Zkušenost po volbách v ČR

Pravdivé křesťanství je pravda a život!

Falešné křesťanství je opium a smrt!

Kdo je kdo?

 

Arci Graubner sundal masku

Arcibiskup Graubner má stejnou krevní skupinu jako emerita Radkovský (oba fokoláre) a jako neslavně známý páter Halík. Tedy jde o jednotu a lásku k zednářskému programu globalizace, genderizace, islamizace a likvidace pravdivého křesťanství. Bohužel, tento program má i neplatný papež František. Kdo chce být spasen a zachránit se od pekla, uteč z jidášského spolku!

Pětileté jubileum Byzantského vselenského (katolického) patriarchátu

Dne 5. dubna 2011 se ve městě Žovkva na Ukrajině uskutečnil Synod biskupů UP HKC a vyhlásil Byzantský vselenský patriarchát. Stal se samostatnou duchovní strukturou, která se věnuje prorocké službě v otázce hájení víry a mravů, jak pro západní tak pro východní církev. Patriarchou byl zvolen arcibiskup Eliáš OSBMr, sekretáři se stali biskupové Metoděj OSBMr a Timotej OSBMr.

Před založením patriarchátu Synod biskupů UP HKC napsal téměř 20 výzev papeži Benediktu XVI., aby v žádném případě nevyhlašoval beatifikaci Jana Pavla II. Tímto gestem by de facto schválil jeho apostatický směr pro celou církev a otevřel dveře synkretismu s pohanstvím. Především jeho apostatické gesto v Assisi se stalo programem šíření duchovní infekce neopohanství uvnitř církve. Kromě toho má Jan Pavel II. na svědomí, že mlčením schvaloval hereze neomodernismu, které podkopaly základy nejenom katolické církve, ale i celého křesťanství.

„Koktejly Molotova“– plody náboženské nenávisti ze strany hierarchie UHKC

UHKC ve svých chrámech neustále očerňuje Pravověrnou řeckokatolickou církev a rozpaluje náboženskou nenávist. Výsledek – jimi objednaní teroristé už poněkolikáté napadli na klášter sester sv. proroka Eliáše v Brjuchoviči.

V noci z 28. na 29. září měly sestry noční bdění. Modlily se v kapli za ukrajinský národ, za Boží milosrdenství nad Ukrajinou. Najednou ve 2:35 na sestry oknem proletěly veliké kameny a za nimi tři koktejly Molotova. Začal požár. Přes černý dým nebylo nic vidět. Toxický dým pálil do očí, nedalo se dýchat.

Výročí jubilejní obnovy křtu

V neděli 6.7.2014 uplyne přesně rok od jubilejní obnovy křtu v Dněpru v Kyjevě. Živě si připomínáme, jak v předvečer svátku narození sv. Jana Křtitele, patriarcha Eliáš Byzantského katolického patriarchátu před chrámem sv. Sofie v Kyjevě během slavnostní liturgie vyhlásil za svatého českého hlasatele pokání a proroka Jana Milíče z Kroměříže. Po slavnostní liturgii jsme my, věřící UP HKC, spolu se svými biskupy i s patriarchou Eliášem vyšli průvodem od chrámu sv. Sofie s korouhvemi a transparenty, za zpěvu písní, k sousoší sv. Olgy, sv. Ondřeje a slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje.

Z naší korespondence /odpověď americkému pastorovi/

Ukrajina, Lvov, 23. 3. 2014

Vážený bratře v Kristu!

Děkujeme za Tvůj upřímný a povzbudivý dopis.

Co se týče prosby o modlitbu, nechceme, aby naše odpověď byla nějakou zbožnou frází. Uvědomujeme si, že Bůh může skrze Tvou upřímnost vzbudit novou vlnu probuzení unavených a světem paralyzovaných křesťanů. Vzpomínáme na svědectví Davida Wilkersona. Rozhodl se, že se rozloučí se sledováním televizoru a že ušetřený čas bude věnovat modlitbě. Bůh skrze tuto zdánlivou maličkost vzbudil vlnu probuzení mezi narkomany.

My se tady modlíme za duchovní probuzení nejen na Ukrajině, ale i v Rusku. Zde není území hinduistické, buddhistické, či pohanské, zde je území, kde byly národy tisíc let pod vlivem křesťanství, konkrétně pravoslavné církve. Pokud má nastat probuzení, lépe řečeno, duchovní vzkříšení, pak tento proces zobrazuje vize o suchých kostech z proroka Ezechiela (Ez 37). Odpadlé křesťanství se svým zákonictvím, obřadovostí, farizeismem a saduceismem, je mnohdy pro misii větším blokem, než když začíná na nekřesťanském území. My máme dlouholeté zkušenosti duchovního boje s tímto duchem antikrista uvnitř katolické církve, jak západní, tak východní.

Odpovědi na dopisy patriarchátu (23.04.2014)

Vážení křesťané ukrajinské církve,

Pokoj naše Boha Otce ať spočine na každém z vás v Ježíši Kristu, našem Pánu a Králi.

Píše vám kubánský pastor, který obdržel dopis od vaší denominace, o níž jsem do této doby nevěděl, zaslaný papeži Františkovi I. Chci vyjádřit svůj obdiv za odvahu a přímost, s jakou jste podali každý argument v duchu biblickém a kristocentrickém. Nejsem liberální ani ekumenický pastor, ale respektuji všechny upřímné křesťany, kteří se ve své denominaci vyslovují za čistotu víry v Kristu našem Pánu. Kdo jsou a co věří, je mi neznámé, ale pokud je Pán centrem jejich liturgie úcty, potom musíme být bratři.

3. výročí založení Byzantského katolického patriarchátu

5. dubna 2014 slavíme třetí výročí založení Byzantského katolického patriarchátu.

Byzantský katolický patriarchát byl založen s cílem sjednotit všechny pravověrné křesťany pod duchovní autoritu, která plně reprezentuje pravdivé evangelium a Kristovo učení zde na zemi. Tato autorita je kategoricky oddělena od všech herezí a vyznává spasitelnou víru, která zabezpečuje všem, kteří jsou duchovní autoritě patriarchátu podřízeni, bezpečnou cestu ke spáse. Cílem Byzantského patriarchátu je zaštítit všechny věřící, kteří chtějí zachovat neporušený poklad katolické víry, nehledě na národnost či přináležitost do jakékoliv katolické církve či tradice.

Jubilejní obnova křtu

V předvečer svátku narození sv. Jana Křtitele, v sobotu 6. 7. 2013 v 19 hodin, vyšel průvod věřících Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC), spolu se svými biskupy i s patriarchou Eliášem Byzantského katolického patriarchátu, od chrámu sv. Sofie v Kyjevě s korouhvemi a transparenty, za zpěvu náboženských písní, slavnostního troubení a bubnování k sousoší sv. Olgy, sv. Ondřeje Prvozvaného i slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje. Odtud po krátké promluvě vztahující se k jubileu křtu průvod pokračoval k soše sv. Vladimíra, kde se všichni přítomní odřekli ďábla a démonských sil. Podle východního křestního obřadu toto odřeknutí provázelo symbolické plivnutí na Západ. Pak vyznali víru a zástup se přesunul k Dněpru. Několik dní předtím byl po mostu, po příkladu sv. Vladimíra, vlečen Perun za koňským ocasem a hozen do Dněpru. Navíc byly spáleny symboly pěti démonských sil, které vedou k autogenocidě národů.

Svatý Jan Milíč z Kroměříže (Stručný životopis)

Svatý Jan Milíč z Kroměříže

svatořečen 6. 7. 2013 Kyjev

(Stručný životopis)

 

Počátek třetího tisíciletí je dobou, kdy je třeba se zamyslet nad proroctvím Písma o příchodu antikrista. Na tuto vtělenou koncentraci ducha zla ukázal pražský kazatel pokání Jan Milíč z Kroměříže.

Bratr papeže Urbana V., kardinál albánský, o Milíčovi prohlásil: „Ač se můj zesnulý bratr, papež skvěje zázraky, tento Milíč by měl být kanonizován ještě před mým bratrem.“ Dnes se naplnil čas kanonizace tohoto Kristova služebníka a proroka.

Dnešní den, 6.červenec, je spojen s mučednickou smrtí jiného českého kazatele pokání, Jana z Husince.

České dějiny mají své hrdiny. Za vlády českého krále a římského císaře Karla IV., působil v Království českém Boží služebník a prorok Jan. Nebál se říkat pravdu, i když byla mnohým nepříjemná. Nebál se jít proti proudu! Boží výroky ožily v jeho ústech, aby konfrontovaly neutěšený stav společnosti a církve. Ba co víc, usvědčoval nimi i samotného císaře.

Biskupské svěcení

 

Na svátek sv. Petra a Pavla, 12. 7. 2013 (juliánský kalendář pro východní církve), proběhne v Drohobyči v řeholním chrámu Kristova narození biskupské svěcení. Hlavním světitelem bude hlava UP HKC arcibiskup Markian OSBMr, spolusvětiteli budou biskupové UP HKC.

Kandidátem biskupského svěcení je řeholní kněz Dimitrij Andrej Karpa OSBMr.

Do basiliánské řehole vstoupil v roce 2000. Absolvoval teologické studium v Římě a pravověrnou teologickou a duchovní formaci ve Lvově-Brjuchoviči. Zde byl rovněž vysvěcen na kněze dnes už zesnulým arcibiskupem Michajlem.

Zemřel vladyka Michael Osidač

 

Dne 21.2.2013 zemřel vladyka Michael Osidač. Jeho přáním bylo, aby ho pochoval jeden z pravověrných biskupů. Toto přání pak ještě zopakoval i dva týdny před svou smrtí.

Když na pohřeb do jeho rodné vesnice přijel vladyka Markian, řeholní sestry i pravověrní věřící, církevníci UHKC pod vedením vikáře Kotkjeviče jim nechtěli dovolit ani vejít do chrámu a dělali výtržnosti i během smutečního průvodu.

Zasvěcení Ukrajiny, Ruska a Běloruska Přesvaté Bohorodičce (+ video)

Kyjev, 8. leden 2013, Sbor Přesvaté Bohorodičky

V této historické hodině, jménem všech pravověrných i pravoslavných křesťanů Ukrajiny, Ruska a Běloruska, i jménem prezidenta Viktora Fedoroviče, Vladimíra Vladimiroviče, Alexandra Grigorjeviče, já, Eliáš, patriarcha Byzantského katolického patriarchátu, zasvěcuji tyto tři slovanské národy Přesvaté Bohorodičce.

Seminaristé a kněží v maskách teroristů

Dnes, 17. 11. 2012, v sedm hodin ráno do kláštera kontemplativních sester v Probižné, Ternopilská oblast, Ukrajina, vtrhlo asi 20 mužů v maskách. Byli to kněží a seminaristé UHKC. Po žebříku vylezli do druhého patra, rozbili okno do kaple a vtrhli dovnitř. Sestry sotva stačily vzít eucharistii ze svatostánku. Útočníci začali sestry bít, kopat, nadávat jim a jednu za druhou je násilně vynášely ven z domu za dohledu místního kněze UHKC, Zinobije Pasičnyka. Ukradli sestrám mobilní telefon a počítač, který odnesli do cerkvi a vymontovali z něj paměť a taky kameru, takže sestry nemohly vůbec nic z těchto brutálních násilných akcí natočit. Sestry násilně vynesli ven a nechali je stát bosé na zimě. Jejich věci opět vyházeli z domu ven, ale nedovolovali jim ani se k nim přiblížit, aby si mohly na sebe něco obléci a zahřát se. Do dveří si stouply místní farnice a bránily sestrám ve vstupu do domu.

Hierarchie UHKC nepřipouští pravdu

Stránky Byzantského katolického patriarchátu (vkpatriarhat.org) i Ukrajinské pravověrné církve (uogcc.org, video.community.org) už častěji přestávaly fungovat – mohlo se to přičítat chybě na serveru atd. Avšak v posledních dnech byly tři naše stránky vyřazeny z činnosti.

Toto už se skutečně nedá připisovat chybě serveru. UHKC má ke své dispozici nespočetné množství internetových stránek, portálů, bloggů. Noviny tisknou proti nám hrubě očerňující články. Ve Wikipedii o nás zveřejnili lživé informace a nám zablokovali přístup, abychom je nemohli opravit. Rádia i televize vysílají pořady na objednávku církevníků UHKC, kde nás systematicky očerňují. Možnost dialogu neexistuje. Nedovolují nám projevovat se ani na soukromých stránkách. Ty nám za přispění najatých hackerů soustavně narušují. Tu jde skutečně o taliban UHKC vůči naší náboženské menšině.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle“.

Ř 8,3 (6. 10. – 22. 10. 2019)