Exodus z Babylónu

Lvov, Ukrajina, 15.6.2011

 

Beatifikací Jana Pavla II. dne 1.5.2011 Benedikt XVI. oficiálně přijal do církve ducha Assisi – ducha antikrista, a tím z jejího nitra vyhnal Ducha svatého. V důsledku toho Bůh odňal od odpadlické církve ustavičnou oběť – liturgii (srov. Dan 12,11; Mt 24,15). Všichni biskupové a kněží, kteří připomínáním jména Benedikta XVI. v liturgii tvoří jednotu s jeho apostazí, slouží liturgii neplatně!

Co má kněz v této situaci konat?

1) Nejprve si musí v duchu pravdivého pokání přiznat svou vlastní vinu (Sk 2,38) i to, že na něm spočívá Boží anathema (Gal 1,8-9), protože vytvořil jednotu s duchem Assisi – duchem antikrista.

Pastýřský list na svátek Seslání Svatého Ducha

Lvov, 12.6.2011

 

Drazí kněží a věřící UPHKC a UHKC,

předtím než Ježíš vstoupil do nebe, řekl apoštolům: „Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ (Lk 24,49) a rovněž jim řekl: „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete Mými svědky v Jeruzalémě, Judsku, Samařsku až na konec země.“ (Sk 1,8) Prostí galilejští rybáři, které Ježíš povolal za své učedníky, byli slabí a chybující lidé, stejně jako i my. Ve chvíli zkoušky zklamali. Petr zapřel a ostatní apoštolé, kromě Jana, neměli odvahu se postavit pod Kristův kříž vedle Ježíšovy Matky. Když třetí den Kristus vstal z mrtvých, těžce přijímali i tuto realitu. Apoštol Tomáš zůstal v nevěře dokonce celý týden. 40-tý den po svém vzkříšení Ježíš vstupuje do nebe a apoštolům slibuje, že na ně sestoupí Duch svatý a že pak se stanou Jeho svědky – mučedníky (martyres).

Ex-papež se setkal se zednáři B’nai B’rith

Ex-papež Benedikt XVI. se 12. května 2011 setkal s čelními představiteli židovské zednářské lóže B’nai B’rith International, která byla založena v New Yorku v roce 1843. Zednáři, kteří se setkali s ex-papežem, nebyli žádní začátečníci. Většina představitelů této zednářské organizace absolvovala vrcholné zasvěcení velkému Architektu – satanu, to je 33. zasvěcení.

Ex-papež jim ve své promluvě řekl: „Je mnoho způsobů, jakými mohou židé (zednáři) a křesťané spolupracovat pro lepší svět v souladu s Boží vůlí a pro dobro lidstva… Ale jednou z nejdůležitějších věcí je společné svědectví o hluboce zakořeněné víře.“ Ex-papež si je dobře vědom, ke komu mluví a komu jeho hosté slouží.

Vina ex-papeže Benedikta XVI.

Benedikt XVI. se od 1.5.2011 vyloučil z církve a je apostatou. Každý katolík se od něj musí nyní oddělit, neboť je nemožné podřizovat se systému ducha Assisi – ducha antikrista, kterého vyvýšil na oltář církve. Tímto na celou církev uvrhl Boží prokletí a odňal od ní ustavičnou oběť.

Vina Benedikta XVI.:

a)      Jako prefekt Kongregace pro nauku víry netrestal hereze ani heretiky.

b)      Věděl o pedofilii kněžstva a netrestal pedofily. Tím dovolil masové rozšířené pedofilie v řadách kněžstva. Omlouvat se pak za pedofilní skandály v Americe, Austrálii či Irsku je pokrytectvím.

Vláde Slovenskej republiky

Ľvov 10. 5. 2011

 

V televíznych novinách dňa 8. 5. 2011 bola uverejnená správa, že vládnuca strana SaS chce na rokovaní vlády (11. 5. 2011) predstaviť návrh na zriadenie Výboru pre sexuálne menšiny pri Rade pre ľudské práva. Podľa mienky Jozefa Mihála by táto rada mala údajne chrániť tzv. práva sexuálnych menšín. V skutočnosti nejde o ochranu práv homosexuálov (LGBT ľudí), ale o drastické pozbavenie drvivej väčšiny obyvateľov Slovenska, obzvlášť rodičov, základných ľudských práv. Tieto snahy sú následkom toho, že vládnucej strane sa nepodarilo presadiť tzv. homosexuálne manželstvá.

Boží a lidská autorita v církvi

1. května 2011 byl beatifikován a tak vyvýšen na oltář církve duch Assisi – duch antikrista. Od tohoto dne dopadla Boží anathema nejen na papeže Benedikta, ale i na celou církev. Ptáme se:

Jakou autoritu má nyní v církvi papež-apostata Benedikt a s ním sjednocená apostatická hierarchie?

Odpověď: Žádný věřící, pokud chce být spasen, nesmí už ani papeže-apostatu ani s ním sjednocenou hierarchii poslouchat. Duch svatý nedává Boží autoritu heretikům, kteří přijali ducha Assisi – ducha antikrista, ani skrze ně nepůsobí!

Neomylnost papeže

Lvov, 4.5.2011

 

První vatikánský koncil formuloval dogma o neomylnosti papeže. Formulace obsahovala vyjádření, že papež je neomylný ve věcech víry a mravů, když vystupuje ex cathedra. To znamená tehdy, když vyhlašuje určitou pravdu, jasně ji formuluje a zároveň se dovolává Boží autority. Všichni katolíci jsou pak takto vyhlášenou pravdou vázáni ve svědomí před Bohem. Dogma o neomylnosti papeže nezaručuje, že papež se v soukromém životě a v soukromých teologických pohledech nemůže mýlit. Také to neznamená, že on sám nemůže upadnout do hereze anebo apostaze. Pokud upadne do apostaze a nechce se od ní oddělit, není už papežem, protože je na něm Boží anathema. Benedikt XVI. a s ním sjednocená apostatická hierarchie zastávají herezi synkretismu (viz Assisi) a chtějí, aby tato hereze byla všemi považována za učení církve.

Vyjděte z Babylónu do Jeruzaléma!

Lvov, 4.5.2011

 

Beatifikace apostaty znamenala vyvýšení na oltář katolické církve ducha Assisi – ducha antikrista. V církvi tak převzal vládu duch apostaze, který popírá základní pravdy evangelia. Od 1.5.2011 zevnější katolická struktura už nereprezentuje církev Kristovu. Nastal odpad celé katolické církve. Katolík, který chce být dnes spasen, se musí nutně oddělit od apostatického papeže i od apostatické struktury s duchem smrti (tzn. od hierarchie, heretických teologů a kněží). Tato struktura toleruje a privileguje nejtěžší zločiny proti víře a morálce, všechny současné hereze, homosexualitu, pedofilii…

Vyhlášení exkomunikace polských a irských biskupů (19.11.2009)

V katolické církvi probíhá mimořádně velká krize. Místo procesu obnovy skrze pravdivé biblické pokání pokračuje proces sebedestrukce. Plná zodpovědnost za tento stav dopadá na církevní hierarchii. Náš synod Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve se proto dne 15.3. a 15.9.2009 obrátil na všechny biskupy katolické církve, aby do 25.12.2009 veřejně vyznali svou víru a zároveň se zřekli současných herezí. Veřejné zapření víry a zůstávání v jednotě s herezemi je spojeno s trestem exkomunikace latae sententiae (kan. 1364 §1 CIC), tedy s vyloučením z církve. Dle Božího zákonu, na každého, kdo zapřel víru, dopadá trest Boží anathemy – Božího prokletí.

Zveřejnění anathemy na kardinály katolické církve

Svatý otec

Benedikt XVI.

Città del Vaticano

Níže jmenovaní kardinálové byli už v měsíci březnu 2009 spolu s ostatními katolickými biskupy vyzváni, aby do 14.9. 2009, svátku povýšení svatého Kříže, vyznali pravou víru a zřekli se současných herezí! Podruhé byli vyzváni dne 25.8. 2009. Svou víru zapřeli, Krista zradili, od současných herezí a ducha apostaze se neoddělili. Tímto sami na sebe uvrhli Boží anathemu (Gal 1,8-9) a rovněž církevní trest exkomunikace latae sententiae za herezi dle CIC kan. 1364 §1.

My tímto oznámením pouze zveřejňujeme bolestnou realitu před celou církví. Od dnešního dne, tj. 15.9. 2009 jsou níže jmenovaní kardinálové vyloučeni z katolické církve. Úřad už okupují nezákonně. Dekrety jimi vydané budou už neplatné. Rovněž jsou neplatné svátosti, které udílejí, kromě křtu. Pokud nebudou konat pokání ze své zrady, budou věčně zavrženi!

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“

1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)