Hledej pravdu! část 27.: Nelze sloužit Bohu i mamonu

Slovo mamon znamená jmění i majetek, zvláště nečestně získaný na úkor bližního. Rovněž označuje úplatek, jímž je umlčován svědek nebo soudce. Ježíš upozorňuje na démonicky zotročující moc mamonu: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ Takže nakonec víra, ve smyslu důvěra, spoléhání na mamon vylučuje víru v Boha. Proto Ježíš staví proti sobě vztah k Bohu a vztah k mamonu a vyzývá k osobnímu rozhodnutí mezi oběma.

Bohatství

Bohatství je v Bibli pokládáno buď za Boží požehnání, odměnu za spravedlnost, nebo za kletbu. Podle toho, kdo a jak bohatstvím vládne a k čemu ho užívá. Požehnanost bohatství je nejobšírněji popsána u Joba 29, kde těsně souvisí se slávou člověka. Podle Písma bohatství je pro druhé, nikoli pro vlastní potřeby. Job pokládal rozdávání bohatství ne za povinnost, ale za výsadu. Tento ideál se nadobro zvrhl.

Hledej pravdu! část 26.: Svěcení neděle – vzkříšení Ruska

Bůh ustanovil, že sedmý den má být zasvěcen Jemu. Syn Boží nás vykoupil svou smrtí na kříži a v noci ze soboty na neděli slavně vstal z mrtvých. Neděle je dnem vzkříšení. Sedm týdnů po Kristově vzkříšení, opět v neděli, na apoštoly a na tři tisíce, kteří uvěřili, sestoupil Duch svatý. V tento den – v neděli – se zrodila novozákonní církev. Tento den má celý patřit Bohu. V něm máme čerpat duchovní sílu a požehnání pro nastávající týden. Duchovním programem pro svěcení dne vzkříšení a seslání Ducha svatého je osobně prožívat tato dvě tajemství.

Pokud křesťané v Rusku začnou světit den vzkříšení, nastane duchovní vzkříšení národa.

Bůh konal skrze první křesťany v Jeruzalémě velké divy a zázraky. Zdrojem duchovní síly bylo svěcení dne vzkříšení spojené se 4 principy: 1) apoštolské učení, 2) bratrské společenství (koinonia), 3) modlitby, 4) liturgie (lámání chleba) /Sk 2,42/.

Hledej pravdu! Část 25.: Metanoia a den smíření

A) Co je pokání – metanoia?

Podstatou pokání je přiznat si před sebou i před Bohem svůj hřích, to, že člověk uvěřil lži, a pak přijmout od ukřižovaného Ježíše odpuštění. Pokání – metanoia – je změna myšlení (Mk 1,15). Znamená to: odsoudit lež a přijmout pravdu. NWO dnes mění myšlení, ale v duchu antipokání. Popírá pravdu a programuje lež. Podstatou kajícnosti není půst od jídla či pití. I farizeus říkal: „Dvakrát za týden se postím, ze všeho dávám desátky,“ a přesto odešel z chrámu neospravedlněn (viz Lk 18,10-14). Celník se ale bil do prsou a prosil: „Bože, buď milostivý mně hříšnému.“ Celník si byl vědom své hříšnosti před Bohem a neměl odvahu ani pozvednout své oči vzhůru. Ježíš říká: „Tento odešel ospravedlněn.“ Postit se můžeme v určité dny, ale pokání potřebujeme konat každý den.

Metanoia (pokání) vede k vnitřní radosti. Zaměňovat ji za těžké kající skutky je omyl, který zastrašuje a odrazuje lidi. Pokání (metanoia) není škrupulantstvím, které cedí komáry a velbloudy polyká. Kdo má za cíl svou dokonalost, a ne pravdivý vztah k Bohu, nemá ducha pravdivého pokání. Pravdivé pokání je spojeno s poznáním Boží lásky – s Kristovým křížem.

Hledej pravdu! část 24.: Anamnéze a epikléze

V současné době ničí pravověrnou církev duch globalizace NWO – pod pozitivními pojmy zavádí satanizaci a vtěluje ducha antikrista. Prostředky, které k tomu používá, jsou hereze a synkretismus s pohanstvím praktikovaný v internáboženském dialogu. Západní církev, v čele s posledními papeži, vyhnala ze svého středu Ducha svatého. Po vzoru apostatického Západu o to usiluje i východní církev, v čele s patriarchou Bartolomějem a Kirillem. O současné církvi platí, že je údolím suchých kostí. Vize, kterou Hospodin ukázal proroku Ezechielovi, se vztahuje i na dnešní dny. „Tyto kosti, to je všechen dům Izraelský“ – současná církev bez ducha pokání a Ducha pravdy. Proto je třeba tak, jako prorok, volat k Bohu o nový příchod Ducha svatého, a to jak v soukromé modlitbě, tak zvláště v liturgii, konkrétně v epiklézi.

Když kněz pronese slova ustanovení (Mt 26,26), následuje anamnéze, neboli připomínka nejzákladnějších pravd spojených se spasitelným dílem Krista. Po anamnézi následuje epikléze, tedy intenzivní vzývání Ducha svatého 1) nad lidmi 2) nad posvěcenými dary.

Hledej pravdu! část 23.: Prorocká modlitba za vzkříšení národa

Úvod

Než začneš v této modlitbě vystupovat v Boží autoritě, je třeba nejprve odmaskovat kořen hříchu v sobě i jeho různé projevy: odsuzování druhých, nepřijímání kritiky, neschopnost sebekritiky, chorobná urážlivost, pomstychtivost. Starý člověk v nás (hříchem narušená přirozenost) nekriticky věří lžím, ale o pravdě pochybuje a vyhýbá se jí. Je nutno si sebekriticky přiznat tento kořen v nás i jeho ovoce – hříchy. Duchovním pohledem na kříž vzbudíme úkon lítosti, při němž vzýváme svaté Boží jméno.

Pak následují otázky, jestli chceš milovat Boha, bližního, zda přijímáš Ježíše za svého Spasitele, i testament z kříže a rovněž zda přijímáš v plnosti Ducha svatého. Pak jsou otázky, zda se odříkáš okultismu a sympatie k pohanství. Rovněž si máš uvědomit tajemství sv. křtu.

V další části je zdůrazněna víra v Boží všemohoucnost uvědoměním si, že Bůh stvořil nebe i zemi, vyznání víry, že Kristus vstal z mrtvých, a pak konkrétní víra v duchovní vzkříšení svého národa.

Vlastní prorokování předchází vyslovení autoritativní formule: „Toto praví Panovník Hospodin“ (hebr.: „Ko amar Adonai Jahve Elohim“).

Hledej pravdu! část 22.: Okultismus 3 /magnetismus, okultní psychologie, radiestéze, proutkařství, závěr/

Magnetismus

Tzv. magnetismus je spojený s magií a spiritismem. Proto není možné posuzovat ho izolovaně od ostatních okultních praktik. Magnetizéři často hovoří o vkládání rukou, a mají na mysli magnetizování. To uvádí do klamu, protože Ježíš a jeho apoštolové často vkládali ruce na hlavu chorého a žehnáním uzdravovali, ale to nemá s vkládáním rukou, jaké provádějí magnetizéři, absolutně nic společného (srov. Mk 16,18). Na otázku, zda jde v případě magnetismu o duchovní dar, současný znalec okultismu W. Dam píše: „Domnívají-li se křesťanští magnetizéři, že mají svůj ‚dar‘ od Boha, vyvstává otázka, od koho dostali svůj ‚dar‘ nekřesťanští magnetizéři. Nevěřící totiž nedostávají žádné dary Ducha Svatého… Magnetizér nevědomky přivádí své klienty do styku s démonickými silami.“

O. J. Verlinde píše: „Magnetizér se otevírá pro kosmické síly. Když se v něm pohybuje ‚nevítaný host‘, není vyloučeno, že předává dále i jeho. Mezi magnetizérem a magnetizovanou osobou je vytvořen stav vzájemné fúze. Mohl bych uvést celou řadu konkrétních příkladů, kdy se tak děje ještě měsíce potom, co navštívily magnetizéra. Tyto osoby pociťují nové negativní účinky: bolesti hlavy, nespavost, psychické poruchy. Totéž se projeví i po návštěvě u léčitele, hypnotizéra, vykladačky karet, jasnovidky apod.“

Hledej pravdu! Část 21.: Okultismus 2 /Silvova metoda, Reiki, Akupunktura, Hypnóza/

Silvova metoda

Silvova metoda kontroly mozkové činnosti je kurz sestavený z přednášek a mentálních cvičení. Neučí člověka jen to, jak se má duševně i tělesně uvolnit, ale i jak má v tomto uvolněném stavu používat své vědomí.

Metoda je založena na autosugesci během „relaxace“ („sestoupení do hladiny alfa“), která má ulehčit ovládání tělesných funkcí (vlastních či jiných lidí), předvídání budoucnosti a podobně. J. Silva je přesvědčen, že svět je řízený „Vyšší inteligencí“, která však není totožná s křesťanským Bohem. S touto „vyšší inteligencí“ je možné komunikovat prostřednictvím hemisféry mozku ve stavu „alfa“, ve frekvencích mozkových vln 7-14 Hz. S kým vchází adept Silvovy metody do styku v hladině „alfa“, když ne s Bohem, ale s jinou „vyšší inteligencí“? Odpověď pro křesťana není těžká, vždyť náš protivník „ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil“ (1Pt 5,8) a bere na sebe podobu anděla světla (srov. 2Kor 11,14).

Hledej pravdu! Část 20.: Okultismus 1 /úvod, homeopatie/

22. 1. 2016

Celá oblast okultismu má závažný dopad, protože jde o hříchy proti prvnímu přikázání. Přitom je natolik skrytá (okultní), že mnohé praktiky magie a věštění z neznalosti propagují i mnozí řeholníci a kněží. Zde platí zásada: Jestliže je v nějaké praktice skryta magie, věštění a spiritismus, potom už je církevně odsouzena i její novodobá forma!

V Dt 18, 9-12 je vyjmenováno 9 oblastí okultismu:

  1. Provedení ohněm – zasvěcení božstvům (démonům)
  2. (hebrejsky: kósem) – věštění (asi 200 forem)
  3. (mo‘nén) – astrologie (horoskopy, znamení zvěrokruhu…)
  4. (manaheš) – bílá magie (léčitel magnetizér, psychotronik…)
  5. (manašeb) – černá magie (čaroděj…)
  6. (hóber haber) – lidová magie (zaklínání, odklínání, odlévání vosku, házení uhlíků…)
  7. (šóel ob) – spiritismus jako věštění
  8. (jiddóni) – jasnovidectví
  9. (dóreš el hamatím) – spiritismus jako magie

„Kdo tyto věci činí, dopouští se ohavnosti před Bohem.“ (v. 12)

Hledej pravdu část 19.: Hinduismus

Hinduismus je pohanské náboženství, které uctívá zvířata jako bohy, věří v reinkarnaci, tedy převtělování lidí i do zvířat, hadů či hmyzu, zavádí kastovnický systém, v němž páriové mají menší cenu než nějaké zvíře či hmyz! Z důvodu reinkarnace je zakázáno jíst maso. Co se týče vztahu k člověku, v Indii uvidíte ležet nemocné lidi na ulici a nikdo si jich ani nevšimne, protože prý to je jejich karma, a kdo by je ošetřoval, tak jim vlastně podle hinduismu škodí. Z důvodu reinkarnace se nesmí zabíjet ani komáři, ani krysy, ani žádná jiná zvířata, ale na druhé straně mnozí hinduisté před několika léty napadli křesťanské vesnice, které vymordovali. Toto je konkrétní příklad tzv. hinduistického „nenásilí“, o kterém ctitelé Gándhího mlčí. Zde už nemají úctu k živému – k člověku. Zvláštní úctě se těší naopak kráva, která je pokládána za bohyni. Známý hinduistický vůdce Gándhí, napsal ódu na krávu, která je mu z pěti důvodů dražší než jeho vlastní matka. Dokonce tvrdí, že z krávy je posvátné i její lejno. Proto se mnozí guruové tímto lejnem mažou.

Hledej pravdu! část 18.: Bojové umění

Křesťanství nemá nic proti sportu a zdravému pohybu. Bohužel, východní bojová umění nejsou pouhým sportem. Tato realita je nám, Evropanům, úmyslně zamlčována. Judo, aikido, taekwondo, jsou cestou, životním stylem. Slovo „do“ znamená cesta. Není to cesta spásy, ale zavržení. Pro křesťana jde o cestu duchovní apostaze, neboť tato bojová umění jsou neoddělitelně spojena s orientální meditací a s orientálními náboženskými systémy a praktikami.

V čínském buddhismu se hovoří o tzv. všeobecném kosmicko-morálním pořádku obsaženém v pojmu „tao“. Orientální pseudomystika se opírá o falešnou myšlenku (ideu) směřování člověka k „harmonii“ s tzv. vesmírným pořádkem. (Rovněž pojmy „jing“ a „jang“ i s celou filosofií vedou křesťana k apostazi!)

Jednou z cest vedoucích k údajnému „překročení sebe samého“ a probuzení v sobě dřímajících potenciálních možností je tzv. cesta bojovníka. Po ovládnutí vlastní duše i těla (psyché a soma) dosahují prý nejvyšších poznání! Jaký je to podvod! Jen „v Kristu je plnost veškeré moudrosti a poznání…“ (Kol 2,3-4)

Hledej pravdu! část 17.: Buddhismus

Sami buddhisté souhlasí s charakteristikou buddhismu, která říká, že buddhismus je religií bez Boha, bez duše, neboli ateizmus.

Buddhisté považují za krajně ponižující, že by měli přijmout, že existuje vyšší bytost, která je nad svým stvořením a zasahuje do lidských životů. Buddhisté dovolují uctívat různé množství bůžků, ale berou je tak, že i oni podléhají rozkladu a jsou nižší než člověk a nesrovnatelně nižší než Budha ve své „dokonalosti“ a ti, kteří se k jeho dokonalosti blíží. Je ironií, že jistý láma vyzval „všechny ‚osvícené‘ pravé učedníky Budhy, aby přivedli na cestu spasení křesťanské barbary v Evropě, kteří ještě vězí v hlubinách propasti náboženské nevědomosti“.

Buddhismus rozhodně bojuje proti pravdě o Bohu jako Stvořiteli světa a neuznává učení o tom, že Bůh dal světu spasení. Na rozdíl od křesťanství hlásá buddhismus absolutní nepřijetí světa. Jeho ideálem je úplné zničení světa, a především zničení osobní existence – sebezničení.

Cílem buddhisty je uvidět, že není nic cenného a hodného lásky a nabýt přesvědčení, že všechno bytí existuje jedině v závislosti na toku vědomí a musí být radikálně zničeno cestou sebezničení osoby.

Hledej pravdu! část 16.: Křesťanství a islám

31. 12. 2015

Tyto dny jsme se dozvěděli, že Rusko bombardovalo vojenská centra Islámského státu. Zároveň už několik týdnů probíhá masová islamizace Evropy, kterou prosazují Spojené státy americké spolu s Vatikánem. Tok běženců finančně podporují hlavně USA a Německo. To, co vidíme v dnešních zprávách je něco, co má 1400letou historii, tedy není to nic nového. Jde o třetí invazi muslimů do Evropy. První byla v roce 711, druhá v roce 1453 a třetí dnes. Islámský svět vedl proti klasické civilizaci 548 bitev. Mohamed byl schopen za posledních 9 let svého života vždy průměrně během 6ti týdnů uskutečnit aspoň jeden džihádistický útok nebo bitvu. V průběhu těchto bitev byl jeden milión Evropanů vzat do otroctví. Poté, co padla Konstantinopol, se islám přesouvá do východní Evropy. Mohamed vyučoval religii islámu 13 let a za tu dobu se pouze 150 Arabů stalo muslimy. Pak emigroval z Mekky do Medíny, a stal se z něho politik a džihádista. Když zemřel, každý Arab v Arábii byl muslimem. Kázání religie islámu bylo neefektivní, kdežto džihád mu přinesl naprostý úspěch. Všude, kudy prošel džihád, byla původní kultura naprosto vykořeněna – Turecko, severní Afrika, Egypt, Irák, Sýrie – všechny tyto země byly křesťanské. Afghánistán byl buddhistický, Pákistán hinduistický…

Hledej pravdu! část 15.: Internáboženský dialog

Probíhá příprava na Všepravoslavný koncil 2016, jehož hlavní náplní má být prosazení internáboženského dialogu do pravoslavné církve po vzoru apostatického Vatikánu. Předkládáme vám rozbor kritického pohledu na tzv. internáboženský dialog. Nejenže dnes zablokoval pravdivou misii, ale navíc otevřel dveře antimisii uvnitř církve. V současné době je jediným a správným řešením toto: internáboženský dialog zrušit a otevřít dveře pravdivé reevangelizaci a misii.

Misie

Nejprve je potřeba si uvědomit, že Pán Ježíš Kristus nás nevybízel k internáboženskému dialogu (IN dialog) s pohany a se světem, ale přikázal nám, abychom zvěstovali evangelium. Pokud jsou křesťané poslušni tohoto příkazu a zvěstují Jeho evangelium bez pochybností a lidských filosofií, Bůh vždy toto svědectví o pravdě a jediné cestě ke spáse doprovází zázraky, znameními a také vyháněním zlých duchů, neboť se přiblížilo Boží království. Proč dnešní teologové a hierarchie tuto zkušenost nemají? Protože evangelium v plnosti nehlásají. Dnešní katoličtí teologové a jimi ovlivněná velká část hierarchie místo hlásání evangelia a pravdivé misie prosazuje IN dialog. My však jsme povinni dělat misii. Při misii jde o život. Misie je spojená s mučednictvím a se svědectvím v síle Ducha svatého, jinak by nebyla misií.

Hledej pravdu! část 14.: Polotajná organizace zednářů

Organizace zednářů se zaměřuje na tzv. elitu, na vůdčí osobnosti v církvi i v národě. Slibuje jim zabezpečení kariéry, popřípadě finance. Tato organizace vystupuje jako národu prospěšná, ale ve skutečnosti koná pravý opak. Organizace je polotajná a je rozdělená na 33 stupňů podle zasvěcení. Veřejnosti se odkrývají jen počáteční stupně, vyšší se utajují. Adeptem k přijetí do této organizace může být kdokoliv – formální katolík, ateista, muslim, buddhista… musí však respektovat základní linii poslušnosti. Pokud adept ve vážných věcech přestoupí pravidla, hrozí mu těžké tresty, a dokonce smrt. Proto už v počátečním zasvěcení je mu položen meč k šíji, aby si byl vědom, že pokud se dopustí zrady organizace, čeká ho smrt. Bude-li výstražně oběšen, jako jistý vysoce postavený zednář pod jedním italským mostem, či bude otráven či jiným způsobem zlikvidován, o tom už rozhoduje tajné vedení. Tato organizace má rovněž svou členskou základnu, z níž si vybírá schopné či spíše perspektivní lidi k realizaci svých intrik a rafinovaných zločinů. Do této základny patří různé kluby, jako například Lions club, Rotary club, anebo různé řády, jako například Řád Stanislava, Řád archanděla Michaela, Řád registrového kozáctva atd. Do zednářské organizace je lobována především inteligence.

Hledej pravdu! Část 13.: Pravé a nepravé křesťanství

Propagace pohanství je v současnosti, zvláště skrze tzv. ekumenický dialog s buddhisty a hinduisty, jednou z nejsilnějších psychologických zbraní k ničení křesťanských národů. Proto je třeba rozlišovat mezi pravdivým křesťanstvím a falešným křesťanstvím s duchem globalizace a úcty k pohanství. Pokud máme pravdivou úctu k pohanům, pak jim musíme zvěstovat spásu, která je jedině v Kristu a nikde jinde. Je naší povinností jim hlásat, aby se odvrátili od svých model, falešných cest a zbožšťování zvířat, a skrze víru v Krista se znovuzrodili pro Boží království. Jako pravdiví křesťané, kteří poznali pravdu, jsme povinni tuto pravdu zvěstovat. Falešní křesťané z falešné úcty tolerují a uctívají jejich démony. To je zradou Krista a evangelia a jeden z největších hříchů svolávajících prokletí.

Jaký je rozdíl mezi pravým a nepravým křesťanstvím?

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“

1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)