Odpověď na Františkova kázání z domu svaté Marty

3.10.2018

František se zabarikádoval v domě sv. Marty, odkud chrání nejtěžší zločiny v církvi a odstřeluje všechny snahy o prosazení pravdy a obnovy církve.

Položme dvě základní otázky k rozlišování duchů:

1. Jaký duch je za Františkem a za jeho kázáními z domu sv. Marty?

2. Co sleduje František svými manipulačními kázáními?

Ad 1) K první otázce odpovězme otázkou: Je za Františkem, za jeho slovy a skutky, Duch Kristův, anebo duch antikristův? Je zjevné, že za ním není Duch Kristův! „Kdo nemá Ducha Kristova, ten není Jeho.“ (Ř 8,9) Proto také neinterpretuje a neaktualizuje Písmo v Duchu Kristově. Zjevně a cílevědomě překrucuje Boží slovo a manipuluje posluchači. Ve stejném duchu jako on interpretoval Písmo svaté i ďábel, když pokoušel Krista na poušti. Za kázáními Františka je duch antikristův!

František contra Viganò /František k ubití pravdy o zločinech v církvi zneužívá dokonce i modlitbu/

2.10.2018

Arcibiskup Viganò ukázal na zločiny homosexuální lobby na nejvyšších místech v církvi a vyzývá k pravdivému pokání. František zneužívá papežský úřad a zločince kryje a podporuje. Hlavní povinností papeže je chránit víru a mravy. František víru a mravy autoritativně ničí. A to je zločin proti Bohu i proti církvi. Stáhl na sebe dle Gal 1,8-9 exkomunikaci, vyloučení z církve. Úřad okupuje nezákonně. Totéž potvrzuje papežská bula Pavla IV. „Cum Ex Apostolatus Officio“. Rezignace Františka je bezpodmínečně nutná, jinak proces obrody v církvi nenastane!

František dne 29. 9. 2018 vyzval věřící na celém světě, aby se v měsíci říjnu modlili za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství.

Kdo je podle Františka tím ďáblem? On a homosexuální lobby v církvi, anebo arcib. Vigano a ti, kdo žádají potrestání viníků a očistu církve? Odpověď je jednoznačná.

Odpověď na výhružky kněze Halíka ohledně tzv. sirotků

24. 9. 2018

Parlamentní listy otiskly článek, kde se Tomáš Halík veřejně pustil do kard. D. Duky a dokonce mu vyhrožuje Božím soudem za to, že nechce posloužit k prolomení islamizace do českého národa. Tentokrát má islamizaci posloužit průhledná kauza pod záminkou péče o „sirotky“. Pan kardinál moudře pověděl, že je třeba sirotkům pomáhat, ale v jejich vlastní zemi. To byla velmi moudrá odpověď, neboť na Východě, pokud jde o sirotka, širší rodina pokládá za svou svatou povinnost mít ho za vlastního. Vytrhávat sirotka z jeho rodinného a etnického zázemí zvětšuje jeho trauma. A navíc toto zneužívat k prolomení islamizace do ČR, je zločinný manévr pátra Halíka.

Halík dále vytýká kardinálovi, že se zastal našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, když byl hrozným, hulvátským a hanebným způsobem zneuctěn v brněnském divadle. Nejenom každý katolík, ale každý upřímný křesťan, ba dokonce i každý upřímný ateista, musí být za tento krok kardinálovi vděčný.

Boj za pravdu a spásu (+ video)

5. 7. 2018

Pro dnešní dobu platí: „Drak rozpoutal válku… Dal šelmě moc… nad každým národem i rasou…“ (Apokalypsa 12-13) Abychom byli spaseni, musíme bojovat proti zlu a „nadzemským duchům zla“. (Ef 6,12) Ježíš i tobě říká: „Člověče, co by ti pomohlo, kdybys získal celý svět, ale svou duši věčně zahubil?“ (Mk 8,36) Ďábel je lhář a vrah a apokalyptická šelma je systém, který má za cíl uvrhnout do časné smrti a věčné záhuby celé národy.

Jaké má k tomu prostředky?

Především profesionální lež s použitím pozitivních pojmů v legislativě a mainstreamových médiích.

A jaké je ovoce?

Pseudo-zákony likvidující společnost. Masově se šíří závislost na narkotikách, alkoholu, nečistotě, zvrácenostech, na destruktivních sektách, na satanismu. Z lidí dělá média a zombie.

Eutanázie – vyhlazování Čechů?

26. 6. 2018

V českém parlamentu vystoupila poslankyně Procházková s návrhem na prosazení eutanázie podle holandského modelu. Tvrdí, že holandský zákon je prý nezneužitelný. Dovolává se své autority, coby lékařky, která 30 let pracovala na ARU. Proto dnes pro celé Česko prosazuje zákon, který rychle odstraní utrpení – lékaři pacienty zabijí. Hippokrat se v hrobě obrací!

Světová lékařská asociace a Parlamentní shromáždění Rady Evropy se jasně vyslovily proti eutanázii: „Eutanázie jakožto úmyslné zabití, ať již skutkem nebo zanedbáním, závislé lidské osoby pro její údajné dobro musí být vždy zakázána“.

Tvrzení Procházkové, že nizozemský zákon o eutanázii, který si vzala za vzor, se nedá zneužít, popírají fakta:

2002: Nizozemský zákon stanovil jako podmínku k použití eutanázie „nesnesitelné a beznadějné utrpení“ a věk starší 12 let.

Restituce, arcibiskup Graubner – reakce

14.6.2018

V článku v LN pod názvem „Je třeba odvahy předat žezlo mladším“ arcibiskup Graubner odpovídá na několik otázek. Jedna z nich se týká církevních restitucí, v jejichž prosazování byl Graubner hlavním aktérem.

Otázka LN: Komunisté žádají o zdanění peněžních náhrad za majetek nevydaný v restitucích. Je právně v pořádku něco takového žádat? A co morální stránka věci?

Komentář: Požadavek o zdanění je pochopitelný. Každý, kdo má ve státě určitý příjem, odvádí daň. Po morální stránce je to spravedlivé.

Jak reaguje Graubner?

Odpověď na článek z LN: „Kdo může nahradit kardinála Duku“

10.6.2018

Co tento a podobné články sledují? Sledují dobro církve a národa? A jaký duch je za nimi? Je to duch falešného proroka T. Halíka. Už léta usiluje o kardinálský klobouk i o post prezidenta. Zatím akce k svržení Miloše Zemana organizoval většinou zákulisně, teď už ale zřejmě pocítil, že přišel jeho čas. Někteří totiž tvrdí, že elity dnes prosazují vítače Holuba za kardinála a Halíka za prezidenta.

Islamofilové František, Holub a Halík mají stejnou krevní skupinu. Prosazují hereze, islamizaci a morální rozvrat. František jako apostata nezákonně okupuje úřad, ale setrvačností je jeho nezákonná vláda respektována. Pokud by do Prahy i ustanovil heretika Holuba, případně Halíka, jeho nařízení jsou neplatná, a navíc by sloužila k zničení české církve. Nikdo je dle věroučné buly Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio i Gal 1,8-9 není povinen respektovat. Kard. Duka má právo dále ve funkci zůstat a nebrat v úvahu žádný dekret od Františka. Sám by potom mohl určit svého nástupce, protože pro hereze Františka je v církvi období sede vacante.

Dopis Veřejné ochránkyni práv

25.5.2018
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
Veřejná ochránkyně práv
Údolní 39
Brno, 602 00

Vážená paní Šabatová,

obracíme se na vás ve věci zrušení divadelní hry „Naše násilí a vaše násilí“, která má být uvedena 26. 5. 2018 v divadle Husa na provázku v Brně v rámci festivalu „Divadelní svět Brno“.

Tato divadelní hra v konkrétní scéně hrubě potupuje osobu Ježíše Krista a má charakter bezprecedentního rouhaní a znevažování. Ježíš Kristus, jak víte, je pro všechny věřící křesťany svatým Bohem, kterého uctíváme. On je pro nás tím nejposvátnějším. Hra znevažuje nejen jeho jméno, ale spolu s ním i věřící. Představení tak rozpaluje náboženskou nesnášenlivost, hanobí náboženství, kromě jiného relativizuje teroristické útoky a hanobí státní vlajku ČR.

Výzva vládě a MZV ČR ohledně vojenské agrese v Sýrii

Byzantský katolický patriarchát se připojuje a plnou mírou sdílí prohlášení patriarchů Antiochie a celého Východu, kteří ostře odsoudili brutální vojenskou agresi proti Sýrii ze strany USA, Francie a Velké Británie uskutečněnou na základě nepodložených tvrzení o tom, že syrská vláda použila chemické zbraně.

Takové vojenské agrese plodí ještě větší násilí, v konečném důsledku podporují teroristy a oddalují ukončení války. Zároveň roste nebezpečí, že nezodpovědné jednání přeroste v mezinárodní vojenský konflikt, jehož následky by byly katastrofické! Z toho důvodu i Byzantský katolický patriarchát odsuzuje vojenskou agresi jako nepřípustný způsob jednání západních států. Povinností OSN je vyvodit z tohoto válečného zločinu důsledky a v rámci spravedlnosti a norem mezinárodního práva stanovit vůči USA, Anglii a Francii sankce. Situace je o to vážnější, že dnes už se šíří video dokumenty, které odhalují, že chemický útok byl předstíraný a vůbec k němu nedošlo.

Otevřený dopis řediteli Národního divadla Brno, řediteli divadla Husa na provázku a propagátorům divadelního představení potupujícího Ježíše Krista

20.4.2018

Tento otevřený list je reakcí na váš úmysl uvést divadelní představení „Naše násilí, vaše násilí“, v němž se zobrazuje scéna rouhavého charakteru, hrubě urážející osobu Ježíše Krista.

Kdyby někdo chladnokrevně znásilnil Vaši dceru, patřil by před soud a do vězení. Ale ani tento spravedlivý trest pro zločince by neodstranil z duše Vaší dcery trauma, které ji bude provázet celý život. Vás, jako otce, by denně sžíralo potupení a utrpení Vaší dcery.

Ježíš Kristus přinesl vzor nejdokonalejšího mravního a ctnostného života.On ustanovil zákon zakazující znásilnění, cizoložství anebo jakoukoliv sexuální zvrácenost.

On shrnul celý Zákon do dvou přikázání: „Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a ze všech svých sil a bližního jako sebe samého.“

Reakce na rozhovor

Na naši mailovou adresu se obrátilo více rozhorčených věřících s reakcí na uveřejněný rozhovor hlavy Ukrajinské řeckokatolické církve, Svjatoslava Ševčuka. Ostré odezvy nepublikujeme, uveřejňujeme pouze dva dopisy, které nám byly zaslány jako kopie osobních listů ČBK a arcib.S. Zvolenskému.

Kopie dopisu paní A.S. sekretáři ČBK

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Vážený pane sekretáři ČBK,

obracím se na Vás tímto dopisem a prosím, abyste informoval biskupy a papeže o provokaci ukrajinského biskupa, který chce vyvolat světovou válku. Jako matka čtyř dětí k tomu nemohu mlčet, a proto se obracím na Vás. Nevím, kam jinam bych se měla obrátit. Byl zveřejněn rozhovor s Mons. S. Ševčukem, který je podle zprávy arcibiskupem na Ukrajině

(https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_society/70765/).

ČBK je povinna podat trestní oznámení ohledně rouhačského filmu a divadla

2.4.2018

 ČT zařadila na Zelený čtvrtek do programu film hrubě urážející Krista. Na žádosti o zrušení jeho vysílání cynicky prohlásila, že film vysílat bude. Upozorňujeme, že jde o trestný čin dle § 355 Trestního zákoníku.

Provokace ČT byla zřejmě lakmusovým papírkem, testujícím, jak se zachová církevní hierarchie. Totiž za necelé dva měsíce se plánuje ještě daleko vulgárnější akce, a to v brněnském divadle. Dokonce i bulvární časopis Blesk je tím pohoršen a opublikoval reakci polské veřejnosti: „Je to hnus a provokace křesťanů! … To může vymyslet jenom psychopat! Radní z Bydhoště už hru nahlásili na prokuraturu.“

Reagují i upřímní ateisté: „Je to něco tak odporného, co se neslučuje s normální slušností lidí. … veřejné provozování takovýchto paskvilů je už nad mé chápání.“ (Marie K., Plzeň)

Velikonoční procesí – manifestace (kněžím ČR a SR)

30.3.2018

Letošní jubilejní rok je jak pro český, tak slovenský národ rokem mimořádně vážného rozhodnutí. Jde o bytí a nebytí obou národů. V tomto roce je na premiéra a vládu vyvíjen mimořádně silný nátlak k podepsání dvojnásobné sebevraždy. Jde o dokumenty Dublin IV a Istanbulskou úmluvu. Jejich cílem je zničení křesťanství i národa. Dokumentem Dublin IV Sorosovy neziskovky dostanou moc k realizaci nepřetržité a neomezené islamizace obou národů. Istanbulská úmluva mimo jiné spouští mechanismus kradení dětí z jakékoliv rodiny pod rouškou domácího násilí (tím je i křesťanská výchova). Příkladem je Norsko, Francie, Německo, Holandsko, Anglie…

V této situaci neučinit ani minimální projev pokání a víry před Bohem i lásky k rodině a národu by byl vrcholný zločin!

Velikonoční manifestace – stráž

Co konkrétně udělat pro národ?

Během velikonočního pondělka 2. 4. 2018 postavme každý ve své vesnici a městě velikonoční stráž za vzkříšení národa. Nejlépe by bylo, aby na náměstí či na jiném viditelném místě stáli dva lidé s transparentem:

 

 

 

 

S.O.S.: Ježíši, zachraň nás!

Kéž stráž stojí aspoň hodinu! Bylo by ideální, aby se stráže střídaly po jedné či dvou hodinách po celý den. Dobré je mít k rozdání letáčky (viz http://vkpatriarhat.org/cz/wp-content/uploads/2018/03/Vzor-letacku-A4.pdf ) a informační dopis (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p=38439).

Pro věrnost těchto hrdinných strážců národa Bůh ustráží národ před naprogramovanou sebevraždou.  

Pražané, povstaňte!

Pražané, 2. 4. 2018 vás čekáme na Václaváku! Od 13.00 do 15.00 je pod sochou sv. Václava manifestace za záchranu národa. Nemůžeš chybět! Hrozí nám Istanbul a Dublin IV! Když přijdeš, ubráníme se! Je to boj Davida s Goliášem. Jde skutečně o život či smrt. Nemůžeš zůstat stranou! Kamínek tvé účasti rozhodne o vítězství!

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=38439

BK patriarchát

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu. Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít.“

Ř 6,7-8 (21. 10 – 4. 11. 2018)