Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek proroka Eliáše

Prorok Eliáš působil za vlády modlářského krále Achaba. Písmo svaté o Achabovi svědčí: „Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním. Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma, syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Etbaala, krále Sidóňanů, a chodil sloužit Baalovi a klaněl se mu. Postavil Baalovi oltář v Baalově domě, který vystavěl v Samaří. Achab také udělal posvátný kůl. Tím, čeho se dopouštěl, urážel Hospodina, Boha Izraele, víc než všichni izraelští králové, kteří byli před ním.“(1Kr 16,30-33)

Jméno Eliáš znamená „Hospodin je Bůh“. A dalo by se říct, že toto bylo vlastně také programem a náplní života tohoto proroka. Jeho horlivost za věrnost Hospodinu ho vedla k mnoha velkým duchovním střetům s modlářstvím.Nejznámější je boj na Karmelu, kde on sám v Hospodinově jménu bojoval s 450 Baalovými a 400 Ašéřinými proroky. Oni i prorok Eliáš měli připravit oběť, ale nezapalovat ji. A prorok Eliáš řekl: „Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh.“ (1Kr 18,24) Jeho touhou bylo, aby národ nekulhal na dvě strany, neklaněl se jiným bohům, ale aby uctíval jako Boha jen Hospodina.

Na cestu viery

A Kurz istoty

B Kurz kresťanského života

C Rast v Kristovi

D Dozrievanie kresťana

 

Na cestu viery

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle“.

Ř 8,3 (6. 10. – 22. 10. 2019)