Fotogalerie

cz-it-is-not-enough-just-to-receive-the-holy-spirit cz-to-the-extent cz-if-i-want-to-make-a-choice-according

Reakce na setkání Františka s třemi oběťmi homosexuální pedofilie (+ video)

25. 5. 2018

Celosvětová média zveřejnila zprávu o setkání Františka Bergoglia s třemi oběťmi homosexuální pedofilie z Chile. Místo zodpovědného řešení, František tyto oběti zneužil jako precedens k prosazení falešné tolerance k homosexualitě a pedofilii. Tím popřel Boží a přirozené zákony. Geyovi doslova řekl: „Bůh tě tak učinil.“

Toto je lež a hereze. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu jako muž a žena. Existují jen dvě pohlaví, a to mužské a ženské. Bůh nestvořil sexuální zvrácenost. Ta je ovocem hříchu.

František ve své exhortaci popřel objektivní morální normy. Líbá nohy transsexuálům a homosexuálům. Před celým světem dokazuje, že nemá Ducha Kristova, ale ducha antikrista.

Slovo otce patriarchy Eliáše na neděli Všech svatých

První neděle po Letnicích je ve východním obřadu zasvěcena všem svatým. Jde především o mučedníky, k nimž Církev později přiřadila také apoštoly, biskupy, askety, řeholníky a řeholnice.

Dnes si připomínáme veliký příklad těchto mužů, žen a dětí z dávnější i blízké minulosti, kteří jsou hrdiny víry a jsou nám vzorem života víry, čisté lásky k Bohu, k bližním i k národu.

Dnes se nám však bohužel nabízejí jiné vzory, především mladé generaci, a to negativní. Vidíme různé rockové zpěváky, kteří užívají narkotika, a pak umírají na následky svého nevázaného, zlého způsobu života. Toto rozhodně není příklad k následování, protože přináší nejen peklo na zemi, ale také peklo po smrti. Svatí jsou v nebi. Tím, že jsme přijali Pána Ježíše za svého Spasitele a Pána, jsme se narodili do Boží rodiny.

Dopis Veřejné ochránkyni práv

25.5.2018
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
Veřejná ochránkyně práv
Údolní 39
Brno, 602 00

Vážená paní Šabatová,

obracíme se na vás ve věci zrušení divadelní hry „Naše násilí a vaše násilí“, která má být uvedena 26. 5. 2018 v divadle Husa na provázku v Brně v rámci festivalu „Divadelní svět Brno“.

Tato divadelní hra v konkrétní scéně hrubě potupuje osobu Ježíše Krista a má charakter bezprecedentního rouhaní a znevažování. Ježíš Kristus, jak víte, je pro všechny věřící křesťany svatým Bohem, kterého uctíváme. On je pro nás tím nejposvátnějším. Hra znevažuje nejen jeho jméno, ale spolu s ním i věřící. Představení tak rozpaluje náboženskou nesnášenlivost, hanobí náboženství, kromě jiného relativizuje teroristické útoky a hanobí státní vlajku ČR.

Jací mají být pastýři lidských duší?

Nejhorší v duchovním boji je duch farizeismu. Je dokonce horší než ateizmus. Proto je nutné, aby se v seminářích budoucí kněží nejdříve obrátili a dali na první místo Ježíše, aby chtěli sloužit Bohu a hlásat Jeho evangelium. Avšak aby ho mohli hlásat, nestačí sedět u zeleného stolu a filozofovat o Božím slově. Naopak – musí ho žít, realizovat. Musí mít zkušenost s živým Kristem, jedině tak přijmou Ducha svatého, Ducha pravdy. Potom budou jako apoštolové a mučedníci statečně bránit Krista i Jeho evangelium a budou nástrojem Ducha svatého v boji za spasení duší jim svěřených i za záchranu celého národa. Svět potřebuje svaté kněze!

Dar proroctví

 

a) úvod – Dar proroctví

V listě ke Korinťanům je napsáno: Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali.“ (1Kor 14,1-3) Apoštol Pavel dále vysvětluje: „Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše.“ Tedy při prorokování nejde o nějaké věštění, ale o budování, povzbuzení a útěchu.

Dnes každý obrácený křesťan musí nejvíce dychtit po daru proroctví. Proč? Protože společným pramenem jak Písma, tak i daru proroctví je týž Duch svatý! Duch pravdy!

Nekoncentruji se na problém, ale jsem s Bohem

Při modlitbě nemáme rozvíjet nějaké plány, řešit problémy, situace, které vyvstávají, ale dát je krátce Bohu a zůstávat jen v chudobě ducha, ve spojení s Kristem: „Ty, Ježíši a já. Pane, s Tebou jsem ukřižovaný tomu, tomu i tomu… Jak to dopadne? To je ve Tvých rukách! Co budu snít o nějakých pravděpodobných variantách, beztak to nezměním. Mohu ale prosit: Pane, dej vhodnou myšlenku osobě, která o tom může rozhodnout. Použij toho člověka k naplnění své vůle, jako jsi např. dal perskému králi Kýrovi myšlenku, aby propustil z babylonského zajetí Izraelity a ještě jim dal edikt, že mohou stavět chrám. Teď na modlitbě však v této chvíli svůj problém neřeším, neřeším co a jak by mohlo být, teď se o to nezajímám. Pane, Ty máš tisíc možností, jak to udělat.“

Křest ohněm

 

a) úvod – Křest ohněm

Ježíš řekl: „Oheň jsem přišel hodit na zem, a co chci, ať hoří.“ (srov. Lk 12,49-50) O jaký oheň jde? O oheň čisté Boží lásky – agapé – který hoří touhou po Bohu a záchraně nesmrtelných duší. O Ježíšovi je řečeno: „On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ (Mt 3,11) Tento očistný oheň, který je také spojen s Duchem svatým, spaluje už zde na zemi strusku našeho egoismu a hříšných závislostí. Ať očišťuje i náš rozum, vůli, pocity, srdce, vzpomínky, představy, plány… Ať nás uvádí do plné pravdy.

Křest Duchem svatým

 

a) úvod – Křest Duchem svatým

Ježíš řekl: „I vy dostanete sílu Ducha svatého, a budete mými svědky.“ (Sk 1,8) Podmínkou přijetí Ducha svatého je pokání: „Obraťte se… a přijmete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám i všem kteří jsou daleko …“ (Sk 2,38-39)

Je třeba skrze neustálé pokání znovu a znovu přijímat Ducha svatého! Znamená to vycházet z temnoty hříchu a vcházet do Božího světla, ze lži do pravdy, ze smrti do života! Každé postavení se do světla vyžaduje zapření sebe.

Vždy, když konáme pokání, tedy vcházíme do Boží přítomnosti a zde vyznáváme svůj hřích a víru v sílu Ježíšovy krve, znovu přichází Duch svatý a dává světlo a sílu k poznání a k realizování Boží vůle! „Duch svatý se za nás přimlouvá vzdechy nevyslovitelnými.“ (Ř 8,26) Pokud přijímáme Ducha svatého v plnosti, duch světa musí z naší duše ustoupit!

Slovo života – Gal 3,22 (20. 5 – 3. 6. 2018)

„Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení,

dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří.“

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří.“

Gal 3,22 (20. 5 – 3. 6. 2018)