Fotogalerie

cz-pure-love-of-god1 cz-remain-faithful-to-jesus-and-his-word cz-our-mission-on-earth-is-to-serve

Patriarchát BKP a premiér A. Babiš

17.11.2018

Tento týden vypukla plánovaná kampaň proti premiéru Babišovi. Co k tomu? Ježíš říká: „Kdo z vás je bez viny, ať hodí první kamenem.“ (J 8,7) Navíc nepřátelé premiéra podle zneužili zdravotní tragedii jeho syna.

Patriarchátu kromě duchovní reformy církve leží na srdci také budoucnost českého národa, a proto se za něj modlíme. Modlíme se i za ty, kterým byla svěřena vláda, jak za prezidenta, tak za premiéra, a to za každého z nich jeden desátek růžence už více než rok denně. Co se týče našeho národa, kromě proseb v každé liturgii se každý třetí týden denně modlíváme za duchovní vzkříšení českého národa tzv. prorockou modlitbu inspirovanou 37. kapitolou proroka Ezechiela. Tato modlitba úpěnlivých proseb a víry trvá více než hodinu.

Budou homo-manželství? I ty rozhodneš!

17.11.2018

V parlamentu dne 14. 11. 2018 proběhla diskuze a nyní se čeká na další už s hlasováním o zákonu o homo-manželstvích. Podle svědectví angažovaných křesťanů je po přípravné diskuzi „pro“ a „proti“ asi půl na půl. To je však tragédie! Navíc je realitou, že homolobby obsadila celý balkon parlamentu. Najatí aktivisti tleskáním a hlučnými projevy manipulovali výsledek diskuze. Před parlamentem stál jeden horlivý křesťan s transparentem „Chraňte tradiční rodiny. Děti nejsou rukojmí!“. Někteří poslanci na to reagovali velmi pozitivně, ale zároveň se ptali, kde jsou ostatní, proč je sám. On odpověděl, že ostatní se modlí. Je třeba se modlit, ale také je třeba přijít a modlit se přímo před parlamentem a dát se slyšet na jeho balkónu. Jde o mimořádně vážnou věc! Týká se každého současného i budoucího otce a matky a každého českého dítěte.

Slovo života – Ř 6,13 (18. 11 – 2. 12. 2018)

„Také nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti,

ale vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých

a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti.“

Rozjímání nad Ř 6,13

„Také nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti, ale vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti.“

Jaký verš tomuto verši předchází? Ať tedy ve vašich smrtelných tělech nevládne hřích, tak abyste ho poslouchali v jeho žádostech.“  

Jaký verš následuje po 13. verši? „Neboť hřích nad vámi nebude panovat, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“

Šestá kapitola listu Římanům vyjadřuje hlubokou pravdu našeho osvobození od hříchu. V 3. a 4. verši se mluví o křtu, kterým jsme ponořeni do tajemství Kristovy smrti a zároveň se nám dostalo nového života: „Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni do Krista Ježíše, jsme pokřtěni do jeho smrti? Jsme s ním tedy skrze křest pohřbeni do smrti, abychom tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novosti života. 6. verš ukazuje na duchovní realitu, že kořen zla v nás – dědičný hřích – starý člověk, byl s Kristem ukřižován. V 11. verši je řečeno, že máme ve víře vzít realitu duchovní smrti a zároveň i realitu nového života: „Tak se i vy považujte za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Zde je vyžadována víra, která je spojena s duchovním bojem.

Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého Josafata

Svatý Josafat, křestním jménem Jan, se narodil v roce 1580 ve Volodymyru na Ukrajině. Jednou v chrámu sv. Paraskevy, kam přišel ještě jako malé dítě spolu s rodiči, spatřil ikonu ukřižovaného Ježíše. Chlapec se své matky zvědavě zeptal, co ta ikona představuje. Když mu vysvětlila, že je to Spasitel světa, který z lásky k lidem sestoupil z nebe na zem a zemřel za ně potupnou smrtí, aby je zachránil před věčným zavržením v pekle a otevřel jim bránu do nebe, chlapec zahořel k Ježíši upřímnou láskou. Svému příteli později řekl: „V té chvíli jsem ucítil, jak z boku Ukřižovaného vylétla hořící jiskra a spadla do mého srdce.“

V roce 1604 vstoupil do kláštera ve Vilniusu a obdržel řeholní jméno Josafat. Vilniuský klášter byl v úpadku a prakticky prázdný, takže Josafatovi nezůstalo nic jiného, než se nechat vést Duchem Svatým. A ten jej brzy přivedl ke svatosti.

Mučedníci šli na smrt, protože milovali Boha

Někdy Bůh dělá zázraky, a někdy se člověk ocitne v totální bezmocnosti.

V životech svatých čteme o různých zázracích, které Bůh učinil na mučednících. Některé položili na rozpálený rožeň, a nic se jim nestalo, nebo je hodili divé zvěři, a ta jim neublížila… Ale nakonec jim i tak sťali hlavu.

Mysleli si snad mučedníci, že Bůh pro ně nemůže více dělat zázraky? Ne! Jim nešlo o senzaci.

Nezajímalo je, zda je Bůh zachrání nebo ne. Oni šli na smrt, protože milovali Ježíše.

Bible a morálka

7. 11 2018

Život je zkouška, v níž se rozhoduje o šťastné či nešťastné věčnosti. Největší realitou je smrt. Smyslem života není honba za smyslovými požitky, tím méně stát se jejich otroky. Smyslem života je hledat pravdu, milovat ji, obětovat se za ni a třeba za ni i umírat. Vtělená Pravda je Ježíš Kristus, Jednorozený Boží Syn. My, kteří jsme přijali Pravdu, Ježíše, se stáváme adoptivními (druhorozenými) Božími syny a dcerami. (srov. J 1,12) Bůh chce, abychom zachránili svou duši pro věčnost. (srov. Mk 8,35, J 12,24). Vcházíme-li aktivně do duchovní jednoty s Ježíšem, máme sílu stavět se proti ložisku zla v nás i proti systému lži ve světě a také proti duchu lži, ďáblu. (srov. Jak 4, 4-8) Ježíš je Cesta (J 14,6). Na této cestě nám Bůh dal zákony a přikázání, jejichž zachovávání je spojeno se zapíráním sebe sama a následováním Ježíše. (Mt 16,24)

Odpadlá hierarchie prosazuje v církvi antizákony, antievangelium a ducha světa – aggiornamento. Je to zrada podstaty a cesta do pekla časného i věčného!

Michael Faraday – věřící vědec

Každý opravdový vědec by měl být věřící, jestli je ve svém oboru skutečným odborníkem. Když si uvědomí tu moudrost, ty tisíce zákonů, které jsou ve světě fyzickém nebo ve světě biologie či zoologie… My lidé máme počítače, do vesmíru posíláme kosmické lodě, ale nejsme schopni vyrobit ani jedno obyčejné pšeničné zrnko, aby rostlo, aby v něm byl ukryt život. Michael Faraday byl člověkem, který vynalezl dynamo. Zemřel v roce 1867. Byl silně věřící. Ptali se ho, jaké má představy o tom, co bude po smrti. Říkal, že nemá žádné představy, že on má jistotu. Ocitoval Písmo z listu Timoteovi: „Vím, komu jsem uvěřil.“ (2Tim 1,12) A dodal: „Já mám jistotu, jsem si jist. Po smrti půjdu do náruče Ježíšovy. Já věřím Božímu slovu.“

Boží zákony chrání celou společnost

V současné době jsou často prosazovány různé nemorální a antikřesťanské zákony. Přesto však národy ovládla lhostejnost a slepota. Boží zákony chrání celou společnost, rodinu i bezbranné lidi, proto je potřebné, aby tu byl někdo, kdo se za ně postaví. Když se Makabejci bránili zavádění pohanských zvyklostí a zákonů, Matitjáš provolával po městě: „Každý, kdo horlí pro Zákon a zachovává smlouvu, ať jde za mnou!“ (1Mak 2,27)

Za antizákony je duch lži, duch smrti, který pak ničí vše, podobně jako vše likviduje kombajn. Ten, kdo s tím už má zkušenosti, ví, že je potřeba reagovat, dokud je ještě možnost a čas, jinak bude už pozdě. Pak už nepomůže ani pláč.

Rozjímání nad Ř 6,11

„Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu
v Kristu Ježíši.“

Tento verš z 6. kapitoly listu Římanům je opět tajemstvím. Podmínkou jeho odhalení je živá víra a chození ve víře, tedy realizování pravdy víry. Hluboká biblická víra, která je základem pravdivého poznání, je vyjádřena slovy: „počítejte s tím“ – zde je řecké slovo „logidzomai, což znamená: 1) počítat; 2) být přesvědčen; 3) mít za to.

V matematice se toto slovo používá pro naprosto přesné vyjádření: 2×2=4, a to platí jak v Americe, tak v Africe a všude. To je něco, o čem se nepochybuje. A Písmo nás vybízí, že taková má být naše víra – bez sebemenší pochybnosti: jsme mrtvými pro hřích, pro sílu hříchu! Zároveň jsme živými pro Boha, a to v Kristu Ježíši našem Pánu!

Slovo života – Ř 6,11 (4. 11 – 18. 11. 2018)

„Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu,

ale živi Bohu v Kristu Ježíši.“

Liturgie a liturgický prostor

1. 11. 2018

Na II. vatikánském koncilu byla vytýčena liturgická reforma. Liturgický jazyk – latina – byl zrušen a byl zaveden mateřský jazyk. Kněz se obrátil zády ke svatostánku a tváří k lidu. V mnohých případech byl svatostánek dán do boční kaple. Tím byl narušen biblický model chrámu – velesvatyně, svatyně a místo pro lid. V katolickém chrámu místu přebývání Boha – velesvatyni – odpovídal svatostánek, a místu přinášení obětí knězem oltář v kněžišti. To bylo odděleno od prostoru pro lid mřížkou, ve východní liturgii je dodnes odděleno ikonostasem. Je to z důvodu zdůraznění sakrality tohoto prostoru, kde přebývá Bůh a kde je Bohu přinášena nekrvavá oběť. Před liturgickou reformou byl kněz obrácen tváří ke svatostánku a za ním stál lid. V tomto postoji se mohl lépe soustředit na prožívání tajemství Nejsvětější oběti a rovněž nerušil v soustředěnosti ani druhé, protože neupoutával pozornost na sebe.

V současnosti se doporučuje, aby každá diecéze měla možnost učinit určité liturgické úpravy. Kéž by vedly k prohloubení víry a sakrálnosti, a ne naopak!

Biskupská synoda a list apoštola Petra

31. 10. 2018

František Bergoglio, přestože je heretik, na němž spočívá anathema, a propagátor sodomie, se vehementně prezentuje jako platný nástupce apoštola Petra. To, že nemá Ducha Kristova, ale ducha antikrista, dokazuje svou linií cílevědomého vtělování sodomie do církve a neústupným prosazováním islamizace. Posledním jeho průlomem bylo, že si pečlivě vybral delegáty na biskupskou synodu, aby tak, zatím napůl skrytě, prosadil legalizaci sodomie v církvi.

Biskup z Kamerunu byl šokován, co to vlastně biskupská synoda řeší a vyjádřil otevřené obavy, že když se vrátí s takovým výsledkem domů, 99,9 % jeho diecéze mu bude tlouct na dveře s výhružnou otázkou, co má schválení LGBT na synodě znamenat!?

V postsynodální atmosféře Bergoglio a spolek církevních sodomitů vytvářejí dojem, že se vůbec o homosexualitě nehovořilo. Kard. Marx, který otevřeně prosazuje sňatky homosexuálů v chrámech, do médií bez zardění tvrdí, že o LGBT vůbec nešlo, že to byla synoda pouze o mládeži. Podobný dojem vytváří i biskup Holub: „Schválili jsme dokument o mládeži… Díky Bohu a papeži Františkovi! Jsem nadšen!“ Proč takové nadšení?

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Také nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti, ale vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti.“

Ř 6,13 (18. 11 – 2. 12. 2018)