Pokání a modlitba – biskupům zemí V4 (+ video)

25. 3. 2018

Postní doba vrcholí, vstupujeme do svatého týdne. Připomínáme si Kristovu vykupitelskou smrt a Jeho slavné vzkříšení.

Byzantský katolický patriarchát se na vás, vážení biskupové zemí V4, obrací s prosbou. Povzbuďte k velikonočnímu procesí na 2. dubna 2018. Tato manifestace za rodinu a národ pak proběhne v každé vesnici a v každém městě.

Když Slovensko ohrozil majdán, mnozí věřící dali Bohu slib. Modlí se dvě hodiny denně až do Velikonoc za záchranu Slovenska. Jednu hodinu se modlí od 20-21:00 večer, každý ve své rodině. Druhou hodinu si každý k osobní modlitbě vybral v čase, který mu nejvíc vyhovuje. Mnozí se postí v pondělí, středu a pátek tak, že teplou stravu jedí až večer. Bůh vyslyšel úpěnlivé volání. Tím ale duchovní boj neskončil. Dále zemím V4 hrozí naplánovaná sebevražda skrze Dublin IV. a Istanbulskou úmluvu. Je to jako boj Davida s Goliášem.

Manifestace a arcibiskup Sokol

20. 3. 2018

Vážený otče arcibiskupe,

vzpomínám na naše setkání v Seredi v roce 1988. V době totality jste udělal revoluční krok a statečně obešel komunistický dozor státu nad církví. Tehdy šlo o biskupské svěcení v mimořádných podmínkách. Čelil jste velkému tlaku ze strany totalitního režimu. Udělal jste hrdinský krok k dobru církve.

Nyní, po 30 letech, nastala krizová chvíle nejen pro církev, ale i pro národ. Vy svou autoritou můžete zastavit sebevražedný proces. Současná vláda byla tlačena k ratifikaci Istanbulské úmluvy a islamizačních kvót, ale statečně odolala. Arcib. Zvolenský dnes zaštiťuje směr, který usiluje o svržení zákonné vlády a vede k nastolení horší totality, než byla ta komunistická.

Opakovaná výzva arcibiskupovi Zvolenskému

20. 3. 2018

Vážený pane arcibiskupe,

Byzantský katolický patriarchát se na Vás znovu obrací s výzvou, abyste v této historické chvíli činil pravdivé pokání za své jidášské gesto, kterým jste započal proces protistátního převratu (majdanu). Dodnes podstatu protivládních manifestací vědomě kryjete. Jejich cílem bylo využít sakrální oběti ke svržení premiéra a teď i vlády a nastolit takovou, která ratifikuje Istanbulskou úmluvu a podepíše Dublin IV. To ale znamená sebevraždu křesťanství i národa! Uvědomujete si svou zodpovědnost?

Vy místo toho, abyste se oddělil od systému lži, zaštiťujete různé farizeje a Jidáše, kteří se nyní pod vznešenými hesly podílejí na vlastizradě.

Kdo z biskupů zachrání Slovensko?

19.3. 2018

V této postní době 2018 se rozhoduje o Slovensku. Převáží manifestační manipulace, za kterou stojí placené Sorosovy neziskovky, veřejná média a zrádní politici, anebo se proces sebelikvidace Slovenska zastaví? Manifestace i se sakrální obětí jsou scénářem slovenského majdánu. Neřekne se, že vláda, kterou chtějí manifestacemi prosadit, má už dnes naprogramovaný úkol – schválení Dublinu IV. a ratifikaci Istanbulské smlouvy. Tedy jde o smrt křesťanství i národa!

Tento rozjetý mechanismus slovenské barevné revoluce můžete v této fázi zastavit ještě vy, slovenští biskupové! Neodkládejte!

Každý biskup ve své diecézi je povinen vyzvat k zastavení sebevražedných manifestací! Uvědom si, že revoluční technologie počítají se spoluprácí biskupů či aspoň s jejich mlčením.

Výzva k pokániu pre biskupa Forgáča /otvorený list/

14. 3. 2018

Vážený pán biskup,

Vy viete, že vražda novinára je súčasťou technológií k zvrhnutiu zákonnej vlády (majdanu). Ide o tzv. sakrálnu obeť, prostredníctvom ktorej masmédiá vyvolajú emócie nenávisti voči vláde s cieľom jej zvrhnutia. Vy ste sa ostentatívne zúčastnili pohrebu a vyzvali ste k manifestáciám s cieľom zvrhnutia vlády.

Ako by dopadol biskup v Nemecku, ktorý by ostentatívne pochoval obeť islamského terorizmu a vyzval národ k zvrhnutiu vlády Merkelovej? To by bolo skutočné hrdinstvo! Vaše gesto však nebolo hrdinstvom, ale zradou Krista, Cirkvi a národa. Z Vašej strany to bol skutočne „kopanec do osoby Ježiša“, ako ste sa pokrytecky vyjadrili o druhých. Prečo? Pretože súčasná vláda bráni kresťanstvo a Slovensko pred islamizáciou (kvóty a Dublin IV) a bráni aj pred gender-samovraždou s kradnutím detí za tzv. násilie v rodine – ako dnes nazývajú aj zdravú kresťanskú výchovu. Váš skutok je skutočne mimoriadne veľkým zločinom pred Bohom a národom.

Bude Zvolenský konat pokání?

14. 3. 2018

Vážený pane arcibiskupe,

zneužil jste smrt a pohřeb k očernění a vyzval k svržení vlády. Byl jste upozorněn, že jde o sakrální oběť revolučních technologií – majdánu. Vy jste ale naopak národ vyzval k účasti na demonstracích za svržení zákonné vlády. Tato vláda ale hájí národ před sebezničením, které přináší islamizace (migrační kvóty, Dublin IV.) a Istanbulská smlouva s genderem.

Čiňte alespoň nyní pokání, omluvte se a vyzvěte národ i masmédia k ukončení sebevražedných manifestací. Pak čestně odstupte z úřadu.

Katoličtí biskupové hrubě očernili premiéra SR

4.3.2018

Jaké události předcházely vraždě novináře?

Před několika dny se slovenský premiér Fico jasně postavil proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Připomínáme, že smlouva nezavádí jen gender-schizofrenii, ale i nadnárodní „kontrolní“ mechanismus, tzv. GREVIO.

Co to znamená v praxi? Děti budou preventivně, tedy bez důvodu, kradeny kvůli tzv. domácí násilí z jakékoliv rodiny, a to nenávratně. Tak už je tomu například v Norsku, Finsku, Francii, Anglii, Německu… Informace jsou ale přísně utajovány, takže veřejnost o zločinech tohoto neofašistického systému většinou vůbec neví. Podepsat ratifikaci Istanbulské úmluvy je v důsledku horší, než podepsat rozsudek smrti nad statisíci bezbrannými dětmi!

Němečtí biskupové povýšili ohavnost na svátost

6. 2. 2018

Německý kardinál R. Marx zavedl v rámci pastorace udílení svátosti manželství homosexuálům. Kněz, který chce udělovat tuto novou „svátost“, dostane k tomu od svého biskupa kompetenci. (britský časopis Catholic Herald; bavorské rádio Bayerischer Rundfunk 3. 2. 2018).

Podobně se k propagaci homosexualismu přidal patriarcha Kirill v RE.

Jaký je postoj Písma svatého a Tradice církve?

Citace apoštola Petra: „Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2 Pet 2)

Citace apoštola Judy: „Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. (Jud 1)

Mons. L. Hučko nezákonným vlastníkem nakradeného majetku

14. ledna 2018

Biskupům Římskokatolické církve v Čechách a na Moravě

 

          Věc: Mons. L. Hučko nezákonným vlastníkem nakradeného majetku

V roce 2003 byl do řeckokatolické církve kard. M. Vlkem prosunut na místo biskupa I. Ljavince nový biskup, L. Hučko. Okamžitě, během několika dní, L. Hučko ukradl všechen nemovitý majetek Delegatuře sv. Prokopa řádu sv. Basila Velkého (představeným řehole byl o. Metoděj R. Špiřík Th.D., OSBM). Byla to Hučkova pomsta za to, že řeckokatoličtí věřící z morálních a věroučných příčin protestovali proti jeho jmenování za biskupa.

Hučko bez vědomí řeholních představených a v příkrém rozporu s církevním právem zrušil před státem registraci baziliánské řehole a její majetek si přivlastnil nezákoným přepsáním na Apoštolský exarchát. Část majetku, malý dům na Praze 5, v němž bydleli studenti teologie, a byt na Praze 3, darovala baziliánům Dr. Kalina Šutková. Druhou část majetku, dům na Sázavě, kde byl řeholní noviciát, si baziliáni vlastnoručně přebudovali ze stodoly.

Eliáš odpovídá Radkovskému

27.1.2018

V roce 1966 jsme spolu nastoupili do semináře v Litoměřicích. Rok před námi nastoupil J. D. Duka.

Tys 24. 1. 2018 vyzval náš národ volit cestu smrti skrze systém prosazující gender, kradení dětí, islamizaci, globalizační redukci… Kard. Duka miluje český národ a volí život, ale respektuje pravidla mlčení.

Tys zveřejnil, že jdeš tou cestou jako Jidáš a vyzvals k tomu i druhé – volíš smrt!

K prohlášení biskupů z Kazachstánu

7.1.2018

Dne 31. 12. 2017 arcibiskup Tomasz Peta, pomocný biskup Athanasius Schneider a emeritní arcibiskup Jan Pawel Lenga vystoupili s prohlášením, ve kterém reagují na Františkovo schválení pastoračních směrnic biskupů v Buenos Aires degradujících Svátost oltářní i svátost manželství.

Vyjádření biskupů z Kazachstánu spolu s vyjádřením čtyř kardinálů proti exhortaci Amoris laetitia i s mnohými signatáři „Korekce“ jsou výzvou pro Františka, aby napravil své výroky, kterými narušuje dogmata katolické církve.

Věroučná bula Pavla IV. chrání papežský úřad před zneužitím. Pokud se papež dopustí hereze, je dle věroučné buly Cum Ex Apostolatus Officio i dle Písma svatého (Gal 1,8-9) vyloučen z církve.

Je zde esenciální otázka, před níž stojí každý biskup a kněz: Je anebo není František právoplatným papežem?

Vatikán nese zodpovědnost za nejtěžší zločiny proti lidstvu

7.6.2017

Státnímu sekretariátu Vatikánu

Vatikán má usilovat o spásu věřících skrze pokání a o obrácení nevěřících skrze misie. Vatikán má bojovat za pravověrné učení proti herezím „pekelných bran“ (Mt 16,18). Pokud se ještě dnes odvolává na autoritu apoštola Petra, je povinen ho následovat v pokání!

K čemu dnes Vatikán mlčí a co podporuje?  

Celosvětově probíhá proces skryté a cílevědomé změny myšlení – antimetanoia. Zasahuje de facto všechny oblasti života.

II. vatikánský koncil, Mohamed a islám

20. 4. 2017

Kardinálům a biskupům katolické církve

Úvod:

Autoři dokumentů II. Vaticana s duchem aggiornamenta zašifrovali hereze pod pozitivní a dvouznačné formulace a zaštítili se autoritou koncilu a papeže. Nikdo si nemohl dovolit ukázat na skrytý podvod! Byl tak spáchán nejtěžší zločin – zneužití církevní a Boží autority proti církvi a proti Bohu!

Rozšifrování ducha II. Vaticana po 50letém ovoci

II. vatikánský koncil (1962-1965) programem aggiornamenta: „Zakotvil, kodifikoval, přijal do nitra západní církve celou mentalitu moderny, liberalismu a podbízivé, přizpůsobivé morálky“. Duch lži podminoval všechna dogmata přijetím dvouznačných pojmů. V pokoncilní době pak z těchto dvouznačných formulací a pojmů už jen jednoznačně prosazovali hereze. Příkladem je dekret o ekumenismu. Kombinuje hereze s pravdou. V odstavci 11 je uvedena hereze: „Způsob a povaha vyjádření katolické víry nesmí být nijak překážkou dialogu s bratry (nekatolíky a pohany – viz NA)“. V následujícím odstavci je protichůdný požadavek: „Je bezpodmínečně třeba vyložit celou nauku.“ Výsledkem je, že pravda je nerealizovatelná, slouží jen jako alibismus a dokument v důsledku vtěluje ducha hereze. To byl jeho skrytý cíl. Tento princip je použit v mnoha koncilních dokumentech.

Kard. Nycz, zrádce, otvírá Polsko islamizaci (+ video)

13.3.2017

Biskupské konferenci Polska

Vládě Polska

Vážení biskupové Polska,

vážení političtí představitelé,

5. března 2017 kardinál Nycz vyzval „pastýřským listem“ polský národ i polskou vládu, aby urychleně přijali muslimské migranty na své území. Nyczovi nestačí, že Polsko prokazuje dobročinnost postiženým válkou tam, kde jsou.
Vyzývá k otevřenosti, de facto k prolomení bariéry, která doposud chránila Polsko před plánovanou islamizací.

Na rozdíl od kardinála Nycze má český prezident Zeman zdravý rozum a lásku ke svému národu. K přijímání tzv. uprchlíků se pravdivě vyjádřil: „Ani jednoho! Jinak se rozpoutá lavina, kterou už nikdo nezastaví.“ Podobný postoj k plánované islamizaci má i maďarský a slovenský premiér. V Česku i na Slovensku vlastenci dokonce na protest programované okupaci pálí Korány.

Je šokem, že v současné době, kdy jsou evropské státy kvótami a sankcemi nuceny k sebelikvidaci, Saudská Arábie se provokativně rozhodla deportovat ze svého území 5 milionů migrantů. Někteří z nich zde žili už několik let.

Kdy budou biskupové KBS pálit Korán? (+ video)

11. 3. 2017

Biskupům a kněžím SR

Korán je fundamentem pro teroristický džihád. Přikazuje zabíjet, odřezávat lidem (tzv. nevěřícím) ruce, nohy a hlavy. Šaría přikazuje loupit, řezat nosy a uši svým ženám a za nevěru je kamenovat. Nemuslimské ženy a dívky přikazuje znásilňovat. Korán má za 14 století na svědomí 270 milionů umučených a zabitých! Každý muslim musí podle Koránu nenávidět to, co nenávidí Alláh, a Alláh nenávidí káfira (Korán 33:60), tedy nenávidí každého křesťana i každého občana SR. Bajka o stejném abrahámovském Bohu nemá nic společného s Koránem, s šaríou ani s realitou. To jen církevníci podvádějí sami sebe a naivní katolíky.

Citace koránu:

„Prokleti budou káfiři, kdekoliv se octnou a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy. A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.“ (33:60)

„Každý, kdo zabije nebo zneškodní káfira, si může vzít cokoli, čeho je schopen.“ (10:2)

„…budou zabiti nebo ukřižováni nebo jim budou useknuty jejich pravé ruce a levé nohy…“ (5:33)

„Zabíjejte je všude, kde je dostihnete … zabijte je – taková je odměna nevěřících.“ (2:191)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)