Fotogalerie

cz-faith-grows-through-trials cz-god-is-almighty cz-even-your-closest-friend-can-betray-you

List poslancom SR proti uzákoneniu pedofílie

Vážení poslanci,

na začiatku Biblie čítame, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu. Tým, že bol človek stvorený na Boží obraz, bolo ľudské pokolenie obdarené skutočne veľkou dôstojnosťou. Táto dôstojnosť je jedným zo znakov, ktoré človeka robia odlišným a vyšším než zvieratá. Biblia ďalej popisuje to, že človek túto dôstojnosť hriechom stratil. Boh však nenechal človeka bez pomoci. Poslal svojho Syna, Ježiša Krista, aby sa človek vierou a pokáním mohol vrátiť k pôvodnému obrazu, na ktorý bol stvorený.

Dnes sme ale svedkami toho, že človek sa čoraz viac zrieka tejto dôstojnosti a pohŕda obrazom, na ktorý bol stvorený, stále viac si osvojuje správanie, ktoré patrí skôr do ríše zvierat, ba niekedy ani tam. Posledným prejavom straty nielen ľudskej dôstojnosti, ale aj zdravého rozumu sú články denníka Sme presadzujúce pedofíliu. Je to bezostyšný pokus o demontáž základnej morálky, ktorý nemá v dejinách Slovenska prirovnanie ani obdobu.

Zhoubný nádor německé teologie v církvi

13. 7. 2019

Jaké ovoce nese německá teologie? Nese ovoce smrti.

Současní němečtí biskupové a teologové, až na čestné výjimky, jsou heretici a apostati. Předseda biskupské konference kard. Marx a rovněž kard. Kasper prosazují přechod církve na New Age. Propagují sodomii i program Amazonské synody spojené s přijímáním pohanského satanismu k tzv. oživení církve a liturgie. Tvoří v tom jednotu s pseudopapežem Františkem. Navíc většina německých biskupů prosazuje islamizaci Evropy. Tito němečtí falešní proroci jsou největším vředem na těle katolické církve. Nejsou už ani katolíci, ani křesťané. Všichni jsou dle Gal 1,8 vyloučeni z Tajemného Těla Kristova, a pokud nebudou konat pokání, skončí ve věčném zavržení. Duchovní jed vychází z Německa už několik desetiletí a přináší ovoce smrti.

Dopis Spoločnosti sv. Bazila Veľkého (SBM) slovenským poslancům ohledně propagace pedofilie v denníku SME

11.7. 2019

Vážený pán poslanec,

Vážená pani poslankyňa,

denník SME nedávno vo svojich článkoch propagoval pedofíliu, najmä z pozície učiteľskej profesie.

Upozorňujeme, že pedofília je sexuálna úchylka a ohavný zločin proti deťom i proti Bohu! Navyše trestný zákon pedofíliu v § 201 kvalifikuje ako sexuálne zneužívanie. Preto je neakceptovateľné, ak ju niekto verejne podporuje a pozitívne propaguje. Jej výsledkom je narušená psychika i morálka dieťaťa. Dá sa však liečiť. (Porov. Mk 1, 15; Jn 8, 34-36)

Vážený pán poslanec,

Vážená pani poslankyňa,

nakoľko sa na Slovensku začína hovoriť o akceptovaní pedofílie, čím deťom hrozí ich devastácia, naliehavo vás žiadame:

VARUJTE NÁROD PRED ŠÍRENÍM TOHTO ZLOČINU A POSTAVTE SA ZA OCHRANU DETÍ!

Amazonie, hrob ortodoxie

11. 7. 2019

24.–26. června 2019 skrytě proběhlo přípravné setkání na Synodu o Amazonii. Mezi hlavními aktéry jsou kardinálové Hummes, Barreto, Kasper, Baldisseri…

V roce 1986 Jan Pavel II. v Assisi otevřel dveře církve pohanství. Zrealizoval dokument II. Vaticana o úctě k pohanům – de facto o úctě k démonům, kterým pohané přinášejí oběti. Arciheretik Bergoglio zneužívá papežství a prosazuje do liturgie pohanského ducha zaváděním animistických prvků. Místo přinášení obětí Bohu tak bude skrytě uctíván ďábel a pohanští démoni.

Rozjímání nad 1J 3,24

«Kdo zachovává Jeho přikázání,
zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.»

V tomto slově života je rovněž zdůrazněno zachovávání Božích přikázání. Platí, že kdo je zachovává, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Tuto pravdu Ježíš zdůraznil slovy: „Kdo mě miluje, bude zachovávat moje slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ V ten večer před svou smrtí Ježíš řekl: „V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ (J 14,20-21)

Slovo života – 1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm;

že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.“

Návrh pravověrného papeže od BKP

8. 7. 2019

1) Koho navrhujeme a proč?

2) Diagnóza současného stavu církve

3) Co je Byzantský katolický patriarchát (BKP)?

Ježíš je cesta

Co znamená, že Ježíš je cesta? Po cestě se jde. Můžeme říci, že cesta je také program – životní program, který si člověk zvolí. Čili naším životním programem má být Ježíš, následování Jeho. On je i Pravda a také Život, život věčný. Tedy my Ho máme následovat.

Na cestě naším životem budeme klopýtat, padat. Na té cestě přijdou zkoušky. Na té cestě bude to zlo, které je v nás, šilhat po světě, po marnosti světa – po marné slávě, po nesmyslech, mamonu, z něhož si budeme chtít učinit cíl svého života. Čili hřích v nás nás bude stahovat na falešnou cestu. Ale my máme stát na té Cestě, kterou je Ježíš.

Jan Hus kontra klerikalismus

6. 7. 2019

Vážení biskupové a kněží Česka,

tyto dny si připomínáme památku našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje a zároveň i mučednickou smrt kněze Jana Husa. V této souvislosti klademe otázku: Co je klerikalismus?

Je to zneužití Boží autority proti Bohu, evangeliu a církvi.

Kdo jsou klerikálové?

Církevní kariéristé, kteří uzurpovali církevní úřad a zneužívají ho k svým egoistickým a kariéristickým zájmům.

K uctění mučednické smrti Jana Husa

6.7.2019

Drazí poutníci, bratři a sestry,

každému upřímnému Čechu zní v uších životní program kazatele z Betlémské kaple: „Hledej pravdu, miluj pravdu…!“

6. červenec se stal pro Čechy památným dnem. Tehdy za pravdu zemřel na Kostnické hranici Mistr Jan Hus. Před čtyřmi lety, kdy jsme si připomínali 600. výročí jeho mučednické smrti, Byzantský katolický patriarchát vyhlásil tohoto českého mučedníka za svatého. Dva roky před tím, na Sofijském náměstí v Kyjevě na Ukrajině, patriarchát vyhlásil rovněž českého proroka a kazatele pokání, Jana Milíče, za svatého. I jeho svátek byl určen na 6. července. Připomínáme si tento den dva české kněze, kazatele pokání a pravdy. Jeden zemřel jako mučedník v cizině a druhý rovněž v cizině, když jen o vlásek unikl mučednické smrti. Národ potřebuje vzor. Potřebuje hrdiny, kteří jsou ochotni hájit pravdu! Jen pravda zabezpečí šťastný život časný i věčný. Bojovat za pravdu dnes znamená bojovat proti systému lži, proti lživé genderové ideologii, proti zavádění mechanismu kradení dětí rodičům pod lživým termínem „domácí násilí“. Lež proniká sdělovacími prostředky, soudnictvím, školstvím i jinými oblastmi veřejného života. Duch lži ničí národ, rodinu i jedince. Proto i dnes manifestujeme pod heslem: „Obnova rodiny, vzkříšení národa“.

Svátek svatých Cyrila, Metoděje a Jana Husa

5.7.2019

Drazí poutníci, bratři a sestry,

v duchu zalétáme myšlenkami do minulosti. Vidíme namáhavou cestu svatého Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu i jejich obětavou misii. Rozhodně se postavili proti duchu pohanství, spojenému s okultními praktikami, i proti volchvům – pohanským žrecům, kteří udržovali moravský lid v temnotě pověr. Na druhé straně byli svatí bratři vystaveni intrikám německých církevníků, kteří zneužívali křesťanskou misii ke germanizaci slovanského území. Jen pouhé tři roky byli sv. Cyril a Metoděj na této misii spolu. Pak se kvůli intrikám museli jít obhájit do Říma, kde sv. Cyril umírá. Na zpáteční cestě je Metoděj úskočně zajat germánskými biskupy a držen 2,5 roku v tvrdém vězení. Na zásah papeže je propuštěn a znovu vytrvale pokračuje v moravské misii. Opět je vystaven intrikám, zvláště germánského biskupa Wichinga, sídlícího v Nitře. Čas duchovního boje, a tím i misie sv. Metoděje, končí jeho smrtí roku 885. Dvě stě jeho žáků bylo vzápětí bez milosti prodáno do otroctví do Benátek. Jiní, aby si zachránili holý život, byli nuceni přeplavat přes Dunaj. Misie byla zdánlivě zlikvidována. Přesto semeno Božího slova přineslo hojný užitek.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“

1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)