Nesesmilníš – Písmo a Tradice

19. 2. 2019

Současná genderová ideologie, spojená s prosazováním tzv. LGBTQ, diametrálně protiřečí Duchu a liteře Písma i Tradici. Omlouvání tohoto hříchu v Katechismu 2358-59 i Františkovo líbání nohou transgenderům vede k masovému šíření zvrácenosti.

Františkovy kanonizace jsou neplatné

13.2.2019

II. vatikánský koncil byl heretický. Jeho osnovatel, Jan XXIII. – Angelo Roncalli – není světec, ale modernista a heretik. Proto také byl v roce 1911 zařazen na index.

Rovněž Pavel VI. – Giovanni Montini – není svatý, ale stáhl na sebe anathemu především za to, že podepsal dokumenty koncilu obsahující hereze.

Jestliže papež Honorius I. byl za herezi monotheletismu posmrtně vyloučen z církve jako heretik, daleko víc to platí o Janu XXIII. a Pavlu VI.

Kanonizace těchto dvou modernistických papežů je do nebe volající výsměch a rouhání, které má na svědomí panheretik František.

Šokuje program ve Vatikánu ve dnech 21.-24. 2.

20.2.2019

František předem určil, že reakcí na hrozné zneužívání nebude soudní tribunál a stanovení trestů pro viníky, ale prý:

1) zneužívání bude pokračovat,

2) církevní zločinci trestáni nebudou,

3) bude jen stanoven všeobecný návod, jak paralyzovat oběti ve všech zemích.

Toto je zločinný program k sebevraždě církve!

Hlavním náčelníkem loupežnického summitu je heretik a apostata František, nezákonně okupující papežský úřad.

Nazvat pravým jménem Františka a II. Vaticanum

12.2.2019

František je pravým jménem panheretik a co se týče II. Vaticana, jde o heretický koncil. Zapříčinil vykolejení z cesty pravdy a života na cestu lži a smrti. Ježíš říká: „Pravda vás vysvobodí“ (J 8,32) a dále: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)

Byzantský katolický patriarchát vyzývá, aby ve dnech 21.-24. února 2019 biskupové na synodě či ti mimo synodu si uvědomili, že František je heretik. Jako apostata okupuje nejvyšší úřad církve nezákonně.

František a Dignitatis Humanae

11.2.2019

Na II. vatikánském koncilu (2VK) bylo implicitně vyhlášeno a oficiálně schváleno jiné evangelium a byl přijat jiný duch.

Co je podstatou evangelia? Ježíš je jediný Spasitel! Všichni lidé zhřešili a zasloužili si věčné zavržení. Hříchem ztratil člověk důstojnost Božího dítěte a stal se otrokem zla a ďábla. Bůh ale ze své velké lásky dal svého Syna Ježíše Krista, který za nás zemřel na kříži. Kdo uvěří v Krista a přijme Ho za svého Spasitele, dostane odpuštění hříchů, obdrží v Kristu vysvobození a stane se Božím dítětem. Dědičný hřích však dále působí v duši a stahuje člověka zpět do otroctví. Proto svoboda Božích dětí musí být udržována zachováváním Božích přikázání. Největším z nich je láska k Bohu a k bližnímu.

František je panheretik

10.2.2019

Když František mluví o základních pravdách víry, záměrně používá nepřesné a dvojznačné pojmy. Tím otvírá dveře všem herezím. V časopisu La Repubblica pronesl:

Citace Františka: „Boží Syn se vtělil, aby vzbudil v duších lidí bratrský cit.“ 

Odpověď: V Credu vyznáváme, proč se vtělil Boží Syn: „… pro nás a pro naši spásu sestoupil z nebe a stal se člověkem.“ Nevtělil se proto, aby, jak říká František, vzbudil jakýsi bratrský cit!

František a duch II. Vatikána

14.2.2019

František na palubě letadla během cesty z Arabských emirátů prohlásil, že vše, co koná, je v plné shodě s II. vatikánským koncilem (2VK). Řekl, že se od něho neodchýlil ani o milimetr. Pokud mluví v tomto případě pravdu, pak vše, co činí, je viditelným plodem 2VK.

František vyhlašuje subjektivismus, odmítá objektivně platné morální normy i Boží přikázání. Vyhlašuje nové učení, nové evangelium, za které však dopadá trest vyloučení z Kristovy církve! (dle Gal 1,8-9) Tragédií je, že toto jiné evangelium implicitně vyhlásil i 2VK. V dokumentu Dignitatis Humanae (DH) je do centra postaven neobrácený člověk, který už nepotřebuje Boha ani pokání z hříchů ani Krista ke své záchraně a spáse. Zdůrazňuje se jen jakási lidská důstojnost, pochybné právo a nedefinovatelná svoboda, a to vše bez pokání.

Odpověď kard. Müllerovi na „Manifest víry“

11. 2. 2019

Vážený pane kardinále,

ve svém Manifestu jste citoval Katechismus katolické církve (KKC). Katechismus zakazuje podávat eucharistii rozvedeným, žijícím v druhém manželství (1457). Nedovoluje přijmout svátost kněžství ženám (1577). Člověk, který odmítá pokání až do smrti, bude věčně zavržen (1035)…

S Vaším Manifestem i s Vašimi citáty z Katechismu, který je v církvi od roku 1992, musí upřímný katolík souhlasit. Realita je ale taková, že na všech katolických školách se učí hereze synkretismu s pohanstvím a modernismus historicko-kritické metody, postavené na ateistické filosofii. Profesor na Lateránské univerzitě v Římě prohlásil: „Katechismus mě nezavazuje, pro mě je směrodatný II. Vaticanum“. Jenže II. Vatikán otevřel dveře herezím neomodernismu a synkretismu. Ovocem pak je dle Římanům 1,25n homosexuální síť v církvi. Tato síť se odvolává na Katechismus, kde už je zakódován homosexuální slogan o antidiskriminaci, homofobii a antidiskriminačních zákonech. Tato heretická pozice Katechismu protiřečí Božímu slovu i Tradici.

Ovoce II. Vaticana po 54 letech

6. 2. 2019

Ježíš řekl: „Po ovoci se pozná strom“. Dnes žneme ovoce II. Vaticana. V církvi je na nejvyšších místech homosexuální síť a hlava církve prosazuje islamizaci a gender amorálnost.

V 60. letech se ve světě vystupňovala invaze okultismu a pohanství s jógou. Explodovala dekadentní kultura a sexuální revoluce Kinseyho. Jaká byla reakce církve? Koncil takovému světu otevřel aggiornamentem srdce církve.

Postoj křesťana a Bible ke gender ideologii

5. 2. 2019

Předně otázka: Kdo je člověk a kdo je Bůh?

Člověk je tvor, závislý na svém Tvůrci – Bohu. Je stvořen k Božímu obrazu. Má duchovní podstatu. Ve chvíli smrti začíná rozpad lidského těla v prach. Duch jde před Boží soud, aby vydal počet ze svého života. Pokud člověk odmítal pravdu, ubíjel svědomí a v tom stavu zemřel, je věčně zavržen. Člověk, který bojoval se lží a zlem, hledal a přijal Pravdu, kterou je Ježíš Kristus, bude věčně žít.

Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Bůh nestvořil žádné gender monstrum.

Výzva křesťanům USA, především biskupům a kněžím

2. 2. 2019

Vážení biskupové, kněží a křesťané USA!

Na podzim jste chtěli vy, biskupové USA, jasně protokolárně definovat pokyny k očistě církve od zločinů sexuálního zneužívání. František vám to kategoricky zakázal, prý se to bude řešit až v únoru. Co ale o únorovém setkání prozradil v letadle při návratu z Panamy? Vnímá prý přehnané očekávání. Na setkání bude třeba se soustředit pouze na body, které vyjmenoval on! Konkretizoval, že proto na únor povolal předsedy biskupských konferencí, aby byla zavedena „katecheze“ o tomto problému.

František v letadle schvaluje sexuální pseudo-výchovu

31. 1. 2019

Otázka novináře: Někteří očerňují katolickou církev a kladou jí to za vinu, protože se staví proti sexuální výchově na školách. Jaký názor na to má papež?

Citace Františka: „Myslím, že ve školách má být sexuální výchova.“

Komentář: Tento výrok pseudo-papeže je zločinem proti Bohu, proti rodičům a největším zločinem proti bezbranným dětem! František dobře ví, co dnes znamená termín „sexuální výchova“! Nejde o výchovu, ale o programovanou demoralizaci až satanizaci dětí od nejútlejšího věku!

František v letadle opět o homosexualitě

29. 1. 2019

Otázka novináře: Co očekáváte od únorového setkání…?“

Citace Františka: „…Uvědomili jsme si, že na nás leží odpovědnost za ‚katechezi‘ o tomto problému, určenou biskupským konferencím, a proto jsem povolal jejich předsedy.“

Komentář: Jaká katecheze o tomto problému?! Co to je za absurdum! Zločiny je třeba nazvat zločiny a stanovit spravedlivé a účinné tresty. Cílem musí být vykořenění zločinnosti z církve. Viníci musí být trestáni, ať je to kněz, kardinál či papež. Rovněž musí nastat celková změna kněžské formace. Současná je heretická a jejím ovocem je sodomie uvnitř církve, jak svědčí list Římanům 1,18-28. Homosexuální síť v církvi musí být likvidována. Homosexuál nemůže být vysvěcen na kněze. Klerik, který se dopustil homosexuálního hříchu, musí být laicizován.

František má falešnou úctu k Ježíšově Matce

24.1.2019

Ve Střední Americe je Ježíšova matka obzvlášť uctívána. František proto manipulačně vybral pro setkání s mládeží v Panamě motto Lk 1,38.

Co se týče úcty k Panně Marii, sv. Ludvik M. Grignion z Montfortu říká: Je pravá a nepravá úcta k Panně Marii. Ta pravá úcta se pozná po ovoci, a tím je pokání, které vede ke Kristu. Nepravá úcta se vyhýbá pokání, odvádí od Krista a je od ďábla.

Klademe otázku: Jakou úctu k Panně Marii má František, který se prezentuje jako její velký ctitel? Nedávno František pronesl herezi proti Panně Marii, kterou popřel dogma o Jejím Neposkvrněném početí. Podle něho Panna Maria nebyla uchráněna dědičného hříchu a narodila se jako hříšnice! František je heretik a má k Panně Marii hrubou neúctu!

František – Panama – Viganò

24.1.2019

V Panamě od 22. – 27. 1. 2019 probíhá Světový den mládeže s Františkem, který přicestoval z Vatikánu.

Co potřebuje dnešní katolická mládež?

Obrátit se a činit pravdivé pokání. To znamená oddělit se od ducha a systému tohoto světa. Jedině tak bude moci světu svědčit v síle Ducha o Kristu jako jediném Spasiteli. Plněním Božích přikázání se pak stane záchranným kvasem. Nitro mladého katolíka se tím změní v Boží příbytek (srov. J 14,23).

Jaké ovoce nese František téměř po šesti letech?

Ovocem je postupná likvidace církve. Jeho aktivity rok od roku nabývají na síle.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“

Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)