B.K.Patriarchát: Co je za zákonem o změně pohlaví?

18.12. 2018

Ministerstvo spravedlnosti spolu s ochránkyní práv podali návrh zákona, aby děti už od 12 let měly právo oficiálně změnit pohlaví i bez chirurgického zákroku. Jednohlasně tento zákon podpořili Piráti. Už 12leté děvče by tedy mělo mít právo dostat dokumenty, že je chlapec, a opačně. Pokud by před 40 lety někdo navrhl takový zákon, byl by odvezen na psychiatrii, a to v lepším případě. V horším případě by byl souzen za osnování zločinů proti lidskosti a dostal by doživotní trest. Letos před Vánocemi se tím ale čeští poslanci zcela vážně zabývají.

Je šokující, jaká změna myšlení během několika posledních let nastala! Probíhá systematický proces sebezničení společnosti.

Metanoia – ortopraxe /Advent 2018/

8. 12. 2018

V současné době duchovního chaosu je třeba mít jasnou orientaci, jaké prostředky vedou k duchovnímu životu – ortopraxi.

1) Svěcení neděle

V noci ze soboty na neděli vstal Kristus z mrtvých. Rovněž v neděli, kolem 9. hodiny, byl na apoštoly seslán Duch svatý a zrodila se církev. První křesťané stáli na čtyřech duchovních základech (Sk 2,42):

 

  1. modlitby,
  2. apoštolské učení (výklad Božího slova v témž Duchu, v jakém ho učili apoštolé),
  3. bratrské společenství (koinonia),
  4. lámání chleba (eucharistie).

Modlitby ke svěcení neděle (každý se modlí doma)

Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie

Neposkvrněné početí Panny Marie bylo předpovězeno a zjeveno na počátku svatého Písma, kdy Bůh řekl hadovi-svůdci: Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Gen 3,15) Tedy mezi Přesvatou Bohorodičkou a ďáblem je ustanoveno věčné nepřátelství.

Had-svůdce bude stále pod nohou Marie a její noha bude šlapat na jeho hlavu. Bůh stvořil Marii úplně bezhříšnou, neposkvrněnou. Ona od svého početí pod srdcem své matky svaté Anny, při svém narození i v každou chvíli svého života byla bez hříchu. Proto ďábel neměl k Přesvaté Bohorodičce přístup. Neposkvrněnost Marie potvrzují i slova andělského pozdravu: „Zdrávas Maria, milostiplná.“

Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého Mikuláše

Svatý Mikuláš se narodil kolem roku 270 v pobřežním městě Patara v dnešním jižním Turecku zbožným rodičům. Byl jedináčkem. Přestože rodina měla velký majetek, který by mu zabezpečil lehký a spokojený život, chlapec již od dětství projevoval touhu kráčet po cestě křesťanské dokonalosti.

V jinošském věku se vyhýbal prostopášnostem ostatních chlapců. Místo toho raději chodil do chrámu, mnoho se modlil, naslouchal čtení Písma svatého a snažil se zapamatovat si vše, čemu byl schopen porozumět.

Mladičkého Mikuláše přijal do svého domu jeho strýc, který se také jmenoval Mikuláš, a byl biskupem Lýkie. Ten jej pečlivou výchovou a duchovním vedením připravil na kněžskou službu a pak i vysvětil. Když oba rodiče zemřeli, Mikuláš rozdal zděděný majetek chudým.

Jedním z nich byl kdysi bohatý šlechtic, který zchudobněl. Měl tři dcery. Protože je nemohl vdát, rozhodl se zavést je do domu hříchu, aby tak získal peníze na obživu i na jejich věno. Když se to dozvěděl svatý Mikuláš, po tři noci přicházel k jeho domu a pokaždé potají vhodil do okna měšec plný zlata, aby tak byly dívky zachráněny před morální zkázou.

Advent 2018, metanoia – ortodoxie

5. 12. 2018

Proč je církev v současné době v tak hluboké krizi? Velkou vinu na tom má aggiornamento Jana XXIII. a postkoncilní duch.

Co by proto v této době adventní, v době pokání, měli konat biskupové, kněží a řeholníci? Měli by se oddělit od duchovní otravy aggiornamenta i pokoncilního ducha, prosazujícího hereze, ničící podstatu křesťanství.

Aktuální obnova křestních slibů se vztahuje k těmto oblastem:

1. Současné hereze

V oblasti víry je třeba se rozejít s herezemi, které popírají nejzákladnější pravdy. Je třeba vytvořit takové podmínky, aby bylo možno hereze identifikovat a oddělit se od nich. Tím znovu jasně zazáří pravdy víry. Dále je třeba hlásat v plnosti a živě Boží slovo a vést Boží lid k obrácení a na cestu následování Krista!

Advent 2018, církev nemá papeže!

3.12.2018

Katolická církev nemá papeže. Je stav sede vacante. Dle Písma i dle církevní nauky heretika nesmí nikdo poslouchat, protože je vyloučen z Kristovy církve.

Dne 28. 11. 2018 Vatikán pod vedením pseudopapeže Bergoglia vydal do médií prohlášení: „Stojíme plně za migračním paktem OSN“ (Globální kompakt).

Vatikán na tomto genocidním paktu spolupracoval dokonce 20 body. Realitu, že Globální kompakt má umožnit neomezený přísun migrantů, Vatikán lživě nazval „ideologicky zkresleným prezentováním a lží“. Co je tedy pravda? V parlamentu EU vystoupil den před tím, 27. 11. 2018, europoslanec Marcel de Graaf s naléhavým varováním a výzvou, aby žádná země Globální pakt OSN nepřijala. Upozornil, že v zemích, které podepíší Globální pakt o migraci v Marrákeši (10.-11. 12. 2018), bude podle odstavce 8 jakákoliv oprávněná kritika migrace trestně stíhána pokutami a vězením. Ke každodenním zločinům migrantů, ať jde o znásilňování, vraždy, rabování či jiné násilí, se bude muset už jen bezmocně mlčet. V závislosti na 8. bodu budou všechny politické strany, které brání národ proti migraci, potlačeny a opoziční média zrušena.

Poďakovanie poslancom Národnej rady

3.12.2018

Poslancom Národnej rady SR

Vážení poslanci,

týmto ďakujem vo svojom mene i v mene všetkých kresťanov a Slovákov všetkým Vám, odvážnym poslancom, ktorí ste pri hlasovaní týkajúceho sa Globálneho paktu OSN o migrácii rozhodli v prospech Slovenska a jeho záchrany. Bol to ťažký psychologický, politický, ale hlavne duchovný boj každého z Vás osobne. Rozhodli ste, že Slovensko nepodpíše tento sebazničujúci pakt, pretože odporuje národným záujmom a bezpečnosti národa. V opačnom prípade by to bola smrteľná rana našim cyrilometodským koreňom, duchovnému pokladu našich otcov, dedov a pradedov. Konali ste zodpovedne za seba i za budúce generácie Slovákov. Patrí Vám naša aj ich vďaka. Môžete úprimne zaspievať slová slovenskej hymny: „Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú…“

Žiaľ, napriek Vášmu jasnému rozhodnutiu je ďalej vyvíjaný nátlak nečestným spôsobom obísť Vaše rozhodnutie, za ktorým stojí drvivá väčšina národa.

B.K.Patriarchát poslancům KSČM

2.12.2018

Vážení poslanci,

Poslanec Pavel Kováčik se vyjádřil: „Klub KSČM ratifikaci Istanbulské úmluvy podpoří.“

Rozhodně mnohé řadové členy KSČM i voliče tento postoj klubu šokuje. Podobně jako i to, že se mezi poslanci KSČM našel i takový, který se přímo podepsal pod návrh zákona o homomanželství. Nese to s sebou, jak víte, drastické odebírání dětí z řádných rodin, což v praxi realizuje Istanbulská úmluva pod rouškou prevence domácího násilí. Odebrané děti jsou dávány k tzv. adopci „homomanželům“.

Pokud ještě hájíte morální hodnoty a máte svědomí, připomínáme vám, že váš současný postoj k ratifikaci Istanbulské úmluvy je zradou svědomí!

Odpověď na Holubův pastýřský list

1. 12. 2018

První nedělí adventní začíná podle církevní tradice předvánoční doba pokání. Podstata pokání je přiznat si před sebou i před Bohem svůj sebeklam. Každý z nás místo nasměrování na Boha a poslední cíl má tendenci koncentrovat se jen na lidskou rovinu a s Bohem a Jeho přikázáními prakticky počítat nechce. Pokání – metanoia – je změna myšlení. Vyžaduje nutné oddělení se od hluku světa a vytvoření podmínek k vážnému zamyšlení. Procházíme si uplynulý rok a před sebou i před Bohem si přiznáváme přestupky a hříchy. Rovněž si uvědomujeme realitu vlastní smrti, Božího soudu a pak věčného utrpení v pekle či věčné odměny v nebi. Je třeba změnit horizontální myšlení a napojit se na vertikálu – na vztah k Bohu. Ježíš říká: „Buďte připraveni, neboť nevíte den ani hodinu.“

O Vánocích si připomínáme Boží lásku. Boží Syn, Ježíš, přišel v podobě bezbranného dítěte, narozeného v chudém Betlémě. Na golgotském kříži pak i za mě a za mé hříchy zaplatil svou smrtí, abych nezahynul, ale měl život věčný. Podmínkou z mé strany je přiznat si hřích, dát ho Ježíši a s ním i všechny životní prohry.

Epikléze /4. část: Epikléze – chrám a ikonostas/

26.11.2018

Biblickým modelem pro křesťanský chrám je vize daná Bohem (Mojžíšovi). Byla zrealizovaná na Jeruzalémském chrámu. Základní strukturu tvoří velesvatyně, kde je zvláštním způsobem přítomen Bůh, svatyně, kde kněží přinášeli oběti Bohu, a místo pro lid.

Východní chrám s ikonostasem, oltářem i svatostánkem uchovává tuto biblickou strukturu chrámu dodnes. I v západní církvi tomu tak bylo do II. Vatikánského koncilu, než nastala absurdní reforma. Kněz, který zastupuje lidi a přináší za ně na oltáři oběť Bohu, se po reformě otočil zády k centru chrámu, kterým je svatostánek, v němž je neustálá přítomnost Boha. Na mnohých místech byl navíc svatostánek z centra chrámu odstraněn. Rovněž byly odstraněny mřížky, které vymezovaly prostor pro kněze a pro ty, kteří přisluhovali při liturgii.

Epikléze /3. část: Epikléze – prožívání v liturgii/

25.11.2018

Epikléze je vzývání Ducha svatého, aby sestoupil na nás a také na předložené dary. Má tři části:

1) Kněz klečí a v duchu naléhavě prosí Boha: Nizposli (sešli) Ducha Tvojeho svjataho na ny (nás)(Pozn.: Po celou epiklézi sbor zpívá antifonu: „Tebe pojem…“ nebo je ticho).

Bůh zaslibuje skrze proroka Ezechiela (37): „Hle, Já do vás uvedu Ducha a oživnete.“ – v duchu prosíme: Pane, dej Ducha pokání, ať oživneme!

„Dám vám šlachy“Dej nám šlachy – dar modlitby!

„Pokryji vás svalstvem“Naplň nás silou Tvých přikázání!

„Potáhnu vás ochrannou kůží“Dej nám živá společenství!

„Vložím do vás Ducha a oživnete“Vlož do nás v plnosti Ducha, ať oživneme! Je-ho-šu-ááá!

Co řekl prezident Lukašenko o tzv. domácím násilí

28.11.2018

 „Všechno je to hloupost, převzatá ze Západu. Nemusíte se bát, buďte klidní, my budeme vycházet výlučně z vlastních zájmů, z našich běloruských, slovanských tradic a z naší životní zkušenosti. Kdosi cosi plácne o tzv. domácím násilí, dnes je to na Západě módní fráze, a přitom tam brzy žádné rodiny nebudou. Chlap se žení s chlapem anebo se za něj vdává. A děti nemá kdo rodit. A my od nich máme přebírat, jaké mají být normy chování v rodině?!“

Prezident Běloruska těmito slovy zkritizoval nesmyslný návrh zákona Ministerstva vnitra k zavádění sankcí za tzv. domácí násilí. Ministerstvo následně návrh odvolalo.

Proč je dnes méně a méně harmonických rodin? Především proto, že je veřejné mínění formováno dekadentní kulturou. Ta vnucuje jako cíl lidského života hedonismus a jako základní životní princip egoismus. Generace odchovávaná v tomto duchu nemá vědomí zodpovědnosti, není schopna oběti pro druhé a není ani schopna respektovat základní přirozený zákon: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi.“ (Mt 7,12)

Výzva poslancům ze strany Pirátů

28.11.2018

Vážení poslanci,

vám byl dán hlas voličů, a to především mladých, abyste dnes mohli rozhodovat o jejich budoucnosti. Proč vás mladá generace volila? Viděla ve vás určitou radikální změnu, která byla dána už názvem vaší politické strany. Mladí lidé se kriticky dívají především na tzv. politickou korektnost, která mnohdy zrazuje přímé a pravdivé principy a nedovede jasně a radikálně rozlišit zlo od dobra a lež od pravdy.

Chtěli bychom vám jenom připomenout, že před vámi stojí mimořádně vážné hlasování, které může mít nedozírné následky. Je třeba se k této realitě zodpovědně a svědomitě postavit. Tu nelze hledět na konformismus a politické výhody, kariéru či finance, ale je třeba radikálně ochránit před sebezničením ohroženou mladou generaci! Buďte chlapi, zastaňte se v této krizové chvíli budoucích dětí i rodin mladé generace!

Epikléze /2. část: Duch svatý a epikléze/

22.11.2018

Ježíš před svou smrtí, než na kříži obětoval své Tělo a Krev, ustanovil, aby tato Jeho oběť kříže byla přinášena Bohu na odpuštění hříchů. Symbolické oběti za hříchy, kdy byla obětována krev a život obětních beránků v Jeruzalémském chrámu, ztratily význam. Ježíš je tím pravým Beránkem, který na sebe vzal hříchy světa (J 1,29). Ježíš před dokonáním této své oběti kříže ustanovil novou oběť, která je zároveň novou smlouvou (Mt 26,26) na odpuštění hříchů. Při poslední večeři vzal chléb a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“ Pak vzal kalich s vínem a řekl: „Toto je krev má nové smlouvy, která se prolévá … na odpuštění hříchů.“

Co asi při tom prožívali apoštolé? Nechápali Jeho slova, protože Jeho oběť ještě nebyla dovršena. Ježíš při poslední večeři mluvil také několikrát o Duchu svatém: „Měl bych vám ještě mnoho co povědět, ale vy byste to nyní nesnesli, až přijde Duch svatý, uvede vás do plné pravdy.“ (J 16,13)

Epikléze /1. část: Rozdíl mezi východní a západní liturgií/

21.11.2018

1. část: Rozdíl mezi východní a západní liturgií, otázka epikléze

2. část: Duch svatý a epikléze

3. část: Epikléze – prožívání v liturgii

4. část: Liturgický prostor a ikonostas

1. část: Rozdíl mezi východní a západní liturgií, otázka epikléze

Východní liturgie sv. Basila Velkého i sv. Jana Zlatoústého (4. století) obsahuje epiklézi. Epikléze je i v jiných východních ritech. Vychází přímo z apoštolské tradice.

Jaký je rozdíl mezi západní a východní liturgií? Západní liturgie byla radikálně upravena na II. vatikánském koncilu. V rámci úprav byly místo jednoho kánonu stanoveny čtyři. Předkoncilní latinská liturgie neměla v kánonu žádnou zmínku o Duchu svatém. Upravená koncilní liturgie už zmínku o Duchu svatém má, je však zařazena ještě před slova ustanovení (konsekrační slova). Na rozdíl od toho, východní liturgie obsahuje tzv. úpěnlivé vzývání Ducha svatého, neboli epiklézi, a to až po slovech ustanovení.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.“

Ř 6,17-18 (16. 12 – 30. 12. 2018)