Výzva kardinálu Vlkovi k pokání před smrtí

25. 1. 2017

Kard. Miloslavu Vlkovi

Vážený konseminaristo Miloslave,

před třemi měsíci, 25. 10. 2016 jsem Ti napsal dopis, ve kterém jsem Tě vybízel k veřejnému pokání. Přednedávnem jsem se dozvěděl, že máš rakovinu plic s metastázemi v kostech a že jsi „diagnózu přijal v klidu. Když Ti ji sdělovali páni profesoři, byl jsi to prý Ty, kdo je podepíral a ujišťoval, že jsi na správné cestě, protože už vícekrát se Ti zdálo, že odejít ‚tam‘, je to nejsprávnější řešení. Páni profesoři byli trochu překvapeni…“

I já jsem překvapen – jak si můžeš myslet, že jsi na správné cestě, když jsi jako Kristův služebník sloužil antikristu, prosazoval jsi hereze synkretismu a liberalismu popírající podstatu křesťanství a spásy. Ty ses vyjádřil, že máš stejného boha s vyznavači krvežíznivého bůžka Alláha. Tys podporoval homosexualismus, likvidoval jsi pravověrné kněze a věřící, uctíval jsi podvodníka, který se pokládá za převtělené božství – dalajlámu, a přitom všem tvrdíš, že jsi na správné cestě a prý jdeš „tam“, jakoby to bylo do nebe. Obávám se, že ve stavu nekajícnosti, v jakém jsi teď, to „tam“ rozhodně není nebe.

Smrt není strašná, ale stav, ve kterém jsi, je strašný, a to, co po něm bude, je ještě strašnější. Ty cynicky odmítáš pravdivé pokání, ale bez něho nikdo spasen nebude (Lk 13,3).

Prezident Trump, biskupové USA, pseudopapež

23.1.2017

Vážení členové biskupské konference,

obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát, který v současné církvi vykonává prorockou službu. Dnes vám Ježíš skrze nás říká: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

Vy jste jako pastýři Božího lidu povinni vést katolíky do věčného ráje; vy je ale vedete do pekla! Jste snad slepí, že jste neviděli, že program Obamy a Clintonové byl sebevraždou křesťanství, Ameriky a celé planety? Copak nevíte o Božím varování, že za sodomský hřích dopadá na národy Boží trest – oheň z nebe? (srov. Jud 7, 2Pt 2,6) Copak nevíte, že za čipizaci na ruku či na čelo s číslem 666 (Zj 13, srov. Obamacare), přichází Boží trest spojený s chorobami, různými katastrofami a nakonec s ohnivým jezerem? (srov. Zj 14,9-10). Nad Amerikou visí Damoklův meč potenciálního výbuchu vulkánu pod Yellowstonským parkem.

Ptáme se: Komu vlastně slouží vedení biskupské konference USA? Podobně, jako současný Vatikán, slouží za jidášský groš architektům NWO! Jejich plánem je satanská globalizace, likvidace křesťanství a genocida planety na tzv. zlatou miliardu.

Otevřený dopis čtyřem kardinálům /W. Brandmüller, R. Burke, C. Caffarra a J. Meisner/

25.11.2016

Vážení monsignoři,

napsali jste a zveřejnili dopis Františku Bergogliovi. Velmi decentně jste od něj vyžadovali nutné minimum, totiž vysvětlení, jestli jeho výroky v exhortaci Amoris laetitia neprotiřečí v konkrétních bodech exhortaci Jana Pavla II. Veritatis splendor. František vám dodnes nedal žádnou odpověď a zřejmě ani nedá.

Je třeba veřejně ocenit vaši odvahu vymanit se z církevní korektnosti. Je vymaněním se z falešné poslušnosti, která nekriticky přijímá i nejhrubší hereze protiřečící Písmu a svaté Tradici. (srov. Sk 4,19) Vy jste udělali tento hrdinský krok na obranu Božího zákona a církve. V současné době probíhá proces masového sebezničení církve herezemi, internáboženským dialogem, islamizací, schvalováním amorálnosti (František líbá nohy transsexuálům) … Ve skutečnosti jsou tak na hlavu postaveny jak evangelium, tak apoštolská tradice i celé křesťanství. Faktem zůstává, že František je panheretik a že dle věroučné encykliky Cum ex apostolatus officio Pavla IV., je neplatným papežem! Poslouchat ho a podřizovat se mu více než Božímu slovu a svaté Tradici je znakem jednoty s herezí. Každý, kdo ho poslouchá a tvoří s ním vnitřní jednotu, je pod Boží anathemou dle Gal 1,8-9.

Halíkův monopol prezidenta AKM

20. 11. 2016

Arcibiskupství Pražské

 

Katolická i nekatolická veřejnost se ptá: Proč už dávno není místo Halíka, který je 25 let „prezidentem“ AKM (akademická katolická mládež), zvolen někdo jiný?

Halík je zároveň farářem v kostele sv. Salvátora. Proč arcibiskupství nedá možnost, aby funkci „prezidenta“ zastávala osobnost, která má k tomu předpoklady?

T. Halík se dosadil před 25 lety do funkce, kterou za tím účelem vytvořil, a dodnes si na ní udržuje monopol. Tímto svým specifickým církevním úřadem diskriminuje ostatní kněze, kteří v dané situaci nemají šanci se dostatečně vlivně angažovat ve vedení katolické mládeže. To má Halík zastávat funkci „prezidenta“ až do smrti? Či i po smrti? Bude pak ještě vůbec nějaká katolická mládež? Halík tvrdí, že je zároveň buddhista i křesťan, že je tím a zároveň oním. Mnozí křesťané to prý pro svůj údajný primitivismus nechápou.

Výzva pro Františka Bergoglia k abdikaci z papežství

17.11.2016

Byzantský katolický patriarchát, který je v současné době hlasem volajícího na poušti, vyzývá tímto Františka Bergoglia, aby po příkladu Benedikta XVI. co nejdříve opustil papežský úřad. Dle věroučné buly papeže Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio Bergolio nikdy nebyl a není pravým papežem. Spočívá na něm anathema, vyloučení z církve, Boží prokletí za hereze, dle Gal 1,8-9. František je médiem nadnárodních elit a bankéřů zasvěcených satanu, kteří prosazují holocaust lidstva na „zlatou miliardu“. Patriarchát jej už dříve vybídl k pokání (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=34512). František pokání odmítl. Proto ať se alespoň nyní, před odchodem, pokorně omluví oklamaným katolíkům, kteří se za něj dnes stydí a které na veřejnosti zkompromitoval a totálně znemožnil. Ať aspoň tím napraví všechno způsobené pohoršení a zároveň veřejně odvolá všechny hereze. Pak se bude moci v samotě připravovat na smrt, aby tak unikl věčnému zavržení v pekle.

Kardinálové, začnete pokání sami od sebe

17. 11. 2016

Byzantský katolický patriarchát (BKP), který je v současné době hlasem volajícího na poušti, vyzývá všechny kardinály katolické církve, aby započali pravdivou reformu církve. Podmínkou je, že každý musí začít sám od sebe.

Vatikán vyhnal Ducha svatého a přijal ducha světa – tzv. aggiornamento Jana XXIII. Za tento program zesvětáčtění církve byl prohlášen za svatého. Druhý vatikánský koncil vyhlásil herezi synkretismu s pohanstvím, tedy úctu k pohanským náboženstvím, de facto i k jejich démonům. Realizoval ji Jan Pavel II. v Assisi a rovněž byl za tento další hřebík do rakve prohlášen za svatého. Hereze neomodernismu za půl století otrávily téměř všechny seminaristy, kněze a řeholníky.

Otevřený dopis kard. Vlkovi a jeho bajky o „strýčkovi z Kanady“

25. 10. 2016

Vážený konseminaristo Miloslave,

v 60. letech jsme spolu studovali v semináři v Litoměřicích. Po pádu komunismu byl pravověrný kard. Tomášek zmanipulován a navrhl za svého nástupce ambiciózního kryptoheretika T. Halíka. V poslední chvíli zasáhl děkan fakulty Prof. Wolf, který podal do Vatikánu vážné argumenty proti Halíkovi, a tím vlastně uvolnil místo pro Tebe. Ty ses děkanu Wolfovi odměnil vyhazovem, kdežto heretika T. Halíka jsi ustanovil tzv. prezidentem pro univerzitní mládež. Když hlásal hereze, netrestal jsi ho. Mnozí upřímní katoličtí studenti vlivem Halíka odpadli a stali se stoupenci buddhismu. Někteří přišli o normální, reálné myšlení a začali o sobě tvrdit, jako Halík, že jsou zároveň tím a oním, katolíci a buddhisté, muži a ženy zároveň. Tys převzal Halíkovo klišé a veřejně o sobě tvrdíš, že jsi zároveň katolíkem i ctitelem Alláha, kterého jsi vyhlásil za svého boha.

Když jsem na Ukrajině přijal biskupské svěcení, mojí povinností se stalo chránit pravověrné učení církve před současnými herezemi. Proto spolu s několika biskupy jsme byli povinni zveřejnit Boží anathemu na kněze T. Halíka, ale zároveň i na Tebe. Ty neseš zodpovědnost za jeho heretickou činnost. Anathema byla zveřejněna 29. 6. 2008 a byla vyvěšena i na dveřích katedrály sv. Víta.

Výzva k pokání pro Polsko

6.8.2016

Polské vládě

Polskému episkopátu

Vážení členové polské vlády a polského episkopátu!

V dějinách Evropy i církve Polský národ vykonal mnoho dobra. Nebýt statečnosti Jana Sobieského, Evropa by už byla muslimská.

Ve dnech 26.-31. 7. 2016 bylo v Krakově celosvětové setkání mládeže s Františkem. Hned první den byl katolický svět šokován zprávou o rituální vraždě 85letého francouzského kněze přímo při bohoslužbě. František se této tragedie dotkl jen alibisticky, a v zápětí agitoval polskou vládu, aby se otevřela islamizaci přijímáním muslimských „imigrantů“.

František líbá nohy transsexuálům, privileguje homosexuály a jménem katolické církve se jim omlouvá, zasazuje se za islamizaci Evropy. I nevěřící si kladou otázku: Komu tento pseudopapež slouží? Bohu a církvi, anebo antikristu a zednářům? Podle věroučné buly papeže Pavla IV. (1559) kdyby se herezí dopustil i biskup či papež, je vyloučen z církve a vše, co koná, je neplatné. Pseudopapež František vyhlásil před dvěma lety za svatého Jana Pavla II. – tedy i toto svatořečení je neplatné!

Katolická mládež podvedena!

3.8.2016

Státnímu sekretariátu Vatikánu

Na Světových dnech mládeže v Krakově pseudopapež Bergoglio nečestně a cynicky podvedl katolickou mládež. V pěti homiliích ji uchvátil bezprostředností, zdánlivou prostotou a zájmem o mladé lidi. Kázání byla místy až charismatická a působil skrze ně duch. Ale jaký? Tohoto ducha mladý, nezkušený křesťan těžko rozliší, tím spíše, že Bergoglio mladým neustále opakoval, že je Bůh „fanaticky“ miluje takové, jací jsou… bez pokání, bez rozejití se s hříchem, bez pravověrného učení.

Jaké ovoce přinese toto světové setkání mládeže? Nazve katolická mládež hřích hříchem, bude usilovat o morální život a předmanželskou čistotu? Bude se vyhýbat vlivu rockové a metalové hudby či narkotikům? Odmítne okultismus, který je kořenem pohanství? Bude věřit v Ježíše Krista jako v jediného Spasitele? Pochopí, že homosexualismus je hlavní pákou NWO ke genocidě lidstva a je bezprostředně spojen se zločinnou juvenilní justicí, která krade děti milujícím rodičům? Bude se bránit proti současné islamizaci Evropy? V těchto podstatných věcech zůstává mládež pod Františkovým vlivem dále v temnotě. Nalil jí pouze opium k falešné euforii.

Je exhortace Amoris laetitia heretická?

8.5.2016

Biskupům katolické církve

Dvě stě šedesáti stránková apoštolská exhortace Františka vyvolala rozruch. Liberálové ji opěvují. Kard. Kasper prohlásil, že to je největší revoluce v katolické církvi za 1500 let. Naproti tomu se zvláště rodinné organizace vyjádřily, že jde o heretický dokument, prosazující likvidaci křesťanské morálky a rodiny! Vina za katastrofální stav v církvi dnes dopadá

1) na papeže Františka Bergoglia

2) na otrávené kořeny II. Vaticana

Ad 1) Heretická exhortace Amoris laetitia má za cíl podkopat katolické učení ve vztahu k nerozlučitelnosti svátostného manželství, k antikoncepci, k metodám umělého oplodnění, k amorální homosexualitě, ke „genderové schizofrenii“.

Amoris laetitia v celé VIII. kapitole (odstavce 291–312) obsahuje jakýsi zmatený výklad katolické nauky, takže povědomí o povaze a účincích smrtelného hříchu zcela zaniká. Místo jasných formulací František používá ideologický jazyk a uvádí selektivní a zavádějící citace z předchozích církevních dokumentů.

Křesťané, vyjděte do ulic!

27.4.2016
Arcibiskup D. Duka, ordinář Praha
Arcibiskup J. Graubner, ordinář Olomouc
Biskup F. Lobkowicz, ordinář Ostrava
Biskup V. Cikrle, ordinář Brno
Biskup F. Radkovský, ordinář Plzeň
Biskup J. Baxant, ordinář Litoměřice
Biskup V. Kročil, ordinář České Budějovice
Biskup J. Vokál, ordinář Hradec Králové

Vážený otče (arci)biskupe,

posíláme Ti inspiraci k pastýřskému listu k svátkům Seslání Ducha svatého.

Katolická tradice byla spojena s průvody. Každým rokem se na svátek Božího Těla procházelo s monstrancí ulicemi ve velkém procesí s korouhvemi, družičkami i muzikanty. Korouhve pak zůstávaly v chrámových lavicích po celý rok. Rovněž se z vesnic vycházelo ve čtyřech průvodech na čtyři strany do polí, kde se lidé modlívali za úrodu. Tyto průvody měly své duchovní opodstatnění. Nešlo jen o pouhý zevnějšek.

Nyní vidíme, že v celé Evropě byly násilím prosazeny průvody zvané gay pride. Řekli bychom, že nemají žádný vliv. Ale iniciátoři se snaží tvrdohlavě prosadit tyto průvody například i na Ukrajině a v Rusku. Proč? Protože vědí, že je to určitý duchovní průlom, a pak jsou doslova otevřeny dveře nečistým démonům na celá území.

Kard. Duka a prezident ČLR?

8.4.2016

České biskupské konferenci

Na státní večeři s čínským prezidentem kard. Duka předal čínskému prezidentovi dopis, kde hovoří o potřebě dodržovat lidská a náboženská práva.

Odpověď: Pod pozitivním termínem „lidská práva“ jsou v EU i ČR prosazovány sexuální gender zvrácenosti a juvenilní justice, de facto zločiny proti lidskosti. Jde o kradení dětí z dobrých rodin a jejich morální devastaci už od nejútlejšího věku. Tzv. antidiskriminační zákony ve skutečnosti diskriminují 99 % obyvatelstva, nazývají je homofoby a hrozí jim vězením. Tato tzv. lidská práva, doporučované kard. Dukou, Čína odmítá. Před několika dny čínská vláda uzákonila zákaz propagování homosexuality a jakékoliv demoralizace v masmédiích. Rovněž ČLR zakázala filmy, které předvádějí detaily zločinnosti a násilí, aby nedocházelo k podávání návodů ke kriminalitě. Čínu by v tom měl kard. Duka stavět za příklad! Jeho mravokárný dopis je pokrytectvím. Navíc každoročně v Praze toleruje gay pride a de facto ho skrze Halíka prosazuje.

Výzva „papeži“ Františkovi k pokání za sebe i za Vatikán

20. 3. 2016
„Papež“ František
Dům sv. Marty
Vatikán

Začíná svatý týden. Byzantský katolický patriarchát se na Vás obrací a veřejně Vás vyzývá, abyste činil pokání za sebe i za Vatikán.

Žijeme v době, kdy nadnárodní struktury po etapách prosazují holocaust Evropy i celé planety. Mezi hlavní prostředky, které k tomu využívají, patří prosazování homosexualismu – sodomie. Písmo svaté před touto ohavností varuje celé lidstvo. „Podobně jako oni, i Sodoma a Gomora se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Jud 7, srov. 2Pt 2,6-8)

Dalším prostředkem holocaustu je prosazování masového kradení dětí milujícím rodičům z umělých důvodů. Rada Evropy prosazuje Úmluvu a Strategii ke kradení dětí de facto z každé rodiny. Tyto děti jsou pak v tzv. profesionálních rodinách demoralizovány homosexuály, pedofily, sadomasochisty. Mezi nimi děti kočují. Toto je největší utrpení pro děti, těžší, než utrpení války, těžší, než bída a hlad. Kdyby tyto děti zemřely, bylo by to pro ně menším zlem, než obětovat je Molochu NWO, který si žádá satanskou tyranii dětí, mnohdy i jejich životy.

Církevní restituce /Otevřený dopis pro ČBK/

7. 3. 2016

Citace kard. Duky: Jak jsem však již mnohokrát řekl, církev netouží po majetku. Nechceme restituci všeho majetku, ale částečné napravení křivd, abychom mohli svobodně existovat a konat ve prospěch celé společnosti“.

Je paradoxem říct, že „církev netouží po majetku“ a přitom si od státu, tedy od Čechů, vydupat 75 miliard v nemovitostech a 59 miliard ve financích. Prý jedině tak může církev „konat ve prospěch celé společnosti“. Těch 59 miliard ale půjde z daní českých občanů. Pan kardinál to asi neví.

Restituce spojené s duchem mamonu a morálním úpadkem kompromitují současnou církev v ČR. Kazatelé Milíč, Waldhauser i Hus ostře kázali proti neřestem duchovenstva spojených zvláště s penězi a majetkem. Ježíš důrazně říká: „Nelze sloužit Bohu a mamonu.“

Výzva českým biskupům k otázce gender ideologie

Dne 12.2.2016
Kard. Dominik Duka, ordinář pražské diecéze
Biskup František Radkovský, ordinář plzeňské diecéze
Biskup Vlastimil Kročil, ordinář českobudějovické diecéze
Biskup Jan Vokál, ordinář královehradecké diecéze
Biskup Jan Baxant, ordinář litoměřické diecéze
Biskup Vojtěch Cikrle, ordinář brněnské diecéze
Arcibiskup Jan Graubner, ordinář olomoucké arcidiecéze
Biskup František Lobkowicz, ordinář ostravsko-opavské diecéze

Vážený otče biskupe,

obrací se na Tebe Byzantský katolický patriarchát v záležitosti tzv. gender ideologie.

Citace z masmédií: „České děti budou ve školách vyučovány gender ideologii. Půdu k tomu připravilo přijetí tzv. Istanbulské smlouvy – Smlouva Rady Evropy o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a o boji proti němu. O její ratifikaci tyto dny rozhodla česká vláda pod vedením premiéra Sobotky. Jde rovněž o „odstranění předsudků, zvyků, tradicí a všech ostatních zvyklostí, které jsou založeny na stereotypních rolích žen a mužů“ (čl. 12 ods. 1), začlenění na všechny stupně vzdělání studijní materiály týkající se problematiky … gender podmíněného násilí, nestereotypních gender rolí. (čl. 14 ods. 1)

V dokumentu se uvádí, že jde o odstranění tzv. domácího násilí; proto je třeba vědět, že gender je nerozlučně spojen se zločinnou juvenilní justicí. K realizaci v ČR byl určen kontrolní mechanismus, „skupina expertů – GREVIO“.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)