Fotogalerie

cz-o-this-christmas andele-nad-betlemem cz-mary-is-the-queen-of-prophets

Velká lóže oceňuje Františkův program církve New Age

15.1.2019

Velká lóže Španělska na stránkách svého zpravodaje „El Oriente“ reagovala na Františkovo vánoční vyhlášení (25. 12. 2018) univerzálního bratrství, a tedy programu církve New Age (https://mailchi.mp/gle/eloriente243).

Citace z „El Oriente“: „Papežova slova ukazují, jak vzdálená je současná církev obsahu encykliky Humanum genus (1884), která je posledním velkým odsouzením zednářství.

Odpověď: Velká lóže jasně chápe, že František svým projevem o Vánocích de facto zrušil církevní dokument Humanum genus. Tento dokument jasně odsuzuje zednářství. Se zednáři proto není možná žádná společná cesta! František ji ale dnes vehementně navrhuje.

Tříkrálová sbírka, ale…

14.1.2019

V Katolickém týdeníku č. 2 a v Diecézním zpravodajství č. 2 jsou reklamní fotografie a články propagující Tříkrálovou sbírku. Letos katolická církev zorganizovala více než 70 000 dětí. Opravdu mimořádná horlivost!

S jakou horlivostí ale reaguje na katastrofální ohrožení českých dětí?

Dnes je vyvíjen enormní nátlak na ratifikaci Istanbulské úmluvy. Oč jde? Znamená to zavedení mechanismu likvidace rodiny a kradení dětí z pokryteckého důvodu – prevence domácího násilí. Ukradené děti přednostně „adoptují“ homo-manželé a pedofilové. S tím souvisí i prosazování zákona o tzv. homomanželstvích a zákona o právu na změnu pohlaví, a to už od 12 let.

Františkovy neplatné kanonizace

14.1.2019

František vyhlásil za svaté tři papeže, kteří mají úzký vztah k II. vatikánskému koncilu.

Jan XXIII. tento koncil osnoval, Pavel VI. jeho heretický program i ducha potvrdil a Jan Pavel II. apostatickým gestem v Assisi a uvedením zednářů do církve (nový Kodex) koncilní aggiornamento realizoval.

Všichni tři papežové mají hlavní podíl na invazi herezí a vnitřním rozkladu, ve kterém se církev po koncilu ocitla. Falešní proroci – heretičtí teologové – mají model, jak si zabezpečit kanonizaci.

Program těchto tří papežů a jejich následování není cestou spásy, ale cestou do věčného zavržení.

Aggiornamento a František

13.1.2019

Hereze, které František hlásá a vtěluje, nejsou pouze jeho výplodem, mají hluboký kořen v duchu aggiornamenta. Aggiornamento bylo hlavním programem II. Vaticana. Ježíš mluví o stromu a o ovoci (srov. Mt 7,17n). Na Františkovi je vidět zhoubné ovoce, ale otrávený strom je II. Vaticanum. Aggiornamentem církev přijala ducha světa a vyhnala Ducha svatého. Duch lži zaměnil Ducha pravdy! Koncil vyhlásil úctu k pohanským kultům a v důsledku k jejich démonům. Tím legalizoval hřích proti 1. přikázání Dekalogu. Je to do nebe volající zločin! Byl zahájen proces vnitřního rozkladu církve neúctou k nejvýš svatému, jedinému pravému Bohu!

Jaké konkrétní ovoce František nese? V Amoris laetitia popírá existenci objektivně platných morálních norem, daných Bohem, a slovy i gesty se vysmívá mimořádně naléhavému Božímu varování před homosexualitou. Bůh za tento amorální zločin jako výstrahu pro budoucí pokolení potrestal Sodomu a Gomoru (srov. 2Pt 2,6, Jud 7).

Františkův program církve New Age

12.1.2019

František o Vánocích de facto vyhlásil novou církev New Age.  

Citace: Bratrství mezi lidmi různých náboženství (…) Naše rozdílnost nám tedy neškodí, nepředstavuje žádné nebezpečí, je to spíše bohatství. Je to jako u umělce, který chce vytvořit mozaiku. Je lepší mít k dispozici kamínky různých barev, než jen několika.“

Odpověď: František tvrdí: „Bratrství mezi lidmi různých náboženství…“. Toto je nemožné! Bratrství znamená mít společného otce. V bratrství snad mohou být různé pohanské kulty, protože mají společného otce, ďábla (srov. 1Kor 10,20). Není však možné aby ti, kdo přijali Krista a stali se dětmi nebeského Otce, tvořili bratrství s těmi, kteří uctívají démony. „Není žádné společenství (bratrství) mezi Kristem a Beliálem“ (2Kor 6,15). Bůh všechny stvořil, ale pohané Ho neuctívají. Bůh chce všechny spasit, ale kdo nepřijme Spasitele Ježíše Krista, „nemá ani Otce“ (srov. 1J 2,23).

Reakce na komentář kard. Müllera

11.1.2019

Vážený pane kardinále,

máte pravdu, že nelze generalizovat a za zločin jednoho kněze odsuzovat všechny. Rovněž máte pravdu, že příčinou zneužívání není v žádném případě celibát. Ve Vašem komentáři („Nic se nezlepší popíráním faktů“) však neuvádíte pravou příčinu homosexuálních zločinů. Tou příčinou jsou hereze a neopohanství (srov. Ř 1).

Citujeme z Vašeho komentáře: „Když duchovní spáchá zločin sexuálního zneužívání na mladistvých, naši ideologové neváhají obviňovat všechny kněze, anebo Církev – jak teologicky nevzdělaně říkají.“

Odpověď: Kořen homosexuality je teologicky odůvodněn v listě k Římanům 1,25-26: „Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli… Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní… muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti.“ Zkráceně: Hereze + neopohanství = homosexualita

Rozjímání nad Ř 6,22

„Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.“

Podmínkou osvobození od hříchu je, že se stáváme služebníky Božími. Originál opět uvádí slovo „otroky“. Vyjádření „otrok“ se používá v 6. kapitole listu k Římanům velmi často. Na jedné straně je zde realita otroctví hříchu. To znamená, že i když se chce člověk vlastními silami z otroctví dostat, nejde to. Z tohoto druhu otroctví se člověk nejenže nedostane vlastní silou, ale ani žádnou jinou, jedině Boží silou, a tu Bůh dává za jednu podmínku – že člověk se cele vydá Bohu. Znamená to, že přijímá Jeho přikázání a nechá se vést Božím Duchem, a už ne duchem světa, duchem lži. Toto vysvobození má ale základní podmínku – ztratit svou duši pro Krista a evangelium (Mk 8,35).

Slovo života – Ř 6,22 (13. 1. – 27. 1. 2019)

„Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími,

máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.“

O športovom výcviku

Na našej strednej škole sa organizoval športový výcvik, ako každý rok v 3. ročníku. Predtým to tak nebývalo, ale teraz vymysleli, že sa pôjde na 3 dni na chatu. No a tam sa pije, vedú sa prázdne aj neslušné reči a je tam aj hriech, lebo sú dievčatá a chlapci spolu. Tak to pre mňa nepripadalo do úvahy.

Zásady, jak jít společně za Ježíšem

Církev dnes nic víc nepotřebuje než duše, které jdou úzkou, strmou cestou za Ježíšem (Mt 7,14), duše, které dají Ježíšovi první místo ve svém životě, a pak s vírou procházejí opuštěností s Ježíšem opuštěným a pak i s poplivaným a trním korunovaným.

Když člověk zakouší boj se starým člověkem a s duchem temnoty, je to známkou, že tato cesta je cestou za Ježíšem a s Ježíšem. V tomto boji nepřítel působí naprosto přirozeně, podle povahy každého. On se snaží vytvářet mezi lidmi nedorozumění, které vedou k sudičství, k uraženosti, sebelítosti, žárlivosti… Zde nejlepším východiskem je to, že se dokážeme pokořit a vyznat takovou myšlenku či pocit před Bohem.

Nebudete-li činit pokání, zahynete! (Lk 13,3) /otevřený dopis biskupům Německa/

9. 1. 2019

Vážení biskupové Německa,

v této historické době učiňte pravdivou diagnózu stavu německé teologie a přiznejte katastrofální ovoce, které církvi i světu přinesla. Došlo k masovému odpadu od živé víry a k rozšíření herezí popírajících samu podstatu Kristova učení. Důsledkem je hrubé narušení morálních principů i Božích přikázání. Jinými slovy, jde o sebevražedný proces, k němuž vytvořila podmínky právě německá teologie.

Pravdivá prognóza stanoví: Křesťanství na území Německa nebude zachráněno, pokud nedojde k adekvátnímu pokání. Především vy, němečtí biskupové, musíte konat pokání sami za sebe, konkrétně za to, že jste pravověrné učení postupně nahradili herezemi. Teprve po vašem pokání může nastat pravdivá reevangelizace a rechristianizace odpadlého křesťanství, které už splynulo s duchem světa.

Napomenutí jidášskému biskupovi

7. 1. 2019

Byzantský katolický patriarchát (BKP) vyslovuje veřejné napomenutí před všemi katolíky Maďarska biskupovi Miklósi Beerovi. Veřejnou výzvou podpořil manifestanty proti zákonné vládě, která hájí křesťanství i Maďarsko. Vláda je vystavena velkému tlaku, protože účinně vystupuje proti násilné islamizaci i proti gender-demoralizaci, spojené s kradením dětí a jejich předávání homosexuálům a pedofilům.

Vážený biskupe, svým postojem jsi dokázal, že Ty jsi za gender-demoralizaci i za násilnou islamizaci a měl bys být pastýřem sviní, a ne duchovních ovcí. Tvůj postoj je znakem nevěry a zrady Kristova učení i vlastního národa! Přijal jsi Sorosův jidášský groš, jako ho zřejmě vzali ti, kteří vyšli do ulic?

Pokud máš ještě kapku svědomí, odstup co nejdříve ze svého úřadu a konej pokání za pohoršení, které jsi dal církvi i národu!

Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zjevení Páně

„Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: ‚Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?‘ Ježíš mu odpověděl: ‚Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.‘ Tu mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: ‚Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.‘“ (Mt 3,13-17)

Ježíš přišel k Jordánu, aby se dal pokřtít od Jana křtem pokání. On, Boží Syn, který žádný hřích neměl, se postavil do zástupu mezi hříšníky. Pokořil se, aby nám dal příklad.

Evangelium svědčí, že když byl Ježíš pokřtěn, otevřela se nebesa a bylo slyšet hlas: „Toto je můj milovaný Syn.“ Podstatou tohoto svátku je zjevení, že Ježíš je pravý Bůh a zaslíbený Spasitel. Přijetí toho zjevení je z naší strany podmíněno pravdivým pokáním.

Hovoř s Bohem

Je potřebné se věnovat modlitbě a Božímu slovu.

Tam Bůh hovoří, tam nám dává světlo.

Máme proto hovořit s Bohem o svých problémech,

o své bolesti. Každý den se Mu dívat do očí.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.“

Ř 6,22 (13. 1. – 27. 1. 2019)