Fotogalerie

cz-pure-love-of-god1 cz-remain-faithful-to-jesus-and-his-word cz-our-mission-on-earth-is-to-serve

Arcib. Viganò, diagnóza, koncil

21.9.2018

Arcib. Viganò, bývalý papežský nuncius v USA, učinil odvážný krok. Ukázal na šokující skutečnost – homosexuální zločiny na nejvyšších místech v církvi. Kde mají kořeny?

Písmo svaté ukazuje, že kořenem homosexuality je: 1) nevěra v pravého Boha, 2) božská úcta k tvorstvu místo ke Stvořiteli:

Ad 1) „Poznali Boha, ale nevzdali Mu čest jako Bohu.“ (Ř 1,21) Jedná se o heretické teology, kteří po koncilu na všech teologických fakultách zaměnili apoštolské učení za heretické. Jde o ateistickou historicko-kritickou metodu a její otrávené ovoce.

Ad 2) „Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli do bláznovství… Vyměnili pravdu Boží za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli.“ (Ř 1,22-25) Tento proces koncil započal dokumentem Nostra aetate o tzv. úctě k pohanským kultům, de facto k jejich démonům.

Slovo života – Ř 6,6 (23. 9. 2018 – 7. 10. 2018)

 „Víme přece, že starý člověk náš byl spolu s ním ukřižován,

aby bylo umrtveno tělo hříchu, a my už hříchu neotročili.

Rozjímání nad Ř 6,6

„Víme přece, že starý člověk náš byl spolu s ním ukřižován, aby bylo umrtveno tělo hříchu, a my už hříchu neotročili.“

V prvních pěti kapitolách listu Římanům se mluví o hříších. V 6. kapitole se mluví o hříchu v jednotném čísle, tedy jako o kořenu, z něhož vycházejí ostatní hříchy. Tím kořenem hříchu je ložisko zla v nás, tedy dědičný hřích či porušená lidská přirozenost, která byla u prvních lidí v ráji infikována hadem, to je ďáblem. Místo toho, aby ve zkoušce stáli věrně v Božím slově, odmítli ho a uvěřili slovu ďáblovu, lži. Tak vešlo ďábelské semeno do lidské přirozenosti. Tím semenem je dědičný hřích, který programuje člověka, aby podlehl postupné entropii, sebezničení morálnímu i duchovnímu, a uvrhl ho do věčné záhuby. To vidíme markantně v dnešní době, kdy lidstvo jako by ztratilo zdravý rozum a masově koná svou vlastní sebevraždu: gender demoralizace spojená s kradením dětí rodičům, technologie bratrovražedných válek, škodlivé vakcíny pro děti, které působí narušení imunitního systému a plodnosti, geneticky modifikované potraviny, léky, které způsobují vyvolání jiných chorob, rozšíření rakoviny, AIDS, destruktivní kultura, jejímž následkem je systematická amoralizace, nezodpovědnost, nárůst zločinnosti, narkomanie.

Má Česko přijmout 50 uprchlíků ze Sýrie?

Novinář z aktuálně.cz dal kard. Dukovi otázku, zda podporuje či nepodporuje přísun 50 uprchlíků, prý sirotků, ze Sýrie do ČR. Kardinál odpověděl, že je třeba jim pomoci tam, kde jsou.

To byla velmi moudrá odpověď, neboť na Východě, pokud jde o sirotka, širší rodina pokládá za svou svatou povinnost mít ho za vlastního. Vytrhávat sirotka z jeho rodinného a etnického zázemí zvětšuje jeho trauma. A navíc toto zneužívat k prolomení islamizace do ČR, je zločinný manévr.

Jak pokračuje vlna reakcí na Viganův dokument?

Polarizace v Americe roste. K tématu se vyjádřili i další preláti.

V Evropě ve všeobecnosti přetrvává mlčení včetně Polska. Přerušil ho švýcarský biskup Marian Eleganti, cituji: v otázce biskupů, kteří kryli sexuální skandály „je těžké si představit, že by zůstali ve svých úřadech“. Německojazyčný svět však téma řeší legitimitou homosexuality, resp. snahou o změnu tradičního učení v této oblasti!!!

Arcib. Vigano je ohrožen na životě

Vatikán 12. září 2018

Portál Church Militant přinesl informaci, že Vigano zanechal testament, v němž jsou dopodrobna sepsaná i jiná odhalení vůči pápeži a jiným prelátům a mají být okamžitě publikována v případě, že by měl přijít náhlým způsobem o život.

Komentář: Kdo má zájem arcib. Vigana morálně zkompromitovat, očernit, a dokonce ho fyzicky odstranit? On hrdinsky, s nasazením života, s upřímnou touhou po očistě církve odhalil konkrétní preláty a konkrétní zločiny na nejvyšších církevních postech i s požadavkem rezignace samotného Františka. František tyto dny ve svých promluvách nejmenovaně staví arcib. Vigana do role služebníka satanova, žalobníka bratří. Toto je ze strany Františka hřích proti Duchu svatému.

Jakou taktiku zvolil František po výzvě k rezignaci?

Zintenzivnil úsilí o islamizaci Evropy.

František Bergoglio v těchto dech podal dlouhé interview pro „Il Sole 24 Ore“. Byly mu kladeny otázky ohledně tisíců pedofilních skandálů v katolické církvi po celém světě i ohledně homosexuální mafie v kurii. Papež, jak dokazuje nuncius Viganò, kryl amerického sexpredátora kardinála McCarricka. V církvi sílí přesvědčení, že by měl odstoupit.

Papež vyrazil k útoku a štítem jsou mu uprchlíci. „Nechte je vstoupit do vašich příbytků a nechte vstoupit do svého srdce jejich kulturu“ – nechte islámskou vlnou obydlit váš svět a konvertujte svá srdce k jejich náboženství, to je logický překlad papežovy zvěsti.

Byly zveřejněny konkrétní důkazy o Bergogliově vině

Německý televizní kanál ZDF opakovaně vysílal dokumentární film „Mlčení pastýřů“, který byl natočen v minulém roce a získal ocenění „Prix Evropa 2017“ jako nejlepší evropský dokumentární film.

Ve filmu je potvrzeno, že když byl Jorge Mario Bergoglio arcibiskupem v Buenos Aires, ignoroval výzvy k spravedlnosti, s nimiž se na něj obracely oběti sexuálního násilí ze strany kněží jeho diecéze. Šest z nich podalo ve filmu interview a vyjádřili se, že nikdy nedostali odpověď na své žaloby adresované Bergogliovi.

Krátká rekapitulace pohybu, který v Americe nastal v důsledku dokumentu arcib. Vigana

1) 44000 amerických žen – profesorek, řeholnic a jiných žen aktivních v různých katolických spolcích požadují přešetření homosexuálních a pedofilních zločinů a vyvození důsledků.

2) Američtí muži žádají totéž a od 7. 9. vyhlásili každý pátek půst na tento úmysl až do konce roku.

3) Americký prezident se k tomu vyjádřil: „Je tak smutné toto pozorovat. Myslím, že to bude mít skutečně negativní následky pro katolickou církev. Pro mne je to smutná událost, protože církev skutečně respektuji.“

Odpověď na dalajlámův výrok „Evropa patří Evropanům“

Dalajláma ve švédském městě Malmö pověděl: „Evropa patří Evropanům“. Mnozí v Česku se nad tím radují a alternativní média i sociální sítě to s nadšením rozesílají. Samozřejmě ne ze zlé vůle. Logicky z toho vyvozují, že tento výrok je proti masovému přísunu imigrantů do Evropy. Dalajlámovi byl světovými masmédii vytvořen mimořádný image.

Jenže připomínáme: dalajláma rovněž ve svém projevu řekl: „Přijměte je, pomozte jim, vzdělávejte je… Ale tito lidé by nakonec měli zvelebovat svou vlastní zemi.“

Pokud poví „Evropa patří Evropanům“, tak logicky by každý myslel, že bude pokračovat: „nepřijímejte imigranty“ a dodal by: „Je třeba jim pomáhat na svém vlastním území, aby tam zvelebovali svou vlastní zemi.“ Merkelová také přiznala, že multikulturalismus, tedy přísun islámských imigrantů se neosvědčil, protože se neasimilují, ale zároveň podepisuje nové a nové smlouvy o jejich masovém přísunu.

Cesta k osvobození ze závislosti

Když máme živou víru, máme imunitní systém, který nás chrání od závislosti na hříchu, např. od alkoholismu, narkotik, homosexuality anebo jiných závislostí, které narušují psychiku člověka a za kterými jsou démoni. Jak taková démonizace funguje, je do pevné míry tajemstvím. Cesta k osvobození je velmi těžká. Je třeba ty démony vyhnat tak, jak to dělal Ježíš. A pak musí být skrze osobní pokání uzdravena i duše. Mnozí, kteří byli Ježíšem uzdraveni z různých hříšných závislostí, dosvědčili, že to může trvat i roky. Člověk musí být pokorný.Musí respektovat zdravé principy a zákonitosti.

Komu slouží masmédia?

Musíme vést duchovní boj proti systému světa, který je kolem nás. Je to systém lži. Ježíš mluví o knížeti tohoto světa, kterého nazývá také otcem lži, a ten dnes obzvlášť silně působí skrze masmédia, která jsou jeho nástrojem. Kdyby masmédia s takovým nasazením sloužila hlásání pravdy, evangelia, byl by na zemi ráj. Zatím jsou však bohužel pomocí různých metod zneužita pro službu lži a ďáblu. Nikdy nám nepřipomenou, že nevíme den ani hodinu, kdy nás Bůh povolá na věčnost, že máme být připraveni, protože jde o věčný život či věčné zavržení. O tom mlčí!

Situace v „křesťanské“ Evropě dnes

Starý člověk je jako akrobat. Všechno dovede napodobit, a přesto je nemoudrý. Nepamatuje nakonec, na věčnost. Nepočítá s ní. Nechce se vážně zamyslet nad smrtí, nad Božím soudem…

Jen se podívejme, jaký je duchovní život v orientálních náboženstvích spojených s meditacemi – je to vtělená pýcha. Člověk dovede hrát před druhými komedii, zevnějškově se usmívat a přitom je„na výbuch“. Pod maskou úslužnosti se kryje žárlivost, závist, odsuzování. Stačí však jedna krizová situace a všecko z něho vystřelí.

Co je hřích proti Duchu svatému

Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý; a uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl. Zástupy žasly a říkaly: „Není to Syn Davidův?“ Když to slyšeli farizeové, řekli: „On nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonů.“ (Mt 12,22-24)

Farizeové nemohli popřít uzdravení a zázraky, které Ježíš činil. Byly očividnou realitou. Zároveň však věděli, že zázraky jsou potvrzením Ježíšových slov a Boží moci, která je za Ním a že je nemohou nijak vyvrátit.

Heretiky ani nepozdravujte! Proč?

Každý, kdo se postaví za Ježíše, bude pronásledovaný. Když k tomu dojde, nemáme se tomu divit, vždyť i Ježíš řekl: „Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás…“ (Jn 15,20) Toto si máme uvědomit v boji o spásu duší. Každý z nás má být svědkem Ježíše Krista. Ale i tu je nutné, abychom dodržovali určitá pravidla. Např. jak říká sv. Jan: Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích.“ (2Jn 9-11) To znamená, že heretiky nemáme ani zdravit. Člověk by si řekl: „Tak přece nemohu jednat!“ A přesto Boží slovo říká jasně: „Ani je nezdravte!“ Proč? Protože jinak ten duch přejde na nás, zvláště pokud budeme poslouchat, co říkají a číst jejich literaturu. Oni totiž nechtějí slyšet pravdu.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Víme přece, že starý člověk náš byl spolu
s ním ukřižován, aby bylo umrtveno tělo
hříchu, a my už hříchu neotročili.“

Ř 6,6 (23. 9. 2018 – 7. 10. 2018)