List poslancom SR proti uzákoneniu pedofílie

Vážení poslanci,

na začiatku Biblie čítame, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu. Tým, že bol človek stvorený na Boží obraz, bolo ľudské pokolenie obdarené skutočne veľkou dôstojnosťou. Táto dôstojnosť je jedným zo znakov, ktoré človeka robia odlišným a vyšším než zvieratá. Biblia ďalej popisuje to, že človek túto dôstojnosť hriechom stratil. Boh však nenechal človeka bez pomoci. Poslal svojho Syna, Ježiša Krista, aby sa človek vierou a pokáním mohol vrátiť k pôvodnému obrazu, na ktorý bol stvorený.

Dnes sme ale svedkami toho, že človek sa čoraz viac zrieka tejto dôstojnosti a pohŕda obrazom, na ktorý bol stvorený, stále viac si osvojuje správanie, ktoré patrí skôr do ríše zvierat, ba niekedy ani tam. Posledným prejavom straty nielen ľudskej dôstojnosti, ale aj zdravého rozumu sú články denníka Sme presadzujúce pedofíliu. Je to bezostyšný pokus o demontáž základnej morálky, ktorý nemá v dejinách Slovenska prirovnanie ani obdobu.

Zhoubný nádor německé teologie v církvi

13. 7. 2019

Jaké ovoce nese německá teologie? Nese ovoce smrti.

Současní němečtí biskupové a teologové, až na čestné výjimky, jsou heretici a apostati. Předseda biskupské konference kard. Marx a rovněž kard. Kasper prosazují přechod církve na New Age. Propagují sodomii i program Amazonské synody spojené s přijímáním pohanského satanismu k tzv. oživení církve a liturgie. Tvoří v tom jednotu s pseudopapežem Františkem. Navíc většina německých biskupů prosazuje islamizaci Evropy. Tito němečtí falešní proroci jsou největším vředem na těle katolické církve. Nejsou už ani katolíci, ani křesťané. Všichni jsou dle Gal 1,8 vyloučeni z Tajemného Těla Kristova, a pokud nebudou konat pokání, skončí ve věčném zavržení. Duchovní jed vychází z Německa už několik desetiletí a přináší ovoce smrti.

Dopis Spoločnosti sv. Bazila Veľkého (SBM) slovenským poslancům ohledně propagace pedofilie v denníku SME

11.7. 2019

Vážený pán poslanec,

Vážená pani poslankyňa,

denník SME nedávno vo svojich článkoch propagoval pedofíliu, najmä z pozície učiteľskej profesie.

Upozorňujeme, že pedofília je sexuálna úchylka a ohavný zločin proti deťom i proti Bohu! Navyše trestný zákon pedofíliu v § 201 kvalifikuje ako sexuálne zneužívanie. Preto je neakceptovateľné, ak ju niekto verejne podporuje a pozitívne propaguje. Jej výsledkom je narušená psychika i morálka dieťaťa. Dá sa však liečiť. (Porov. Mk 1, 15; Jn 8, 34-36)

Vážený pán poslanec,

Vážená pani poslankyňa,

nakoľko sa na Slovensku začína hovoriť o akceptovaní pedofílie, čím deťom hrozí ich devastácia, naliehavo vás žiadame:

VARUJTE NÁROD PRED ŠÍRENÍM TOHTO ZLOČINU A POSTAVTE SA ZA OCHRANU DETÍ!

Amazonie, hrob ortodoxie

11. 7. 2019

24.–26. června 2019 skrytě proběhlo přípravné setkání na Synodu o Amazonii. Mezi hlavními aktéry jsou kardinálové Hummes, Barreto, Kasper, Baldisseri…

V roce 1986 Jan Pavel II. v Assisi otevřel dveře církve pohanství. Zrealizoval dokument II. Vaticana o úctě k pohanům – de facto o úctě k démonům, kterým pohané přinášejí oběti. Arciheretik Bergoglio zneužívá papežství a prosazuje do liturgie pohanského ducha zaváděním animistických prvků. Místo přinášení obětí Bohu tak bude skrytě uctíván ďábel a pohanští démoni.

Návrh pravověrného papeže od BKP

8. 7. 2019

1) Koho navrhujeme a proč?

2) Diagnóza současného stavu církve

3) Co je Byzantský katolický patriarchát (BKP)?

Jan Hus kontra klerikalismus

6. 7. 2019

Vážení biskupové a kněží Česka,

tyto dny si připomínáme památku našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje a zároveň i mučednickou smrt kněze Jana Husa. V této souvislosti klademe otázku: Co je klerikalismus?

Je to zneužití Boží autority proti Bohu, evangeliu a církvi.

Kdo jsou klerikálové?

Církevní kariéristé, kteří uzurpovali církevní úřad a zneužívají ho k svým egoistickým a kariéristickým zájmům.

František a duch ekologie New Age

24. 6. 2019

Dne 17. 6. 2019 byl zveřejněn znepokojující dokument Instrumentum Laboris pro synodu o Amazonii. Elaborát má tři části.

  1. část má název: Hlas Amazonie

S odsouzením kolonialismu je zde odsouzena i apoštolská práce misionářů, jejich oběti a mučednictví. Heretický a gnostický text zásadně protiřečí katolické víře. Člověk je chápán jako integrální součást přírody. To je hereze panteismu. Stvoření je nazýváno „Matka Země“. Tento termín běžně používá New Age. Animismus, který přináší oběti démonům, je zde vychvalován jako autentická duchovní hodnota. Měl by se prý jako takový stát novou řečí církve. Písmo však výrazně varuje: „Co pohané obětují, neobětují Bohu, ale démonům.“ (1Kor 10,20)

Rezignace Františka a jeho falešný prorok Schneider

22. 6. 2019

Světící biskup Schneider napsal 20. března 2019 pojednání pod názvem „K otázce heretického papeže“. Vychází z absurdního předpokladu, že heretický papež nemůže být v žádném případě zbaven úřadu. Dokonce tvrdí, že i kdyby se dopustil největších herezí a nejhorších morálních zvráceností, musí – podle něj – zůstat v úřadu. Tento Schneiderův názor je proti Písmu svatému, Gal 1,8-9, proti věroučné bule Pavla IV. i proti tvrzení mnohých světců. Ke své teorii používá manipulační přirovnání.

Anathema – ochrana evangelia a trest za hereze

20. 6. 2019

Co je dle Písma anathema? Je to vyloučení z Tajemného Těla Kristova – církve – za hlásání jiného evangelia (Gal 1,8-9). Jiné evangelium jsou hereze, které ničí podstatu spasitelné víry.

Pod termínem církev se myslí zevnější struktura, tedy církevní organizace, a zároveň i vnitřní organismus – Tajemné Tělo Kristovo.

Komentář k „Prohlášení pravdy…“ od kard. R. Burkeho, biskupa A. Schneidera…

18. 6. 2019

Je třeba autorům 40 bodů uznat odvahu k prohlášení pravdy a k ukázání na současné bludy a omyly. V prohlášení připomínají neměnné pravdy – dogmata – vztahující se k ochraně víry a Božích zákonů. Obojí je v současné době zpochybňováno, a to přímo z Vatikánu. Současný heretický, a tedy neplatný papež František systematicky boří fundamenty víry a morálky. Před ním už tento proces postupného duchovního zlomu započal II. vatikánský koncil. Jan Pavel II. v Assisi v roce 1986 následně realizoval herezi synkretismu obsaženou v Nostra aetate.

II. Vaticanum tím, že mlčel k herezím neomodernismu a vyhlásil synkretismus s pohanstvím, oficiálně otevřel dveře k vnitřnímu rozkladu pravověrného učení a morálky.

Výzva k pokání pro polské biskupy a kněze (+video)

4. 6. 2019

Vážení polští biskupové a kněží!

V Polsku byl natočen dokumentární film o sexuálním zneužívání uvnitř církve. Vyšla najevo i vina Jana Pavla II. na utajování těchto zločinů. Současná invaze homosexualismu a zneužívání uvnitř církve je ovocem herezí a synkretismu. Tak o tom svědčí Písmo. Citace z listu k Římanům (1,25-27).: „Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli… Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní… muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti.“ Zkráceně řečeno: Hereze + neopohanství = homosexualita

František změnil Otčenáš (+video)

9. 6. 2019
Ve svátek Seslání Ducha svatého

František stanovil změnu v modlitbě Otčenáš v prosbě: „neuveď nás do pokušení“. Tvrdil, že formulace je nepřesná a vzbuzuje dojem, že Bůh provokuje člověka hřešit. Je zajímavé, že něco takového nenapadlo ani apoštoly, ani mučedníky, ani svaté po celá staletí. Nikoho z nich nenapadlo si myslet, že Otčenáš zformuluje lépe než Pán Ježíš.

František touto pseudoredakcí Otčenáše prozrazuje, že vůbec nezná podstatu boje o spásu nesmrtelných duší. Je to boj s ložiskem zla, které je v nitru člověka, i s duchem zla – ďáblem.

Gender v postní době 2019

14.3.2019

Vážení biskupové, kněží a věřící,

je postní doba a její podstatou je pokání. Ježíš jasně říká, a to platí pro každého: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ A to je velmi vážná věc!

Dnes se rozhoduje nejen o bytí a nebytí křesťanství, ale i českého národa. Vážným hříchem je, pokud neděláme to, co dělat máme. Ježíš při posledním soudu říká tvrdé slovo: „a půjdou ti do věčného ohně“. Za co? „Co jste neučinili jednomu z mých nejmenších, ani Mně jste neučinili.“

Heretici a apostati Německa

17.3.2019

Na shromáždění německých biskupů ve dnech 11.-14. března v Lingenu byly předloženy návrhy na přijetí antikoncepce, pohlavního soužití mimo manželství, homosexuálních vztahů a teorie gender. Je zcela evidentní, že jde o absolutní rozpor s dosavadní naukou církve. Němečtí biskupové neberou v potaz realitu smrti ani Božího soudu a věčnosti. Cynicky ruší Boží zákon a přikázání, která jsou cestou ke spáse. Platí o nich Ježíšovo: „Neznám vás, odejděte ode mne pachatelé nepravosti! Tam bude pláč a skřípění zubů.(Lk 13,27-28)

Schvalování hříchu bude probíhat v sérii setkání biskupů, která dostala název „synodní cesta“ (pozn. do pekla). Prezentoval to předseda německé biskupské konference kard. Reinhard Marx když uvedl, že většina biskupů požaduje změnu sexuální morálky a dodal: „… Věci už tak dále nemohou pokračovat…“

Komentář: Opravdu, věci už tak dále nemohou pokračovat, protože to, co biskupové požadují, není křesťanské, ale přímo démonské.

Výzva biskupu Schneiderovi

18. 3. 2019

Vážený pane biskupe,

veřejně jste upozornil na heretickou formulaci v prohlášení podepsaném Františkem v Abu Dhabi. Pravdivě jste vyjádřil, že věta o moudré Boží vůli a různosti náboženství „vyvolává rozpory a heretické interpretace“.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“

1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)