeb antievangelizace – satanizace. Toto anti-„misijní rozhodnutíje proti Bohu, proti církvi i proti papežství.

ČBK a 600 let od upálení Mistra Jana Husa

26. 3. 2015

Členům církevní organizace ČBK

Vážený Monsignore,

jistě vnímáš, jak poslední dobou vane nový duch skrze „svatého“ papeže Jana Pavla II. a již za života kanonizovaného papeže Františka I. Oni reprezentují antievangelium a antitradici. Ve srovnání s Husovou „herezí“ by ve středověku byli oba už stokrát upáleni na hranici. Byzantský patriarchát ohledně posledních tří papežů pouze zveřejnil realitu, tedy Boží anathemu – prokletí – dle Gal 1,8-9 za hlásání jiného evangelia.

Před 600 lety církevní hierarchie (byli tenkrát tři papežové) v jednotě se státní mocí odstranila nepohodlného kazatele, který káral pohoršlivý život kněží a prelátů. Hůl na takového se vždy najde.

Zvítězí po 600 letech pravda? Přiznají církevní preláti Janu Husovi alespoň titul „mučedník za pravdu a za morální hodnoty“? Nebo budou dále interpretovat jeho životopis ne z pravdivého, ale z účelového pohledu?

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)