Odpověď na očerňující prohlášení arcibiskupa Graubnera

22. 1. 2018

Citace z prohlášení: „ThDr. Antonín Dohnal přijal řeholní jméno Eliáš, prohlásil se za biskupa.“

Odpověď: Patriarchu Eliáše ThD řádně vysvětili na biskupa tři pravověrní biskupové na Ukrajině. Já sám jsem spolu s ním toto biskupské svěcení přijal též. Na svěcení bylo přítomno více kněží. Tedy je lží tvrdit, že se patriarcha Eliáš prohlásil za biskupa. Za biskupa byl platně a legálně vysvěcen. Svěcení bylo oznámeno Benediktu XVI. a odůvodněno mimořádnou situací zaviněnou herezemi kard. Huzara (kniha „Besedy…“, 2006). Naše biskupská svěcení vzal Benedikt XVI. na vědomí. Žádnou exkomunikaci ani jiný církevní trest nám za to neudělil.

Citace: „A skupinkou, kterou založil, se nechal svévolně prohlásit za patriarchu, čímž se dostal do církevních trestů.“

Odpověď: Toto tvrzení je opět lží. Nešlo o nějakou „skupinku“, šlo o synod sedmi biskupů, kteří se z důvodu boje za ochranu pravověrnosti učení proti herezím rozhodli založit patriarchát. Synod biskupů pak vybral za patriarchu biskupa Eliáše.

Odpověď na článek „Lepší po cestě kulhat, než běžet mimo cestu“

8.5.2017

Páter Zahradníček se v časopisu „Milujte se“ dopustil hrubé manipulace čtenářů s cílem morálně likvidovat ty, kdo brání nejzákladnější pravdy křesťanství. Svůj článek začíná odůvodněním: „Jeden ze čtenářů časopisu „Milujte se“ se obrátil na redakci s otázkou, týkající se různých výzev a dopisů, které rozesílá pomocí emailu tzv. Byzantský katolický patriarchát“.

Po uvedení různých citacích vyvodil nepravdivý závěr: (patriarchát) se snaží o reformu církve, ale vytvořil další sektu“. Slovo „sekta“ se v katolickém prostředí používalo téměř pro všechny nekatolíky. Dnes ale slovo „sekta“ představuje hlavně destruktivní skupiny, které se dopouštějí zločinů, někdy i masových sebevražd. Po navození tohoto dojmu dá výrazný citát: „Koho ďábel nemůže zastavit…“ Tím patriarchát postaví do role spolupracovníka s ďáblem, a pak vloží dlouhý text od Mons. T. Holuba, sekretáře ČBK (2012) pod názvem: „Vysvětlení ke kauze bývalých členů basiliánského řádu“. Hned za citovaný text velkými písmeny dodá: Satan si dokáže navléct i šaty pokory… (sv. F. Kowalska).“ Pak do černobílé fotografie vloží výrazné odsuzující citace. Rovněž dodá fotografii patriarchy Eliáše a pak jakoby objektivně, ale bez vysvětlení napíše: „Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (1. 5. 2011).“ Jaký je z toho všeho závěrečný dojem? Čtenář uvěří, že patriarchát, jak navodil autor, je nebezpečná sekta, kterou, podle něho, prý „postrkuje ďábel“ a která prý „si bere šat pokory jako satan“.

Odpověď na článek: „Český kněz rozpoutal na Ukrajině náboženskou bouři, stopa mizí v Doněcku“

30. 12. 2016

Vážená paní šéfredaktorko,

na základě všeobecné žurnalistické etiky Vás žádáme o uveřejnění našeho stanoviska k článku, který manipuluje veřejným míněním a rozpaluje náboženskou nesnášenlivost. „Profesionální novinářská etika vyžaduje umožnit každému uplatnit své právo na opravu, právo na odpověď“ (§ 19, odst. 4.)

Článek autorky Zdeňky Trachtové, uveřejněný dne 26. 12. 2016 na iDnes.cz, je napsán bulvárním stylem. Tato web stránka je parciální on-line součástí Mladé fronty dnes, která je všeobecně považována za seriózní médium bez bulvární pachuti. Styl psaní Z. Trachtové však punc serióznosti značně zpochybnil. Článek Trachtové, poznačený estetizací – typickým bulvárním znakem, využívá spíše citově podbarvená slova, zkratkovité a na city působící výrazy, aby dosáhl cíleně negativní obraz naší tradiční, pravověrné katolické církve.

ČBK a Prague pride /odpověď Patriarchátu/

30. 8. 2016

Byzantský katolický (vselenský) patriarchát vyzval na den 20. 8. 2016, tedy týden po pochodu sodomitů Prahou, k pochodu pro Ježíše, rodinu a morální hodnoty. Na výzvu reagoval 15. 8. 2016 Mgr. Stanislav Přibyl, jako nastupující generální sekretář České biskupské konference (ČBK). Pan Přibyl představitele patriarchátu veřejně očernil. Převzal podlou metodu používanou politickými diktaturami, která likviduje pravdu morálním či fyzickým zabitím svědků pravdy. Vyhlásil, že prý jsou: „1) neposlušní, domýšliví, mají nezdravou ambici a proto (prý) jsou mimo církev a stali se sektou. 2) prý jsou exkomunikováni a 3) prý nelegitimně užívají název „katolický“.“

Cílem tohoto dokumentu ČBK nebylo pouze veřejné a lživé očernění patriarchátu, ale hlavně šlo o zastrašení katolíků s cílem, aby si nedovolili ani sebemenší veřejný projev proti sodomii a nehájili morální hodnoty ani rodinu a spasitelnou víru v Pána Ježíše Krista!

Odpověď na očernění v časopise „Rozměr“ 3/2014

Ukrajina, 21. 1. 2015

Biskupům a kněžím SR

Redakci časopisu Rozměr

 

V článku pod názvem Cúvajúca reforma v katolíckej cirkvi“ od Roberta Sarky jde o očernění patriarchy Byzantského katolického (všeobecného) patriarchátu Eliáše. Protože ho znám mnoho let, cítím se ve svědomí zavázán nemlčet a zároveň žádám o opublikování mé odpovědi v časopise „Rozměr“.

V roce 1991 jsem spolu s ním nastoupil do noviciátu baziliánů ve Varšavě. Pak jsme byli oba v této řeholi na Slovensku, v Česku i na Ukrajině.

Předně, co se týká biskupského svěcení, byl jsem spolu s ním, a ještě s dvěma baziliány, vysvěcen na biskupa. Z ohledu na mimořádné okolnosti bylo pro nás přijetí biskupského svěcení oprávněné. Kardinál Huzar veřejně hlásal hereze, které popírají podstatu katolické církve a křesťanství. Zneužíval k tomu oficiální autoritu církve. Přijetí biskupského svěcení bylo účinným prostředkem k záchraně jádra pravověrné mučednické církve na Ukrajině před odpadnutím do hereze.

Odpověď na arcipastýřský pamflet Vozňaka

Lvov, 5.9.2012

 

Dne 27. srpna 2012 arcibiskup Vozňak napsal tzv. pastýřský list, který je trestným činem masového rozpalování náboženské nenávisti vůči náboženské menšině UP HKC. Ta se před třemi lety oddělila od Huzarových herezí a je samostatnou církví.

Kardinál Huzar přinesl na Ukrajinu učení plné herezí popírajících základní křesťanské pravdy, Tradici i Písmo svaté. Huzar tak svedl mučednickou církev UHKC na bludnou cestu, která vede do věčné záhuby. Jím vybudovaná hierarchická struktura sdílí jeho hereze a klame věřící lid zbožnými frázemi. V takzvaném pastýřském listu 10krát lživě a urážlivě nazývá UP HKC sektou. Je to hrubým veřejným očerňováním a znakem netolerantnosti a náboženské nenávisti.

Odpověď na článek „Charakter magického myslenia…“

Lvov, 18.7.2012

 

Na vědecké konferenci v Badíně 2011 měl Sarka Róbert přednášku s názvem: „Charakter magického myslenia v súčasnej kultúre a naznačenie základnej línie, ako naň odpovedať.“ Součástí této přednášky je oddíl s názvem: „Prípad Eliáš Dohnal a magické myslenie.“ Tento článek připisuje bývalému knězi, současným Vatikánem nevyznanému biskupovi, jednostrannou duchovnost proto, že upozornil na aktuální problém, kterým je renesance okultních a magických praktik v současné společnosti. Autorův příspěvek je neobjektivní.

V roce 1983, už jako kněz olomoucké diecéze, P. Antonín, veřejně vystoupil proti činnosti kněze P. Ferdy. Ferda dokonce na dálku léčil Brežněva, ruské důstojníky, kteří okupovali Česko, přednostně léčil a dělal „zázračné“ diagnózy kněžím, řeholníkům a dětem. Jeho činnost zasáhla asi 100 000 lidí. Jaké měla kořeny?

Odpověď na Expres č. 77 (19.7.2012)

Na titulní stránce časopisu Expres je palcový titulek: „Padělaný patriarcha“. V podnadpisu stojí: „Dohnal není žádný patriarcha, ale samozvanec – oficiálně“.

Odpověď: Ve skutečnosti však tzv. pátrací ústředna Expresu oficiálně odhalila: Huzar není žádný patriarcha, ale samozvanec, padělaný patriarcha.

A rovněž oficiálně odhalila: Ševčuk není žádný patriarcha, ale samozvanec, padělaný patriarcha.

Husitská církev v ČR se v roce 1921 oddělila od Vatikánu. Od té doby má v Praze svůj patriarchát a stát to plně respektuje. Patriarchát k založení nepotřeboval souhlas Říma ani Moskvy. Podobně je tomu s Kyjevským patriarchátem Ukrajinské pravoslavné církve. Patriarcha Filaret rovněž není podřízen Římu ani Moskvě. Je plně nezávislý. Huzar ani Ševčuk nejsou samostatní, ale jsou podřízeni Římskému církevnímu kodexu CCEO. Řím neuznal ani jednoho ani druhého za patriarchu.

Veřejný zločin lynčování pravověrných katolíků

Lvov, 23. 6. 2012

 

Dodatek k soudní žalobě na noviny „Expres“:

Časopis Expres č. 67 z 21.6.2012 nás na titulní straně nazval satanskou sektou, která osnuje rituální vraždy. K této manipulaci použil vraždu a sebevraždu nám neznámého člověka, která se stala 14.6.2012. Vedení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve prohlašuje: dotyčná osoba i jeho rodina je nám neznámá. Tyto lidi nikdy do našeho chrámu nechodili a nebyli členy naší církve, jak je nám lživě připisováno. Zde jde o organizovaný zločin vůči Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církvi a jejímu vedení. Za to musí být redakce časopisu Expres potrestána a zastavena její činnost.

Organizovaný zločin Expresu

Lvov, 24. 6. 2012

 

Generálnímu prokurátorovi Ukrajiny

Vážený pane generální prokurátore!

14. června 2012 Expres zahájil na objednávku vedení UHKC lživou kampaň proti pravověrným věřícím. Na titulní straně opublikoval článek s nápisem: „Sekta, co krade děti“. Šlo o hrubé očerňování. Těmi vykradenými dětmi měly být 30letá mladá žena, která dobrovolně vstoupila do kláštera a její dospělí sourozenci, kteří žijí doma s rodiči a pouze se oddělili od církevníků UHKC. V článku vystupuje mluvčí UHKC Vilčinský, který se dopouští hrubého očerňování, urážek a lží. Dokazuje tím, že za zločinnou kampaní stojí vedení UHKC.

Dalším svědectvím o spoluúčasti církevníků je, že 20.6.2012 stál mezi novináři před budovou Expresu v převlečení protoigumen basiliánů Panteleimon Salamacha. Měl uniformu ochranné stráže Expresu a spolu s novináři čekal na naši ohlášenou protestní manifestaci.

Zločiny časopisu Expres

Lvov, 23.6.2012
Redakce Expres
Igor Vozňak
arcibiskup UHKC


V časopise Expres 21.6.2012 No67 vyšel šokující a hrubě očerňující článek pod názvem „Mystická sekta a dvojí vražda“. Tomuto článku předcházel jiný, pod názvem: „Sekta, která krade děti“. Jde o cílevědomou, štvavou kampaň s konkrétním cílem morální a fyzické likvidace pravověrné katolické církve UP HKC.

Kdo má na ni největší zájem? Je to časopis Expres? Je to i vedení UHKC? Je zde ve hře ještě někdo jiný? Důkazem toho, že hierarchie UHKC je spoluiniciátorem této zločinecké kampaně, je vyjádření oficiálního mluvčího UHKC Vilčinského, přímo v článku Expresu.

Boží anathema a exkomunikace (odpověď na článek ČBK)

Lvov, Ukrajina, 12.4.2012

Česká biskupská konference (ČBK)

 

V celých dějinách největší provokací vůči Bohu, poškozující celou církev, je beatifikace apostaty a tím i ducha Assisi – ducha antikrista. 1. 5. 2011 papež uvrhl anathemu – prokletí – na sebe i na katolickou církev. Byzantský katolický patriarchát se proto téhož dne oddělil od vatikánské zrady, aby uchoval kontinuitu s dvoutisíciletou tradicí pravověrné, katolické církve. Tuto kontinuitu narušil papež Jan Pavel II. a Benedikt XVI. Jejich nové učení s duchem New Age nemá nic společného s evangeliem, apoštolským učením ani s tradicí svatých a mučedníků.

Odpověď na očernění v časopisu Expres č. 123 (6.11.2011)

Lvov, 6.11.2011

 

V časopise Expres č. 123 z 3.11.2011 vyšel očerňující článek. Jeho uveřejnění je trestným činem rozpalování náboženské nenávisti a diskriminací náboženských menšin. Požadujeme, aby naše plná a nepřekroucená odpověď byla vydána v nadcházejícím čísle.

Odpověď na očernění v časopisu Expres č. 123

Citace Trofimjaka: „Po celou dobu dvou tisíciletí, co existuje církev, bylo mnoho pokusů ji zničit. … různá vanutí mohou velmi zmrzačit věřící … Proto nemáme právo mlčet.“

Odpověď: Současná katolická církev veřejně hlásá hereze, které popírají její podstatu, jsou proti Božímu slovu, proti apoštolské tradici i celé dvoutisícileté tradici církve. Jde o:

Otev?en? dopis patriarchy Byzantsk?ho katolick?ho patriarch?tu Mons. J. Graubnerovi: «Jak? je pravda? »

Lvov, Ukrajina, 26.8. 2011

Mons. Jan Graubner
Arcibiskupstv? olomouck?

V??en? Jane,

v r?mci spravedlnosti a pravdy jsem povinen odpov?d?t na Tv? dva dopisy- z 6.6.2011 a  z 13.8.2011.

Odpověď na dopis Gregoria III., „Patriarchy“ pro melchity v Antiochii, Alexandrii a Jeruzalémě

Lvov, 20.4.2011

Důstojný otče,

děkujeme Vám, že jste našel jednoduchý a pravdivý titul pro patriarchy – „Důstojný otec“ vedle titulu „Svatý otec“.

Odpovídáme tímto na Váš dopis ze dne 16.4.2011.

Citace z Vašeho dopisu: „S velikým smutkem jsem si přečetl váš dopis z minulé středy o založení schizmatického Byzantského katolického patriarchátu“.

Odpověď: Co se týče smutku, máme ho my dnes nad Vámi, protože jsme Vás pokládali za pravověrného Patriarchu. Byzantský katolický patriarchát není schizmatický, neboť má pravdivé sopričastie – communio – s pravdivým papežstvím, které se odděluje od všech starodávných i současných herezí.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“

Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)