Gender v postní době 2019

14.3.2019

Vážení biskupové, kněží a věřící,

je postní doba a její podstatou je pokání. Ježíš jasně říká, a to platí pro každého: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ A to je velmi vážná věc!

Dnes se rozhoduje nejen o bytí a nebytí křesťanství, ale i českého národa. Vážným hříchem je, pokud neděláme to, co dělat máme. Ježíš při posledním soudu říká tvrdé slovo: „a půjdou ti do věčného ohně“. Za co? „Co jste neučinili jednomu z mých nejmenších, ani Mně jste neučinili.“

Heretici a apostati Německa

17.3.2019

Na shromáždění německých biskupů ve dnech 11.-14. března v Lingenu byly předloženy návrhy na přijetí antikoncepce, pohlavního soužití mimo manželství, homosexuálních vztahů a teorie gender. Je zcela evidentní, že jde o absolutní rozpor s dosavadní naukou církve. Němečtí biskupové neberou v potaz realitu smrti ani Božího soudu a věčnosti. Cynicky ruší Boží zákon a přikázání, která jsou cestou ke spáse. Platí o nich Ježíšovo: „Neznám vás, odejděte ode mne pachatelé nepravosti! Tam bude pláč a skřípění zubů.(Lk 13,27-28)

Schvalování hříchu bude probíhat v sérii setkání biskupů, která dostala název „synodní cesta“ (pozn. do pekla). Prezentoval to předseda německé biskupské konference kard. Reinhard Marx když uvedl, že většina biskupů požaduje změnu sexuální morálky a dodal: „… Věci už tak dále nemohou pokračovat…“

Komentář: Opravdu, věci už tak dále nemohou pokračovat, protože to, co biskupové požadují, není křesťanské, ale přímo démonské.

Výzva biskupu Schneiderovi

18. 3. 2019

Vážený pane biskupe,

veřejně jste upozornil na heretickou formulaci v prohlášení podepsaném Františkem v Abu Dhabi. Pravdivě jste vyjádřil, že věta o moudré Boží vůli a různosti náboženství „vyvolává rozpory a heretické interpretace“.

František a hereze v Abu Dhabi

16. 3. 2019

Prohlášení podepsané Františkem v Abu Dhabi obsahovalo: „Pluralismus a různost náboženství, barev, pohlaví, ras a jazyků je moudrá Boží vůle, s jakou stvořil lidské bytosti“.

1. Tímto vyjádřením František tvrdí, že moudrá Boží vůle je pluralismus pohlaví, což je v dnešní době chápáno ne pouze tak, že Bůh stvořil muže a ženu, ale bezpočet genderů. Toto dvojznačné vyjadřování dává plný prostor pro herezi a zároveň legalizuje genderovou ideologii. To je hrubý zločin proti Bohu a lidstvu!

2. Moudrá Boží vůle neustanovila žádný pluralismus náboženství. Bůh pohanství, démony, zlo, války a zločiny pouze dopouští, ale nakonec přijde spravedlivý Boží soud a pro mnohé věčné zavržení. A toto Bůh nechce, ale respektuje svobodnou lidskou vůli. Boží vůle je, aby se všichni obrátili a vírou v Ježíše Krista byli spaseni.

Politikům a poslancům ohledně genderu

13.3.2019

Vážení představitelé politického života,

vážení poslanci,

tyto dny, v polovině března, Poslanecká sněmovna řeší zavedení zákona na změnu pohlaví pro děti od 12 let. Argumentuje se tím, že na Maltě je to už dovoleno. Odvolávat se na Maltu je podobné jako tvrdit: tamti už spáchali sebevraždu, musíme proto i my.

Co říci ke změně pohlaví, ať s operací či bez ní? Rozdíl je asi takový jako použít k sebevraždě buď prudký jed, anebo způsobit smrt postupně, po slabších dávkách jedu.

Dnešní mladá generace je vystavena mimořádnému manipulačnímu tlaku, takže takzvané rozhodování 12letých dětí, nemá se svobodou nic společného. To přece každý ví, nehrajme si na slepou bábu.

Anathema na metropolitu B. Gudziaka

11.3. 2019

Byzantský katolický patriarchát dne 11. 3. 2019 v autoritě prorocké a apoštolské vyhlásil anathemu – vyloučení z církve – na Borise Gudziaka. František ho dne 18. 2. 2019 ustanovil za metropolitu do Filadelfie v USA.

B. Gudziak nejen jako prezident UKU ve Lvově (Ukrajina) prosazoval amorální gender, který je vzpourou proti Bohu a Božímu zákonu. Dotyčný okupuje církevní úřad nezákonně. Pokud odmítá pokání a v tomto stavu zemře, bude jako kacíř věčně zavržen.

František – heretik, rouhač, či snad satanista?

23. 2. 2019

Na celosvětovém setkání s mládeží v Panamě Bergoglio schválil hrubé rouhání! Bylo ohavně zesměšněno tajemství Vtělení Božího Slova. Před Františkem na scéně představuje Pannu Marii černošská herečka. Je oblečena v bílých džínsech, ve volné halence a má rozcuchané vlasy. Nečistými gesty, výkřiky a pohyby, vpouští do diváků nečistého ducha. Je to hrozná urážka Matky našeho Spasitele! Je to do nebe volající rouhání!

Františkův podvod na summitu 21.-24. 2. 2019

26. 2. 2019

Arcibiskup Carlo Maria Viganò veřejně odmaskoval homosexuální síť na nejvyšších místech v církvi a Františka obvinil z jejího krytí. Vyjádřil nutnost jeho rezignace a spolu s ním všech, kteří do homosexuální sítě patří nebo ji kryjí. Biskupové USA svolali synod a s podporou laického hnutí chtěli udělat konkrétní kroky k očistě církve. František jim to zakázal. Prý k tomu poslouží až únorové setkání biskupů ve Vatikánu.

Františkův summit ve Vatikánu

25. 2. 2019

František na summitu neřešil podstatu problému, a to likvidaci zločinné homosexuální sítě v církvi. A právě ta má na svědomí zneužívání dětí i seminaristů! Místo toho byla všem účastníkům setkání rozdána oficiální dokumentace OSN o tzv. násilí na dětech. O této organizaci je dnes již známo, že je ideologickým a legislativním fundamentem k zavádění jednak celosvětové demoralizace dětí, a jednak kradení dětí rodičům sociálními službami!

Odpověď kard. Müllerovi na „Manifest víry“

11. 2. 2019

Vážený pane kardinále,

ve svém Manifestu jste citoval Katechismus katolické církve (KKC). Katechismus zakazuje podávat eucharistii rozvedeným, žijícím v druhém manželství (1457). Nedovoluje přijmout svátost kněžství ženám (1577). Člověk, který odmítá pokání až do smrti, bude věčně zavržen (1035)…

Prorodinná politika

Praha, 16. 2. 2019

Poslancům Verchovné rady Ukrajiny

Poslancům Státní dumy Ruské federace

Vážení političtí představitelé Ukrajiny a Ruska,

probíhá skrytý, psychologický boj prosazováním zločinného zákonodárství! Jde o skrytou válku s cílem sebezničení vlastního národa. Jeho podstatou je gender ideologie, spojená s kradením dětí.

Rada Evropy dnes vnucuje Ukrajině i Rusku Istanbulskou úmluvu. Zločiny gender demoralizace a masového kradení dětí jsou zde kryty pozitivními pojmy. Páchají je sociální služby pod dozorem nadnárodního GREVIA. Jde o bestiální zločiny proti lidskosti.

Když je válka, lidé, a hlavně děti, mají strach. Istanbulská úmluva je horší hrozbou! Pod gestapem GREVIA se ocitá každá rodina! Rodiny jsou vystaveny strašnému psychickému stresu a strachu. Vytváří se každodenní hrozivá atmosféra, že se dítě nemusí vrátit ze školy či už nebude ve školce, když si pro ně rodiče přijdou.

Nesesmilníš – Písmo a Tradice

19. 2. 2019

Současná genderová ideologie, spojená s prosazováním tzv. LGBTQ, diametrálně protiřečí Duchu a liteře Písma i Tradici. Omlouvání tohoto hříchu v Katechismu 2358-59 i Františkovo líbání nohou transgenderům vede k masovému šíření zvrácenosti.

František a duch II. Vatikána

14.2.2019

František na palubě letadla během cesty z Arabských emirátů prohlásil, že vše, co koná, je v plné shodě s II. vatikánským koncilem (2VK). Řekl, že se od něho neodchýlil ani o milimetr. Pokud mluví v tomto případě pravdu, pak vše, co činí, je viditelným plodem 2VK.

Františkovy kanonizace jsou neplatné

13.2.2019

II. vatikánský koncil byl heretický. Jeho osnovatel, Jan XXIII. – Angelo Roncalli – není světec, ale modernista a heretik. Proto také byl v roce 1911 zařazen na index.

Rovněž Pavel VI. – Giovanni Montini – není svatý, ale stáhl na sebe anathemu především za to, že podepsal dokumenty koncilu obsahující hereze.

Jestliže papež Honorius I. byl za herezi monotheletismu posmrtně vyloučen z církve jako heretik, daleko víc to platí o Janu XXIII. a Pavlu VI.

Kanonizace těchto dvou modernistických papežů je do nebe volající výsměch a rouhání, které má na svědomí panheretik František.

Šokuje program ve Vatikánu ve dnech 21.-24. 2.

20.2.2019

František předem určil, že reakcí na hrozné zneužívání nebude soudní tribunál a stanovení trestů pro viníky, ale prý:

1) zneužívání bude pokračovat,

2) církevní zločinci trestáni nebudou,

3) bude jen stanoven všeobecný návod, jak paralyzovat oběti ve všech zemích.

Toto je zločinný program k sebevraždě církve!

Hlavním náčelníkem loupežnického summitu je heretik a apostata František, nezákonně okupující papežský úřad.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“

Gal 5,17-18 (19. 5 – 2. 6. 2019)