Fotogalerie

cz-let-us-walk-in-faith-give-our-plans kristovo-vzkriseni cz-jezis-opravdu-vstal-z-mrtvych

Pane, učiň v nás kvalitativní změnu

Pane, učiň v nás revoluci, kvalitativní změnu myšlení, abychom dokázali, když přijde pokušení k hříchu, říci: „Ne! Já mám strach! Bůh všechno vidí.“ Boží slovo říká: „Nic není skryto, co nebude odkryto.“ Kéž se otevřeme Duchu pravdy, aby nám mohl dát užitečný strach – bázeň Boží! Jinak naše přirozenost reaguje přesně opačně – když máme plnit vůli Boží, přijdou deprese a pak je třeba člověka tlačit doslova buldozerem, dávat pádné argumenty, ukázat, že nic neztratí, naopak mnoho získá – a stejně se nepohne. Například – vybídli jsme církevní hierarchii, aby se postavila za víru, za národ – nikdo z nich to neučinil.

Ježíš čeká na naši víru

Jak velice je třeba lidí, kteří se budou modlit, trpět a vše obětovat. Toto všechno je láska a co může být užitečnější v tomto kratinkém životě, kde se rozhoduje o věčnosti, a to nejen naší. Svou vírou a smírnou obětí můžeme zachraňovat nesmrtelné duše. Jak úžasné je, že Ježíš čeká na naši víru, skrze kterou chce dávat milosti nejenom nám, ale i druhým, které můžeme svou vírou, svými modlitbami, ovlivnit k tomu, aby se obrátili, otevřeli Bohu a rozhodli se Ho následovat.

Naše spoluvzkříšení

Ježíš Kristus byl při své smrti ztotožněn s naší přirozeností kromě hříchu a my jsme s Ním byli také pochováni a zároveň s Ním jsme byli také vzkříšeni. Prorok Ozeáš to předpověděl slovy: „Dne třetího vzkřísí nás a budeme živi před obličejem jeho.“ Naše účast na Kristově vzkříšení je nyní skrze víru duchovní. Při druhém příchodu i naše tělo bude vzkříšeno do slávy.

Duchovní realita spoluvzkříšení s Kristem je v Ježíšově a naší matce dokonalou. S toutéž vydaností Bohu a s toutéž vírou jako Maria nyní přijímám nejen vnitřní jednotu se vzkříšeným Spasitelem, ale plně přijímám i celé tajemství křtu. Teď si uvědomuji pravdu, že: „Nežiji již já, žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20)

Slovo života – Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás,

je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Rozjímání nad Ef 2,8-9

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar,
není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Je třeba si toto Boží slovo správně vysvětlovat. Především: naše spása není z našich skutků. Bůh nám dal milost spasení, je to Boží dar, jak říká Písmo. Takže se nikdo nemůže chlubit. To ale neznamená, že když jsme přijali záchranu, spásu v Kristu, že už nemáme dělat dobré skutky. Máme je dělat ve spolupráci s Boží milostí a ve spojení s Kristem. Ale ten základ – záchrana – ta nám byla dána zdarma. Proto je také třeba, abychom konali misii modlitby. Vyprošovali Boží milost k obrácení konkrétních lidí, a především je třeba prosit, aby na Ukrajině nastalo duchovní vzkříšení.

Ukrajina je ve stavu vnitřního zápasu, zda si uchováme poklad víry v našeho Spasitele Ježíše Krista, anebo zda takzvané náboženství New Age, které je propagováno duchem tohoto světa, nás okrade o živé spojení s Ježíšem, tedy o spasitelnou víru. Tomuto tlaku není vystavena pouze Ukrajina, ale všichni křesťané a všechny křesťanské národy.

Ježíši, Tys za nás zemřel na kříži a dal jsi nám svého Ducha

Dnes dochází k satanizaci, démonizaci jedince i celé společnosti. Ti duchové manipulují lidmi, ovládají je, jakoby jim posílali maily, sms, či přímo k nim hovořili. Lidé jsou na ně tak napojeni, že ani nemusí mít ještě čipy a už z nich dělají bio-roboty, pochodující duchovní mrtvoly. Pane, co máme dělat? Kdo může tento stav zachránit? Vlastní silou člověk nezachrání ani sám sebe. Ježíši, ale Tys za nás zemřel na kříži a dal jsi nám svého Ducha. Jedině Duch Boží může udělat změnu. Jak potřebná je modlitba jednoty a moci a také prorocká modlitba za vzkříšení národa. V této situaci je opravdu nutné dát Bohu v modlitbě prostor, aby ty hory démonů byly Boží mocí zvednuty, a aby to místo pak nezůstalo prázdné, ale aby přišel, zavanul Duch Boží a oživil suché kosti, jak se modlíme v prorocké modlitbě (Ez 37).

Nejužitečnější je snažit se být stále s Kristem

Moderní psychologové, kteří jsou ovlivněni ezoterikou a jinými protikřesťanskými proudy, chtějí ukazovat ztrápenému člověku a křesťanu, jak se má chovat, ale bez evangelia – a to je falešná cesta. Evangelium je pro život! Boží slovo je pro nás, pro náš konkrétní život! Z něho máme čerpat světlo a také sílu. Duch Svatý je autorem Písma, ale i jeho vykladatelem. Jen je třeba se na Něho obracet. Máme evangelizovat tím, že se budeme v modlitbě zastavovat nad zásadami z evangelia, a pak se je budeme snažit žít. Dnes už ani není třeba nových a nových myšlenek. Ty mohou být sice také dobré, ale církev či lidé vůbec dnes potřebují jednoduchý návod, jak tu či onu větu z evangelia konkrétně žít.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]