Nebudete-li činit pokání, zahynete! (Lk 13,3) /otevřený dopis biskupům Německa/

9. 1. 2019

Vážení biskupové Německa,

v této historické době učiňte pravdivou diagnózu stavu německé teologie a přiznejte katastrofální ovoce, které církvi i světu přinesla. Došlo k masovému odpadu od živé víry a k rozšíření herezí popírajících samu podstatu Kristova učení. Důsledkem je hrubé narušení morálních principů i Božích přikázání. Jinými slovy, jde o sebevražedný proces, k němuž vytvořila podmínky právě německá teologie.

Pravdivá prognóza stanoví: Křesťanství na území Německa nebude zachráněno, pokud nedojde k adekvátnímu pokání. Především vy, němečtí biskupové, musíte konat pokání sami za sebe, konkrétně za to, že jste pravověrné učení postupně nahradili herezemi. Teprve po vašem pokání může nastat pravdivá reevangelizace a rechristianizace odpadlého křesťanství, které už splynulo s duchem světa.

Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zjevení Páně

„Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: ‚Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?‘ Ježíš mu odpověděl: ‚Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.‘ Tu mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: ‚Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.‘“ (Mt 3,13-17)

Ježíš přišel k Jordánu, aby se dal pokřtít od Jana křtem pokání. On, Boží Syn, který žádný hřích neměl, se postavil do zástupu mezi hříšníky. Pokořil se, aby nám dal příklad.

Evangelium svědčí, že když byl Ježíš pokřtěn, otevřela se nebesa a bylo slyšet hlas: „Toto je můj milovaný Syn.“ Podstatou tohoto svátku je zjevení, že Ježíš je pravý Bůh a zaslíbený Spasitel. Přijetí toho zjevení je z naší strany podmíněno pravdivým pokáním.

Pastýřský list na sv. Štěpána

26.12.2018

Dnes je druhý vánoční svátek a připomínáme si prvního mučedníka, sv. Štěpána. Obětoval svůj život za Ježíše a cestu spásy – evangelium. Tehdejší církevní hierarchie, která ukřižovala Ježíše, ukamenovala jako prvního Kristova svědka jáhna Štěpána, který byl plný Ducha svatého a pravdy.

Duch lži se dnes maskuje za náboženskými termíny, ale prosazuje hereze, které vedou k odpadu od živého Boha! Duch svatý byl herezemi vyhnán, Boží přikázání byla odhozena a nyní se masově dovršuje ubíjení Božího života v duších! My, pravověrní katolíci, dnešní den konáme už tradiční manifestaci za rodinu. Rodina je vážně ohrožena. Českému i slovenskému národu je neustále vnucována Istanbulská úmluva s cílem duchovní i fyzické sebevraždy národa skrze genderovou ideologii. Tomuto duchu smrti byly herezemi historicko-kritické teologie a multikulturalismem v deklaraci Nostra aetate otevřeny dveře nejen do církve, ale skrze církev i na křesťanská území. Ovocem nevěry je sodomie, jak svědčí Boží slovo v listu k Římanům. Jediným řešením je pravdivé pokání. Bůh skrze ně zachraňuje před časným, ale hlavně před věčným peklem, a může tak zachránit Česko i Slovensko. Manifestacemi veřejně svědčíte, podobně jako sv. Štěpán, o své věrnosti Bohu a Jeho zákonům.

Poděkování Maďarsku za odmítnutí islamizace

27.12.2018

Vážený pane premiére, vážení členové maďarské vlády,

Byzantský katolický patriarchát vám jménem všech upřímných občanů Česka a Slovenska děkuje, že jste se jako David postavili proti Goliášovi. Nepodepsali jste dne 17. 12. 2018 rafinovaný dokument OSN o tzv. uprchlících, který má stejný cíl jako pakt o migrantech, a to islamizaci.

Je velmi smutné, že politici ČR, SR a Polska se nechali oklamat a zradili své vlastní národy. Kéž by se alespoň teď probrali a učinili radikální stop programu sebezničení.

František Bergoglio vyhrožoval V4-ce peklem, pokud nepřijme islamizaci. Do pekla ale půjde on, jestliže nebude konat pokání ze svých zločinů, herezí a apostaze!

Vánoce 2018 – pastýřský list

Drazí bratři a sestry!

Rok uběhl, už se nevrátí ani jedna minuta. Opět stojíme před tajemstvím Kristova narození, abychom se s Ním duchovně sjednotili. Před naším duchovním zrakem se odvíjí historie spojená s městečkem Betlémem. Přesvatá Panna a svatý Josef sem přišli z daleké Galileje kvůli soupisu, který nařídil císař Augustus. Blíží se čas narození dítěte, a nikde pro ně není místo. Tím dítětem je slíbený Mesiáš, předpověděný proroky a tak dlouho očekávaný celým lidstvem. Nenašli místo v žádném domě, v žádném útulku, až v betlémské stáji; tam se nám narodil Spasitel, Kristus Pán!

Dojemná poezie Vánoc se dotýká srdcí lidí dobré vůle už dvě tisíciletí. Ve svaté noci hlídali pastýři svá stáda v blízkém okolí. Najednou se jim ukázal anděl Páně. Jeho oslnivý vzhled i jeho slova je cele pronikly: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán! Toto vám bude znamení: naleznete děťátko ovinuté plenkami a položené do jeslí.“ Hned tu bylo s andělem velké množství nebeských zástupů a takto chválily Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“

B.K.Patriarchát: Co je za zákonem o změně pohlaví?

18.12. 2018

Ministerstvo spravedlnosti spolu s ochránkyní práv podali návrh zákona, aby děti už od 12 let měly právo oficiálně změnit pohlaví i bez chirurgického zákroku. Jednohlasně tento zákon podpořili Piráti. Už 12leté děvče by tedy mělo mít právo dostat dokumenty, že je chlapec, a opačně. Pokud by před 40 lety někdo navrhl takový zákon, byl by odvezen na psychiatrii, a to v lepším případě. V horším případě by byl souzen za osnování zločinů proti lidskosti a dostal by doživotní trest. Letos před Vánocemi se tím ale čeští poslanci zcela vážně zabývají.

Je šokující, jaká změna myšlení během několika posledních let nastala! Probíhá systematický proces sebezničení společnosti.

Metanoia – ortopraxe /Advent 2018/

8. 12. 2018

V současné době duchovního chaosu je třeba mít jasnou orientaci, jaké prostředky vedou k duchovnímu životu – ortopraxi.

1) Svěcení neděle

V noci ze soboty na neděli vstal Kristus z mrtvých. Rovněž v neděli, kolem 9. hodiny, byl na apoštoly seslán Duch svatý a zrodila se církev. První křesťané stáli na čtyřech duchovních základech (Sk 2,42):

 

  1. modlitby,
  2. apoštolské učení (výklad Božího slova v témž Duchu, v jakém ho učili apoštolé),
  3. bratrské společenství (koinonia),
  4. lámání chleba (eucharistie).

Modlitby ke svěcení neděle (každý se modlí doma)

Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie

Neposkvrněné početí Panny Marie bylo předpovězeno a zjeveno na počátku svatého Písma, kdy Bůh řekl hadovi-svůdci: Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Gen 3,15) Tedy mezi Přesvatou Bohorodičkou a ďáblem je ustanoveno věčné nepřátelství.

Had-svůdce bude stále pod nohou Marie a její noha bude šlapat na jeho hlavu. Bůh stvořil Marii úplně bezhříšnou, neposkvrněnou. Ona od svého početí pod srdcem své matky svaté Anny, při svém narození i v každou chvíli svého života byla bez hříchu. Proto ďábel neměl k Přesvaté Bohorodičce přístup. Neposkvrněnost Marie potvrzují i slova andělského pozdravu: „Zdrávas Maria, milostiplná.“

Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého Mikuláše

Svatý Mikuláš se narodil kolem roku 270 v pobřežním městě Patara v dnešním jižním Turecku zbožným rodičům. Byl jedináčkem. Přestože rodina měla velký majetek, který by mu zabezpečil lehký a spokojený život, chlapec již od dětství projevoval touhu kráčet po cestě křesťanské dokonalosti.

V jinošském věku se vyhýbal prostopášnostem ostatních chlapců. Místo toho raději chodil do chrámu, mnoho se modlil, naslouchal čtení Písma svatého a snažil se zapamatovat si vše, čemu byl schopen porozumět.

Mladičkého Mikuláše přijal do svého domu jeho strýc, který se také jmenoval Mikuláš, a byl biskupem Lýkie. Ten jej pečlivou výchovou a duchovním vedením připravil na kněžskou službu a pak i vysvětil. Když oba rodiče zemřeli, Mikuláš rozdal zděděný majetek chudým.

Jedním z nich byl kdysi bohatý šlechtic, který zchudobněl. Měl tři dcery. Protože je nemohl vdát, rozhodl se zavést je do domu hříchu, aby tak získal peníze na obživu i na jejich věno. Když se to dozvěděl svatý Mikuláš, po tři noci přicházel k jeho domu a pokaždé potají vhodil do okna měšec plný zlata, aby tak byly dívky zachráněny před morální zkázou.

Advent 2018, metanoia – ortodoxie

5. 12. 2018

Proč je církev v současné době v tak hluboké krizi? Velkou vinu na tom má aggiornamento Jana XXIII. a postkoncilní duch.

Co by proto v této době adventní, v době pokání, měli konat biskupové, kněží a řeholníci? Měli by se oddělit od duchovní otravy aggiornamenta i pokoncilního ducha, prosazujícího hereze, ničící podstatu křesťanství.

Aktuální obnova křestních slibů se vztahuje k těmto oblastem:

1. Současné hereze

V oblasti víry je třeba se rozejít s herezemi, které popírají nejzákladnější pravdy. Je třeba vytvořit takové podmínky, aby bylo možno hereze identifikovat a oddělit se od nich. Tím znovu jasně zazáří pravdy víry. Dále je třeba hlásat v plnosti a živě Boží slovo a vést Boží lid k obrácení a na cestu následování Krista!

Advent 2018, církev nemá papeže!

3.12.2018

Katolická církev nemá papeže. Je stav sede vacante. Dle Písma i dle církevní nauky heretika nesmí nikdo poslouchat, protože je vyloučen z Kristovy církve.

Dne 28. 11. 2018 Vatikán pod vedením pseudopapeže Bergoglia vydal do médií prohlášení: „Stojíme plně za migračním paktem OSN“ (Globální kompakt).

Vatikán na tomto genocidním paktu spolupracoval dokonce 20 body. Realitu, že Globální kompakt má umožnit neomezený přísun migrantů, Vatikán lživě nazval „ideologicky zkresleným prezentováním a lží“. Co je tedy pravda? V parlamentu EU vystoupil den před tím, 27. 11. 2018, europoslanec Marcel de Graaf s naléhavým varováním a výzvou, aby žádná země Globální pakt OSN nepřijala. Upozornil, že v zemích, které podepíší Globální pakt o migraci v Marrákeši (10.-11. 12. 2018), bude podle odstavce 8 jakákoliv oprávněná kritika migrace trestně stíhána pokutami a vězením. Ke každodenním zločinům migrantů, ať jde o znásilňování, vraždy, rabování či jiné násilí, se bude muset už jen bezmocně mlčet. V závislosti na 8. bodu budou všechny politické strany, které brání národ proti migraci, potlačeny a opoziční média zrušena.

Poďakovanie poslancom Národnej rady

3.12.2018

Poslancom Národnej rady SR

Vážení poslanci,

týmto ďakujem vo svojom mene i v mene všetkých kresťanov a Slovákov všetkým Vám, odvážnym poslancom, ktorí ste pri hlasovaní týkajúceho sa Globálneho paktu OSN o migrácii rozhodli v prospech Slovenska a jeho záchrany. Bol to ťažký psychologický, politický, ale hlavne duchovný boj každého z Vás osobne. Rozhodli ste, že Slovensko nepodpíše tento sebazničujúci pakt, pretože odporuje národným záujmom a bezpečnosti národa. V opačnom prípade by to bola smrteľná rana našim cyrilometodským koreňom, duchovnému pokladu našich otcov, dedov a pradedov. Konali ste zodpovedne za seba i za budúce generácie Slovákov. Patrí Vám naša aj ich vďaka. Môžete úprimne zaspievať slová slovenskej hymny: „Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú…“

Žiaľ, napriek Vášmu jasnému rozhodnutiu je ďalej vyvíjaný nátlak nečestným spôsobom obísť Vaše rozhodnutie, za ktorým stojí drvivá väčšina národa.

B.K.Patriarchát poslancům KSČM

2.12.2018

Vážení poslanci,

Poslanec Pavel Kováčik se vyjádřil: „Klub KSČM ratifikaci Istanbulské úmluvy podpoří.“

Rozhodně mnohé řadové členy KSČM i voliče tento postoj klubu šokuje. Podobně jako i to, že se mezi poslanci KSČM našel i takový, který se přímo podepsal pod návrh zákona o homomanželství. Nese to s sebou, jak víte, drastické odebírání dětí z řádných rodin, což v praxi realizuje Istanbulská úmluva pod rouškou prevence domácího násilí. Odebrané děti jsou dávány k tzv. adopci „homomanželům“.

Pokud ještě hájíte morální hodnoty a máte svědomí, připomínáme vám, že váš současný postoj k ratifikaci Istanbulské úmluvy je zradou svědomí!

Odpověď na Holubův pastýřský list

1. 12. 2018

První nedělí adventní začíná podle církevní tradice předvánoční doba pokání. Podstata pokání je přiznat si před sebou i před Bohem svůj sebeklam. Každý z nás místo nasměrování na Boha a poslední cíl má tendenci koncentrovat se jen na lidskou rovinu a s Bohem a Jeho přikázáními prakticky počítat nechce. Pokání – metanoia – je změna myšlení. Vyžaduje nutné oddělení se od hluku světa a vytvoření podmínek k vážnému zamyšlení. Procházíme si uplynulý rok a před sebou i před Bohem si přiznáváme přestupky a hříchy. Rovněž si uvědomujeme realitu vlastní smrti, Božího soudu a pak věčného utrpení v pekle či věčné odměny v nebi. Je třeba změnit horizontální myšlení a napojit se na vertikálu – na vztah k Bohu. Ježíš říká: „Buďte připraveni, neboť nevíte den ani hodinu.“

O Vánocích si připomínáme Boží lásku. Boží Syn, Ježíš, přišel v podobě bezbranného dítěte, narozeného v chudém Betlémě. Na golgotském kříži pak i za mě a za mé hříchy zaplatil svou smrtí, abych nezahynul, ale měl život věčný. Podmínkou z mé strany je přiznat si hřích, dát ho Ježíši a s ním i všechny životní prohry.

Epikléze /4. část: Epikléze – chrám a ikonostas/

26.11.2018

Biblickým modelem pro křesťanský chrám je vize daná Bohem (Mojžíšovi). Byla zrealizovaná na Jeruzalémském chrámu. Základní strukturu tvoří velesvatyně, kde je zvláštním způsobem přítomen Bůh, svatyně, kde kněží přinášeli oběti Bohu, a místo pro lid.

Východní chrám s ikonostasem, oltářem i svatostánkem uchovává tuto biblickou strukturu chrámu dodnes. I v západní církvi tomu tak bylo do II. Vatikánského koncilu, než nastala absurdní reforma. Kněz, který zastupuje lidi a přináší za ně na oltáři oběť Bohu, se po reformě otočil zády k centru chrámu, kterým je svatostánek, v němž je neustálá přítomnost Boha. Na mnohých místech byl navíc svatostánek z centra chrámu odstraněn. Rovněž byly odstraněny mřížky, které vymezovaly prostor pro kněze a pro ty, kteří přisluhovali při liturgii.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“

Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)