Aggiornamento a František

13.1.2019

Hereze, které František hlásá a vtěluje, nejsou pouze jeho výplodem, mají hluboký kořen v duchu aggiornamenta. Aggiornamento bylo hlavním programem II. Vaticana. Ježíš mluví o stromu a o ovoci (srov. Mt 7,17n). Na Františkovi je vidět zhoubné ovoce, ale otrávený strom je II. Vaticanum. Aggiornamentem církev přijala ducha světa a vyhnala Ducha svatého. Duch lži zaměnil Ducha pravdy! Koncil vyhlásil úctu k pohanským kultům a v důsledku k jejich démonům. Tím legalizoval hřích proti 1. přikázání Dekalogu. Je to do nebe volající zločin! Byl zahájen proces vnitřního rozkladu církve neúctou k nejvýš svatému, jedinému pravému Bohu!

Jaké konkrétní ovoce František nese? V Amoris laetitia popírá existenci objektivně platných morálních norem, daných Bohem, a slovy i gesty se vysmívá mimořádně naléhavému Božímu varování před homosexualitou. Bůh za tento amorální zločin jako výstrahu pro budoucí pokolení potrestal Sodomu a Gomoru (srov. 2Pt 2,6, Jud 7).

Františkův program církve New Age

12.1.2019

František o Vánocích de facto vyhlásil novou církev New Age.  

Citace: Bratrství mezi lidmi různých náboženství (…) Naše rozdílnost nám tedy neškodí, nepředstavuje žádné nebezpečí, je to spíše bohatství. Je to jako u umělce, který chce vytvořit mozaiku. Je lepší mít k dispozici kamínky různých barev, než jen několika.“

Odpověď: František tvrdí: „Bratrství mezi lidmi různých náboženství…“. Toto je nemožné! Bratrství znamená mít společného otce. V bratrství snad mohou být různé pohanské kulty, protože mají společného otce, ďábla (srov. 1Kor 10,20). Není však možné aby ti, kdo přijali Krista a stali se dětmi nebeského Otce, tvořili bratrství s těmi, kteří uctívají démony. „Není žádné společenství (bratrství) mezi Kristem a Beliálem“ (2Kor 6,15). Bůh všechny stvořil, ale pohané Ho neuctívají. Bůh chce všechny spasit, ale kdo nepřijme Spasitele Ježíše Krista, „nemá ani Otce“ (srov. 1J 2,23).

Vánoční výzva křesťanům a lidem dobré vůle, nejen v ČR

23.12. 2018

Podstatou Vánoc je, že se Bůh stal člověkem a narodil se jako bezbranné dítě v chudém Betlémě. Přišel, aby nás zachránil z otroctví hříchu, jehož ložisko je v nás, a také od ďábla, který je lhář a vrah. Máme Spasitele, a to je ta veliká radost! Nejde jen o dosažení dobra zde na zemi, On nám daruje věčný život v Božím království! Ti, kteří Ježíše přijali, stali se Božími dětmi. Pokud Mu zůstanou věrni, přejdou přes most smrti do věčné slávy. Připravil ji těm, kteří Ho milují a zachovávají Jeho přikázání (J 14,23).

Dnes si uvědomujeme více než kdy jindy, že potřebujeme Spasitele. Dříve byla celá Evropa a všechny sféry veřejného života proniknuty duchem křesťanství. Společnost se řídila spravedlivými zákony, založenými na Desateru. To už bohužel Lisabonská smlouva zrušila. Byly zavedeny antizákony, které prosazují nespravedlnost, amorálnost a vedou k sebezničení Evropy i lidstva. Lidskou silou není možné se před mimořádným tlakem ďábelské lstivosti a manipulace zachránit. Demoralizační a psychologické mechanismy vedou k narušení psychiky až k zotročení, ba dokonce k démonizaci člověka, přinášejí peklo na zemi a peklo po smrti. Jediná záchrana pro jedince i pro lidstvo je přijmout Spasitele. Nestačí, že už přišel, aby nás spasil, jak si to připomínáme o Vánocích. Každý, kdo chce být spasen, Ho musí vírou přijmout do svého života. Pak platí: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12) Pak také platí: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Ř 8,31)

Odpověď na článek: Chystá se Duka Halíka exkomunikovat?

13. 12. 2018

Citace z prohlášení T. Halíka: „Naše různé pohledy s panem kardinálem… nejde naštěstí o různosti v záležitostech víry…“

Toto tvrzení je nepravdivé; ve skutečnosti jde o zásadní různosti v otázkách víry a morálky! Halík na rozdíl od pana kardinála hlásá hereze, což dokazují Halíkovy vlastní spisy.

Příklad Halíkových herezí jen ohledně Kristova vzkříšení:

Vzkříšení Krista není žádný další ‚zázrak‘ z řady divů, na které si už čtenář Bible zvykl (T. Halík: Noc zpovědníka, 2006, str. 21n). Halík touto ironickou formulací popírá jakýkoli zázrak Bible a samozřejmě i ten největší zázrak – Kristovo vzkříšení.

Advent 2018, metanoia – ortodoxie

5. 12. 2018

Proč je církev v současné době v tak hluboké krizi? Velkou vinu na tom má aggiornamento Jana XXIII. a postkoncilní duch.

Co by proto v této době adventní, v době pokání, měli konat biskupové, kněží a řeholníci? Měli by se oddělit od duchovní otravy aggiornamenta i pokoncilního ducha, prosazujícího hereze, ničící podstatu křesťanství.

Aktuální obnova křestních slibů se vztahuje k těmto oblastem:

1. Současné hereze

V oblasti víry je třeba se rozejít s herezemi, které popírají nejzákladnější pravdy. Je třeba vytvořit takové podmínky, aby bylo možno hereze identifikovat a oddělit se od nich. Tím znovu jasně zazáří pravdy víry. Dále je třeba hlásat v plnosti a živě Boží slovo a vést Boží lid k obrácení a na cestu následování Krista!

Advent 2018, církev nemá papeže!

3.12.2018

Katolická církev nemá papeže. Je stav sede vacante. Dle Písma i dle církevní nauky heretika nesmí nikdo poslouchat, protože je vyloučen z Kristovy církve.

Dne 28. 11. 2018 Vatikán pod vedením pseudopapeže Bergoglia vydal do médií prohlášení: „Stojíme plně za migračním paktem OSN“ (Globální kompakt).

Vatikán na tomto genocidním paktu spolupracoval dokonce 20 body. Realitu, že Globální kompakt má umožnit neomezený přísun migrantů, Vatikán lživě nazval „ideologicky zkresleným prezentováním a lží“. Co je tedy pravda? V parlamentu EU vystoupil den před tím, 27. 11. 2018, europoslanec Marcel de Graaf s naléhavým varováním a výzvou, aby žádná země Globální pakt OSN nepřijala. Upozornil, že v zemích, které podepíší Globální pakt o migraci v Marrákeši (10.-11. 12. 2018), bude podle odstavce 8 jakákoliv oprávněná kritika migrace trestně stíhána pokutami a vězením. Ke každodenním zločinům migrantů, ať jde o znásilňování, vraždy, rabování či jiné násilí, se bude muset už jen bezmocně mlčet. V závislosti na 8. bodu budou všechny politické strany, které brání národ proti migraci, potlačeny a opoziční média zrušena.

Pseudo-papež likviduje kontemplativní kláštery

 17. 11. 2018

Veřejný heretik František Bergoglio vydal k likvidaci kontemplativních klášterů dva dokumenty, jeden ze dne 29. 6. 2016 a druhý z 1. 4. 2018. Samozřejmě vše obalil zbožnými frázemi a pozitivními pojmy. Zřejmě touto církevní globalizací sleduje realizaci svého výroku o přijímání islamistů do každého kláštera a tak postupný přechod z klášterů na muslimské mešity.

Užitečnost kontemplativních klášterů v církvi lze přirovnat k funkci srdce v lidském organismu. Bergoglio se rozhodl vrazit nůž Tajemnému Tělu církve přímo do srdce.

Proces likvidace pravdivé duchovnosti skrze tzv. aggiornamento byl započat už II. Vatikánským koncilem. Nejbolestivěji se odrazil právě na ženských klášterech. O tom svědčí i bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, kard. Ratzinger, v knize Rozhovory s Messorim. Uvedl otřesnou statistiku z Quebecku: „Ještě na počátku 60. let byl Quebeck oblastí s největším počtem řeholnic. Mezi rokem 1961-81 (pozn. po II. Vaticanu) klesl počet řeholnic z 46933 na 26294.

Patriarchát BKP a premiér A. Babiš

17.11.2018

Tento týden vypukla plánovaná kampaň proti premiéru Babišovi. Co k tomu? Ježíš říká: „Kdo z vás je bez viny, ať hodí první kamenem.“ (J 8,7) Navíc nepřátelé premiéra podle zneužili zdravotní tragedii jeho syna.

Patriarchátu kromě duchovní reformy církve leží na srdci také budoucnost českého národa, a proto se za něj modlíme. Modlíme se i za ty, kterým byla svěřena vláda, jak za prezidenta, tak za premiéra, a to za každého z nich jeden desátek růžence už více než rok denně. Co se týče našeho národa, kromě proseb v každé liturgii se každý třetí týden denně modlíváme za duchovní vzkříšení českého národa tzv. prorockou modlitbu inspirovanou 37. kapitolou proroka Ezechiela. Tato modlitba úpěnlivých proseb a víry trvá více než hodinu.

Budou homo-manželství? I ty rozhodneš!

17.11.2018

V parlamentu dne 14. 11. 2018 proběhla diskuze a nyní se čeká na další už s hlasováním o zákonu o homo-manželstvích. Podle svědectví angažovaných křesťanů je po přípravné diskuzi „pro“ a „proti“ asi půl na půl. To je však tragédie! Navíc je realitou, že homolobby obsadila celý balkon parlamentu. Najatí aktivisti tleskáním a hlučnými projevy manipulovali výsledek diskuze. Před parlamentem stál jeden horlivý křesťan s transparentem „Chraňte tradiční rodiny. Děti nejsou rukojmí!“. Někteří poslanci na to reagovali velmi pozitivně, ale zároveň se ptali, kde jsou ostatní, proč je sám. On odpověděl, že ostatní se modlí. Je třeba se modlit, ale také je třeba přijít a modlit se přímo před parlamentem a dát se slyšet na jeho balkónu. Jde o mimořádně vážnou věc! Týká se každého současného i budoucího otce a matky a každého českého dítěte.

Biskupská synoda a list apoštola Petra

31. 10. 2018

František Bergoglio, přestože je heretik, na němž spočívá anathema, a propagátor sodomie, se vehementně prezentuje jako platný nástupce apoštola Petra. To, že nemá Ducha Kristova, ale ducha antikrista, dokazuje svou linií cílevědomého vtělování sodomie do církve a neústupným prosazováním islamizace. Posledním jeho průlomem bylo, že si pečlivě vybral delegáty na biskupskou synodu, aby tak, zatím napůl skrytě, prosadil legalizaci sodomie v církvi.

Biskup z Kamerunu byl šokován, co to vlastně biskupská synoda řeší a vyjádřil otevřené obavy, že když se vrátí s takovým výsledkem domů, 99,9 % jeho diecéze mu bude tlouct na dveře s výhružnou otázkou, co má schválení LGBT na synodě znamenat!?

V postsynodální atmosféře Bergoglio a spolek církevních sodomitů vytvářejí dojem, že se vůbec o homosexualitě nehovořilo. Kard. Marx, který otevřeně prosazuje sňatky homosexuálů v chrámech, do médií bez zardění tvrdí, že o LGBT vůbec nešlo, že to byla synoda pouze o mládeži. Podobný dojem vytváří i biskup Holub: „Schválili jsme dokument o mládeži… Díky Bohu a papeži Františkovi! Jsem nadšen!“ Proč takové nadšení?

Biskupská synoda a LGBTQ

30.10.2018

Citace ze Závěrečného dokumentu: Církev obnovuje svůj závazek vystupovat proti veškeré diskriminaci a násilí na sexuálním základě.“

Komentář: Místo toho, aby synoda vystoupila a přiměla Františka k rezignaci za krytí násilí na sexuálním základě, dělá pravý opak a závěrečným dokumentem legalizuje sodomii!

Synoda byla povinna obnovit závazek jít cestou pokání a zachovávání Božích přikázání. Stanovila si však specifický závazek vystupovat proti veškeré diskriminaci na sexuálním základě. Františkova církev teď bude vystupovat proti homofobům, to znamená těm, kteří budou bránit Boží přikázání!

Citace: „… (synoda) považuje za příliš zjednodušující určovat identitu osob pouze na základě jejich ‚sexuální orientace‘.“

Biskupská synoda vyhrotila schizma – jaké je řešení?

29.10.2018

Závěrečným dokumentem biskupské synody v Římě, vyhlášeným 27. 10. 2018, došlo v církvi k legalizaci sodomie, před níž Písmo svaté varuje trestem věčného ohně (2Pt 2,6). Tím vyvrcholila vnitřní schizma v katolické církvi. Odpadlická hierarchie zúčastněná na synodě tak zakotvila do dokumentu veřejnou vzpouru proti Bohu a Jeho přikázáním. Hlavním iniciátorem vzpoury je pseudopapež František Bergoglio, který okupuje úřad nezákonně, chrání a dosazuje na nejvyšší místa sexuální zvrhlíky.

Odvážný arcib. Viganò pseudopapeže vyzval k rezignaci i s homosexuální sítí biskupů a kardinálů, aby mohl být započat proces obnovy církve. Bergoglio na to odpověděl tím, že prostřednictvím synody oficiálně schválil sodomii.

Bergoglio a sodomité na nejvyšších místech v církvi vyhrotili schizma a vyvstala otázka: Jaké je nyní pro církev východisko?

František dešifroval démony aggiornamenta II.Vaticana

14. 10. 2018

František v kázání dne 12. 10. 2018 dešifroval aggiornamento, tedy ducha světa v církvi, přicházejícího se zdvořilými démony, nebezpečnějšími než zjevná posedlost.

Citace z Františkova kázání: „Někdy se může zdát, že boj mezi dobrem a zlem je velice abstraktní, ale je to opravdový boj, který je veden mezi Bohem a starým hadem, mezi Ježíšem a ďáblem. A tento boj probíhá v nás. Každý z nás je v boji. Možná aniž si to uvědomujeme, ale jsme v boji… Podstatou démona je ničení a je nebezpečné počínat si jako děti, které si cumlají prst a myslí si, že to tak není a že jde o výmysly kněží... Jsme křesťané, katolíci, chodíme na mši, modlíme se… Ano, máme svoje chyby a prohřešky, ale zdá se nám, že všechno je v pořádku. On [démon] je zdvořilý: jde, dívá se, hledá pěknou partičku, zaklepe na dveře – ‚Smím vstoupit?‘ Zvoní na zvonek. Tito zdvořilí démoni jsou horší než ti první (projevující se zjevnou posedlostí), protože si nevšimneš, že je máš doma. A to je ten světský duch, duch tohoto světa… Nezpůsobí rozruch, prezentuje se přátelsky, přesvědčuje: ‚To nic není… potud je to ještě dobré‘ – a přivede tě na cestu průměrnosti, učiní tě vlažným na cestě zesvětštěníDuch tohoto světa přichází se zdvořilými démony… s tebou je démon u stolu, žije a bydlí s tebou, je docela normální, ale ponouká tě a ovládá duchem zesvětštění. … Co se děje v mém srdci? Proč jsem tak průměrný? Proč jsem tak vlažný? Kolik těchto ‚zdvořilých‘ bydlí v domě, aniž by platili nájem?“

Biskupská synoda, „Moudrost času“ je abdikace Františka

14. 10. 2018

Na biskupské synodě má být 23. 10. 2018 zahájen globální projekt „Moudrost času“. Bylo by na místě, aby pod tímto názvem bylo prosazeno odstoupení Bergoglia a započetí obrodného procesu církve, iniciovaného arcib. Viganem.

František zákulisně usiluje o legalizaci homosexualismu v církvi a tvrdí, že moudrostí času je prý „zdravá utopie“. Církev ale dnes potřebuje vycházet z reality, a ne z Begogliovy utopie!

Pseudopapež místo ochrany víry a mravů, což je prvořadou povinností papeže, koná pravý opak. V Amoris laetitia popřel existenci objektivních morálních norem a svými projekty už uvádí morální rozklad do praxe. Jak? Rafinovaně! Synoda má generální sekretariát, do něhož dosadil své lidi, aby prosazovali legalizaci homosexualismu!

Strategie „papeže“ Františka, jak odstranit svědky a svědectví

10. 10. 2018

Je už známou věcí, že bývalý papežský nuncius v USA, arcibiskup Viganò, odvážně ukázal na zločiny homosexuální mafie v církvi a postavil se za obrodný proces. Má započít Františkovou rezignací z úřadu. Reakcí Františka však nebylo pokání. Ve svých kázáních v domě sv. Marty začal skrytý útok na arcib. Vigana. Momentálně změnil strategii a pronáší už ryze evangelizační a hluboce duchovní kázání, jako by byl největším charismatikem. Například klade otázku: „Jsem zamilován do Pána?… Anebo svoje křesťanství prožívám jen děláním toho či tamtoho?“ Všichni obdivem téměř oněmí. On si ale tyto myšlenky vyčte z charismatických autorů, a navíc má osobní zkušenost z náboženského probuzení v Argentině před 40 lety. Pastoři tehdy vyháněli démony, lidé byli uzdravováni… Je možné, že František, aby oslnil, začne po vzoru argentinských pastorů vyhánět démony a modlit se za nemocné. Jenže i kdyby František a jiní propagátoři homosexualismu dělali zázraky, platil by o nich Ježíšův výrok: „Nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne pachatelé nepravosti.“ (Mt 7,22-23)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“

1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)